Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 32

V Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, eräiden toimintakatetavoitteiden alittaminen sekä eräiden määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

HEL 2013-000174 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa tietokeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

1 39 01

Kaupungin historia, tietokeskuksen käytettäväksi

 
40 000

 
2 09 01

 
Rakennusvirasto, katu- ja viheralueiden ylläpito

 
 
7 300 000

 
2 35

 
Pelastuslaitos

 
128 000

 
3 11 01

 
Sosiaalivirasto

 
15 500 000

 
3 11 02

 
Toimeentulotuki

 
25 800 000

 
3 21 02

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä

 
 
16 000 000

 
4 17 01

 
Kulttuurikeskus

 
210 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
64 978 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan ja kiinteistölautakunnan alittamaan vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä toimintakatetavoitteita seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

4 21

Korkeasaaren eläintarha

400 000

 
5 21 03

 
Tilakeskus

 
6 000 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
6 400 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan siirtämään ja samalla muuttamaan käyttötarkoitusta vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen kohdalla seuraavasti:

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa 

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto, irtaimen omaisuuden hankinta

 
-100 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

4 11

Suomenkielinen työväenopisto, palkat ja henkilöstösivukulut

 
+100 000

 

 

 

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa

4 19 01

Kaupunginorkesteri, palkat ja henkilöstösivukulut

 
-140 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

8 09 26

Kaupunginorkesteri, irtaimen omaisuuden hankinta

 
+140 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa tietokeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

1 39 01

Kaupungin historia, tietokeskuksen käytettäväksi

 
40 000

 
2 09 01

 
Rakennusvirasto, katu- ja viheralueiden ylläpito

 
 
7 300 000

 
2 35

 
Pelastuslaitos

 
128 000

 
3 11 01

 
Sosiaalivirasto

 
15 500 000

 
3 11 02

 
Toimeentulotuki

 
25 800 000

 
3 21 02

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä

 
 
16 000 000

 
4 17 01

 
Kulttuurikeskus

 
210 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
64 978 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan ja kiinteistölautakunnan alittamaan vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä toimintakatetavoitteita seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

4 21

Korkeasaaren eläintarha

400 000

 
5 21 03

 
Tilakeskus

 
6 000 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
6 400 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan siirtämään ja samalla muuttamaan käyttötarkoitusta vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen kohdalla seuraavasti:

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa 

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto, irtaimen omaisuuden hankinta

 
-100 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

4 11

Suomenkielinen työväenopisto, palkat ja henkilöstösivukulut

 
+100 000

 

 

 

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa

4 19 01

Kaupunginorkesteri, palkat ja henkilöstösivukulut

 
-140 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

8 09 26

Kaupunginorkesteri, irtaimen omaisuuden hankinta

 
+140 000

 

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen


1 39 01 Kaupungin historia, tietokeskuksen käytettäväksi

Normaalisti historiatoimikunta on varautunut 1-2 kirjan julkaisemiseen per vuosi. Juhlavuoden Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina juhlallisuuksien kunniaksi on historiatoimikunta vuonna 2012 julkaissut neljä kirjaa. Näitä ovat Matti Klinge: Pääkaupunki, Helsinki ja Suomen valtio 1808-1863, Matti Klinge: Huvudstaden, Helsingfors och finska staten 1808-1863, Seppo Aalto: Sotakaupunki, Helsingin vanhankaupungin historia 1550-1639 ja Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945-2010, Helsingin historia vuodesta 1945, osa 4. Matti Klingen kirjasta Pääkaupunki otettiin lisäpainos, koska teos jaettiin kaikille vieraille kaupungin 200 vuotta pääkaupungiksi tulon juhlatilaisuudessa 12.4.2012. Tämä lisäpainoksen ottaminen toi 69 665,00 euroa lisäkustannuksia historiatoimikunnalle. Määrärahaa tulisi saada ylittää 40 000 euroa.


2 09 01 Rakennusvirasto, katu ja viheralueiden ylläpito

Talvihoidon määrärahojen ylitys on yhteensä noin 7,7 milj. euroa. Ylitys koostuu lumenkuljetusten, lumen vastaanottotoiminnan sekä ajoneuvojen siirtojen ja vahingonkorvausten lisäkustannuksista. Lunta kuljetettiin talven 2011–2012 aikana noin 165 000 kuormaa, mikä on yli neljä kertaa keskimääräistä talvea enemmän. Ajoneuvojen siirtoja on ylläpitotöiden vuoksi tehty jo noin 50 % enemmän kuin mihin oli varauduttu. Vahingonkorvauksia on jouduttu maksamaan 9 % arvioitua enemmän. Katu- ja puisto-osaston menojen ylitystä pienentävät säästöt muussa ylläpidossa, ulkovalaistuksessa sekä osaston hallinto- ja tukipalveluissa yhteensä 0,8 milj. euroa. Muiden samaan talousarviokohtaan sisältyvien osastojen menot yhteensä ylittävät talousarvion 0,5 milj. eurolla, koska kaupungin sisäiset maanvuokrat kasvoivat ja ajoneuvoja jouduttiin siirtämään arvioitua enemmän ja lisäksi saamatta jääviä pysäköintivirhemaksuja joudutaan kirjaamaan menoihin enemmän kuin mihin oli varauduttu viraston siirryttyä tältä osin maksuperusteisesta suoriteperusteiseen käytäntöön. Lisäksi on ilmennyt rakennusviraston toimitalon ennakoimattomasta vesikattovuodon korjauksesta johtuva 0,1 milj. euron talousarviokohdan menoylitys. Määrärahaa tulisi saada ylittää 7 300 000 euroa.


2 35 Pelastuslaitos

Vuoden aikana on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksesta. Harjoituksesta aiheutuvat kustannukset saadaan täysimääräisesti takaisin valtion rahoituksesta, jonka johdosta kustannuksiin ei ole varauduttu pelastuslaitoksen normaalin toiminnan käyttömenoissa. Määrärahaa tulisi saada ylittää 128 000 euroa.


3 11 01 Sosiaalivirasto                

Päiväkotihoidon asiakasmäärän kasvu edellisvuoteen on hieman taittunut, mutta asiakasmäärät ovat suuremmat kuin talousarviossa. Vuoden lopussa lapsia oli kunnallisissa päiväkodeissa n. 1 000 yli talousarvion. Ostopalvelupäiväkodeissa olevien lasten määrä alittuu n. 100 lapsella ja kerhoissa on n. 450 lasta vähemmän kuin talousarvion tavoitteeksi asetettiin. Yleinen taloustilanne heijastuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, johon varattu määräraha on ylittymässä. Pienempiä ylityspaineita aiheutuu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien asiakas- ja matkamäärien kasvusta ja omaishoidontuesta. Määrärahaa tulisi saada ylittää 15 500 000 euroa.


3 11 02 Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen asiakasmäärän sekä asiakaskohtaisen toimeentulotuen määrän kasvu johtuen taso- ja indeksikorotuksista. Kustannuksia nostavat perusnormeissa tapahtuneet 9-20 %:n korotukset. Myös asiakasmäärät ovat taloustilanteesta johtuen kasvussa. Määrärahaa tulisi saada ylittää 25 800 000 euroa.


3 21 02 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä

Husin ylitysesitys pohjautuu viimeisimpään menoennusteeseen. Helsinkiläisten lähetteiden määrä sekä helsinkiläisten hoidettujen potilaiden määrä ja erityisesti kalliimpien vaikeahoitoisten potilaiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahaa tulisi saada ylittää 16 000 000 euroa.


4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskuksen saama ulkopuolinen rahoitus toteutui vuonna 2012 aiempia vuosia pienempänä. Palvelutason on kuitenkin pidetty aiemmalla tasolla. Vuoden jälkipuoliskolla ei palvelutuotantoa voitu vähentää johtuen voimassa olevista sopimuksista ja tavoitteesta saavuttaa viraston sitovat toiminnalliset tavoitteet. Määrä-rahaa tulisi saada ylittää 210 000 euroa.

Käyttötalousosan toimintakatetavoitteiden alittaminen


4 21    Korkeasaaren eläintarha

Tuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2012 saman verran kuin vuonna 2011 johtuen siitä, että kävijämäärät eivät ole lisääntyneet eikä sisäänpääsymaksuja ole nostettu vuonna 2012. Vuoden 2012 aikana palvelujen ostot, eläinten rehut, kiinteistökulut ja henkilöstökulut ovat nousseet ennakoitua enemmän. Lisäksi vuoden 2012 aikana on toteutunut ennakoimattomina kuluina henkilöstökuluja, jotka ovat olleet kertaluontoisia, Laske-kirjanpitojärjestelmän uusimiseen liittyviä konsultointikuluja Korkeasaaren eläintarhan kassajärjestelmän integroinnin johdosta ja rakennusten korjauskuluja. Sopeuttaakseen toimintaansa Korkeasaaren eläintarha ei ole täyttänyt avoinna olevia vakansseja, hankintoja on mahdollisuuksien mukaan siirretty vuodelle 2013 ja markkinoinnilla ja tiedotuskampanjoilla on pyritty lisäämään maksavien asiakkaiden määrää. Toimintakatetavoitetta tulisi saada alittaa 400 000 eurolla.


5 21 03         Tilakeskus

Tilakeskuksen käyttötalousmenot ylittävät talousarvion 6,0 milj. eurolla. Ylityksestä 1,5 milj. euroa on seurausta kunnossapitotoimintoihin liittyvistä rakennusten kiireellisistä ja välttämättömistä korjaustöistä. Ylityksestä 4,5 milj. euroa on seurausta vuokra- ja vastikemenojen ennakoimattoman nopeasta noususta. Menoylitysten vastapainoksi tilakeskuksen laskuttamia sisäisiä vuokria ei ole voitu nostaa mainittua kustannusten nousua vastaavasti. Toimintakatetavoitetta tulisi saada alittaa 6 000 000 eurolla.

Määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksien muuttaminen


Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopiston käyttötalousmenot ylittyvät aiemmin ennakoituun nähden 100 000 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että työehtosopimuksen muutoksista syntynyt henkilöstömenojen lisäys on suurempi kuin tehdyillä säästöillä on voitu kattaa. Ylitystä kompensoi vastaavan suuruinen säästö suomenkielisen työväenopiston irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahoissa. Näin ollen määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa seuraavasti:

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa 

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto, irtaimen omaisuuden hankinta

 
-100 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

4 11

Suomenkielinen työväenopisto, palkat ja henkilöstösivukulut

 
+100 000

 

 


Kaupunginorkesteri

Musiikkitalon toimintavarustuksia on hankittu vuodesta 2006 lähtien. Toimintavarustusmenot painottuivat erityisesti vuoden 2011 loppuun ja vuoden 2012 alkuun. Tämän seurauksena irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat olivat ennakoitua suuremmat vuonna 2012. Ylitystä kompensoivat säästöt kaupunginorkesterin käyttötaloudessa. Näin ollen määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa seuraavasti:

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa

4 19 01

Kaupunginorkesteri, palkat ja henkilöstösivukulut

 
-140 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

8 09 26

Kaupunginorkesteri, irtaimen omaisuuden hankinta

 
+140 000

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Tiedoksi;         Muutoksenhakuohje: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Päätöksessä mainitut virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566