Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 56

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2013 lukien

HEL 2012-015172 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan 27.12.2012 § 34 kaupunginhallituksen käsittelyyn ottaman sosiaalilautakunnan 18.12.2012 pöytäkirjan 413 §:n kohdalla tekemän päätöksen lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmaksuista sosiaali- ja terveyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaalilautakunnan esityslistateksti 18.12.2012

2

Kaupunginhallituksen pjn päätös

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee palauttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan 27.12.2012 § 34 kaupunginhallituksen käsittelyyn ottaman sosiaalilautakunnan 18.12.2012 pöytäkirjan 413 §:n kohdalla tekemän päätöksen lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmaksuista sosiaali- ja terveyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

Esittelijä

Sosiaalilautakunta päätti 18.12.2012 lautakunnan esittelijän esityksestä poiketen, että lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksua 1.1.2013 lukien. Lautakunta totesi, että kotipalvelun asiakasmaksun poistamisella tuetaan lastensuojelun rakennemuutosta.

Sosiaalilautakunnan esittelijä esitti, että lapsiperheiden kotipalvelun maksujen määräytymisessä noudatettaisiin lasten päivähoidosta perittävien  maksujen määräytymisessä käytettäviä tulorajoja. Esityksen perusteluissa todettiin nykyisten maksujen olevan kohtuuttoman suuria tavallisille, keskituloisille perheille. Esitys olisi myös yksinkertaistanut asiakasmaksuprosessia. Sosiaalilautakunnan esityslistateksti on tämän asian liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti 27.12.2012 ottaa sosiaalilautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Päätös on tämän asian liitteenä 2.

Esittelijä toteaa, että lautakunnan päätöksen taloudellinen merkitys on melko pieni. Asiakasmaksujen poisto on kuitenkin merkittävä periaatteellinen kysymys. Maksumuutokset tulisi aina arvioida ja valmistella huolella mm. heijastusvaikutusten takia. Kotipalvelussa käytetään palveluseteleitä, joiden käyttö tulee myös ottaa huomioon maksujärjestelmän muutoksessa. Parhaiten kokonaisuus saadaan arvioitua käsittelemällä lapsiperheiden kotipalvelumaksut uudelleen sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaalilautakunnan esityslistateksti 18.12.2012

2

Kaupunginhallituksen pjn päätös

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 413

HEL 2012-015172 T 02 05 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti, kumoten samalla päätöksensä 26.3.1996 (95 §) ja 9.3.2010 (80 §), että   lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksua 1.1.2013 lukien.
Kotipalvelun asiakasmaksun poistamisella tuetaan lastensuojelun rakennemuutosta. Maksuttomuudella pyritään lisäämään kotipalvelun kysyntää ja vahvistamaan ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä. Oikea-aikainen apu vähentää jatkossa sijoitustarvetta ja lisää tuottavuutta.
Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden kotipalvelujen kohdentuminen puoleksi lastensuojelun asiakasperheille ja puoleksi muille perheille. Talousarviossa on varattu lisärahaa perhe- ja sosiaalipalveluille myös kotipalveluihin kohdennettavaksi.     

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: päätösosa muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Sosiaalilautakunta päättänee, kumoten samalla päätöksensä 26.3.1996 (95 §) ja 9.3.2010 (80 §), että lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksua 1.1.2013 lukien.
Kotipalvelun asiakasmaksun poistamisella tuetaan lastensuojelun rakennemuutosta. Maksuttomuudella pyritään lisäämään kotipalvelun kysyntää ja vahvistamaan ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä. Oikea-aikainen apu vähentää jatkossa sijoitustarvetta ja lisää tuottavuutta.
Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden kotipalvelujen kohdentuminen puoleksi lastensuojelun asiakasperheille ja puoleksi muille perheille. Talousarviossa on varattu lisärahaa perhe- ja sosiaalipalveluille myös kotipalveluihin kohdennettavaksi.

Kannattaja: Sara Paavolainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: päätösosa muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sosiaalilautakunta päättänee, kumoten samalla päätöksensä 26.3.1996 (95 §) ja 9.3.2010 (80 §), että lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksua 1.1.2013 lukien.
Kotipalvelun asiakasmaksun poistamisella tuetaan lastensuojelun rakennemuutosta. Maksuttomuudella pyritään lisäämään kotipalvelun kysyntää ja vahvistamaan ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä. Oikea-aikainen apu vähentää jatkossa sijoitustarvetta ja lisää tuottavuutta.
Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden kotipalvelujen kohdentuminen puoleksi lastensuojelun asiakasperheille ja puoleksi muille perheille. Talousarviossa on varattu lisärahaa perhe- ja sosiaalipalveluille myös kotipalveluihin kohdennettavaksi.

Jaa-äänet: 3
Tuomas Nurmela, Jaana Pelkonen, Olli Valtonen

Ei-äänet: 7
Gunvor Brettschneider, Sirkku Ingervo, Miina Kajos, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Antti Valpas

Suoritetussa äänestyksessä Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7-3, poissa 1.

04.12.2012 Pöydälle

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Sonja Mattila, kotipalvelun ja varhaisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58352

sonja.mattila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566