Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/6

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 62

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta eroaminen sekä viran julistaminen haettavaksi

HEL 2012-015680 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Alholle eron liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 1.4.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa julistamaan liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi liikuntatoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin 5056,81 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Pekka Alholle eron liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 1.4.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa julistamaan liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi liikuntatoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin 5056,81 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

Pekka Alho ilmoittaa eroavansa liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta  1.4.2013 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

Hallintosäännön ja liikuntatoimen johtosäännön mukaan eron myöntää ja viran haettavaksi julistamisesta päättää kaupunginhallitus. Osastopäällikön valinnasta päättää kaupunginhallitus liikuntakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Liikuntatoimen johtosäännön mukaan osastopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ýlempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi virkaan valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran kokonaispalkka on 5056,81 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Tiedoksi

Pekka Alho

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566