Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 35

V Kluuvin tontin 2005/8 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12027; Läntinen Teatterikuja 1)

HEL 2011-001209 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2005 tontin nro 8 tason -15.0 yläpuolisia alueita sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 20.1.2011 päivätyn ja 19.11.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12027 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, johtava lakimies, puhelin: 310 37361

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 kartta, päivätty 20.1.2011, muutettu 19.11.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 selostus, päivätty 20.1.2011, muutettu 19.11.2012

3

Havainnekuva

4

Ilmakuva

5

Vuorovaikutusraportti 19.11.2012

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Uudenmaan liitto

 

VR-Yhtymä Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2005 tontin nro 8 tason -15.0 yläpuolisia alueita sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 20.1.2011 päivätyn ja 19.11.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12027 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Helsingin rautatieaseman itäpuolella, Rautatientorin ja Kaisaniemen puiston välisellä korttelialueella.

Tontin 2002/8 omistaa Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö. Korttelia ympäröivät katu- ja puistoalueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta sekä kävelykeskustan aluetta.  Suomen Kansallisteatteri sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Helsingin Rautatientori). Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Pääosalla aluetta voimassa oleva asemakaava nro 3197 on vahvistettu 18.1.1952. Kansallisteatterin eteläpääty ja pääsisäänkäynti sijoittuvat asemakaavan nro 1397 mukaiselle katualueelle.

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin tonttien asemakaavojen ajanmukaistamista. Suojelumääräykset tarkistetaan ja yleisö- ja työtilojen muutostarpeet mahdollistetaan.

Korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 14 700 k-m2. Teatteri-, ravintola- ja työhuonetilojen kerrosalan lisäys on yhteensä n. 640 k-m2. Lisärakentaminen sijoittuu pääosin kellarikerrokseen. Uusi ilmastointikonehuone ja uudet tekniset tilat saadaan sijoittaa Pienen näyttämön ja lavastevaraston katolle.

Kaavaan sisältyy varaus maanalaisiin huoltotiloihin johtavista hissi- ja porrasyhteyksistä. Tämä parantaa rakennuksen kehittämisen edellytyksiä sitten, kun maanalaisten tilojen suunnittelu on ajankohtaista.

Kansallisteatterin Suuri näyttämö rakennettiin vuonna 1902. Sen suunnitteli arkkitehti Onni Tarjanne. Pienen näyttämön modernin rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Kaija ja Heikki Sirén.

Kansallisteatterin rakennukset suojellaan rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana (sr-1). Myös sisätilat suojellaan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosaluetta on pienennetty luonnoksen nähtävillä olon jälkeen käsittämään vain teatterirakennuksen korttelialueen ja pääsisäänkäyntiin liittyvän katualueen.

Kaavamääräyksiä on tarkistettu Museoviraston edellyttämällä tavalla. Ympäristökeskus kiinnitti huomiota siihen, että maanalaisten muutostöiden yhteydessä tulee varautua maaperän pilaantuneisuuteen ja kunnostustarpeeseen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui kaksi mielipidettä, jotka on kaavoitustyössä otettu huomioon orsi- ja pohjaveden pintaa koskevin ja rakentamisen aikaisia varotoimia koskevin määräyksin.

Asemakaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Kaavakarttaan on nähtävillä pidon jälkeen tehty teknisluonteinen tarkistus.

Esittelijä

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 kartta, päivätty 20.1.2011, muutettu 19.11.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12027 selostus, päivätty 20.1.2011, muutettu 19.11.2012

3

Havainnekuva

4

Ilmakuva

5

Vuorovaikutusraportti 19.11.2012

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Uudenmaan liitto

 

VR-Yhtymä Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunginmuseo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566