Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 38

V Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 2013-2016

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 §:n mukaan on kaupunginvaltuuston valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljäksi vuodeksi kerrallaan vähintään kuusi henkilöä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja tuntevia.

Uskotun miehen vaalikelpoisuudesta on edellä sanotun lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä on säädetty. Käräjäoikeuslain (581-/93) 7 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Käräjäoikeuslain 6 §:ssä todetaan, että lautamiehen tulee olla kyseisen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Lisäksi uskottuja miehiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain (609/86) 4.2 §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Uskottujen miesten toimikausi on sama kuin kunnallisten lautakuntien toimikausi eli neljä vuotta. Nykyisten uskottujen miesten toimikausi päättyy siten 31.12.2012. Uskotut miehet olisi valittava nelivuotiskaudeksi 2013 - 2016.

Huomioon ottaen kiinteistönmuodostamislain ja tasa-arvolain asiaa koskevat määräykset tulisi kaudelle 2013 - 2016 valita päätösehdotuksessa mainitut uskotut miehet, jotka ovat antaneet suostumuksensa kyseisiin tehtäviin.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus (KML 7 §). Uskottujen miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 699

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten valittaisiin neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

kaupungingeodeetti

Heikki Laaksonen

Lisätiedot

Anne Ahola, kanslianhoitaja, puhelin: 310 31939

anne.ahola(a)hel.fi

Jarno Mansner, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566