Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 30

V Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2013 - 2016

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2016 poliisin neuvottelukuntaan kymmenen jäsentä ja kymmenen henkilökohtaista varajäsentä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Poliisin neuvottelukunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin poliisi

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2016 poliisin neuvottelukuntaan kymmenen jäsentä ja kymmenen henkilökohtaista varajäsentä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana. Vaalin toimittamisesta on asetuksen 14 §:n mukaan voimassa, mitä kuntalain 59 - 62 §:ssä säädetään.

Poliisihallitus on vahvistanut neuvottelukunnan jäsenmääräksi kymmenen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Poliisin neuvottelukunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin poliisi

Liite 1

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus, turvallisuus- ja valmiusyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566