Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 33

V Vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2013 talousarvioon ja erään määrärahan siirtäminen

HEL 2013-000194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

17 089 000

1 11

Hallintokeskus

142 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta, Tasken käytettäväksi

2 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet,Tasken käytettäväksi

2 000 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

34 000

4 15

Kaupunginkirjasto

300 000

4 18

Kaupunginmuseo

30 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 690 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

23 285 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

4 920 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

16 785 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klk:n käytettäväksi

2 240 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

3 747 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

5 253 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

2 856 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat 

 

8 03 09 

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt 

1 400 000

8 03 10 

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

9 340 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

2 410 000

8 03 18

Pasila

800 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

530 000

 

 

 

8 05  

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

1 400 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen 

 

8 06 14

Jätkäsaaren puistot 

300 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 000 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

273 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 126 000

8 09 04 

Hallintokeskus

280 000

8 09 06

Pelastustoimi

1 905 000

8 09 12

Rakennusvirasto

268 000

8 09 14

Opetusvirasto

1 256 000

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto

75 000

8 09 19

Kirjastotoimi

260 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

1 870 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

206 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

250 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

305 000

8 09 37 

Rakennusvalvonta 

170 000

 

 

 

8 22 

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

276 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous 

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

5 064 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 000 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

70 565 000

 

 

 

9 01 01 

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

10 880 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

3 950 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

14 830 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää käyttötalousosan talousarvionkohdalla 4 16, Helsingin taidemuseo olevan 100 000 euron määrärahan investointiosan talousarviokohtaan 8 09 22, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupungin taidemuseo. 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 23,29 milj. euroa ja investointiosassa 70,57 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 14,83 milj. euroa.

Edellä luetellut ylitysoikeudet myönnetään korkeintaan esitetyn suuruisina. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ne voivat vielä pienentyä, koska myös ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat tarkentua alaspäin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

17 089 000

1 11

Hallintokeskus

142 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta, Tasken käytettäväksi

2 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet,Tasken käytettäväksi

2 000 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

34 000

4 15

Kaupunginkirjasto

300 000

4 18

Kaupunginmuseo

30 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 690 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

23 285 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

4 920 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

16 785 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klk:n käytettäväksi

2 240 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

3 747 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

5 253 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

2 856 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat 

 

8 03 09 

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt 

1 400 000

8 03 10 

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

9 340 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

2 410 000

8 03 18

Pasila

800 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

530 000

 

 

 

8 05  

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

1 400 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen 

 

8 06 14

Jätkäsaaren puistot 

300 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 000 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

273 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 126 000

8 09 04 

Hallintokeskus

280 000

8 09 06

Pelastustoimi

1 905 000

8 09 12

Rakennusvirasto

268 000

8 09 14

Opetusvirasto

1 256 000

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto

75 000

8 09 19

Kirjastotoimi

260 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

1 870 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

206 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

250 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

305 000

8 09 37 

Rakennusvalvonta 

170 000

 

 

 

8 22 

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

276 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous 

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

5 064 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 000 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

70 565 000

 

 

 

9 01 01 

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

10 880 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

3 950 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

14 830 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää käyttötalousosan talousarvionkohdalla 4 16, Helsingin taidemuseo olevan 100 000 euron määrärahan investointiosan talousarviokohtaan 8 09 22, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupungin taidemuseo. 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 23,29 milj. euroa ja investointiosassa 70,57 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa
14,83 milj. euroa.

Edellä luetellut ylitysoikeudet myönnetään korkeintaan esitetyn suuruisina. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ne voivat vielä pienentyä, koska myös ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat tarkentua alaspäin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2012 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2013 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2013 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2012. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista, käyttövaroista ja lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2013.

Myös hankkeille, jotka saavat kaupungin ulkopuolista avustusta, myönnetään tässä yhteydessä avustuksen suuruinen ylitysoikeus vuoden 2013 määrärahoihin.

Talous- ja suunnittelukeskus on saanut virastoilta tiedot vuonna 2012 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 23,29 milj. euroa (edellisenä vuonna noin 15 milj. euroa) ja investointiosan yhteismäärä on tässä esityksessä 70,57 milj. euroa (edellisenä vuonna 58 milj. euroa).

Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Primäärilainoja on nostamatta 6,23 milj. euroa ja tertiäärilainoja 4,66 milj. euroa. Lisäksi muita talousarviovaroista myönnettyjä antolainoja on nostamatta 3,95 milj. euroa.

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2013 (mm. Keskustakirjaston kilpailun kustannukset, Mäntymäen ideakilpailu, Kalasataman siltojen alla -kilpailu, Pihlajamäen ostari).

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 23,29 milj. euroa.

1 04 02 Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 oli talousarviokohdalta 1 04 02 palvelusetelikokeiluun varattu 900 000 euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 636 000 euroa. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta ovat esittäneet, että talousarviokohdalle 1 04 02 (kaupunginhallituksen käyttövarat) varattua määrärahaa voitaisiin käyttää palvelusetelipilottien ajan. Palvelusetelikokeilun osalta ylitysesitys on yhteensä 636 000 euroa.

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Khs päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012 ja siten määrärahan käyttö siirtyy käytännössä vuodelle 2013.

Lisäksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2012 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2013 ja siten osa käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää 5,38 milj. euroa ylitysoikeutena vuodelle 2013. Lisäksi pyöräilyhankkeiden määrärahoja jäi käyttämättä
187 000 euroa, joka tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2013.

Hallintokunnat esittävät seuraavien lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen (ns. LASU-rahat) osalta seuraavia ylitysoikeuksia vuodelle 2013:

-        Terveyskeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 656 000 euroa

-        Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 33 000 euroa

-        Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 129 000 euroa

-        Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 70 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on toimintojen jatkuminen vuonna 2013. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 888 000 euroa.

Khn käyttövarojen ylitystarve on yhteensä 17,09 milj. euroa.

1 11 Hallintokeskus

Hallintokeskuksen määrärahoista osin rahoitettavan Helsinki Abroad Oy:n toiminnan laajuus ei ole toteutunut täysin suunnitellussa laajuudessa vuonna 2012 ja siten muiden kumppanikaupunkien ja -tahojen vuonna 2012 maksamia rahoitusosuuksia vastaavat menot tulevat toteutumaan vasta vuonna 2013. Näitä menoja vastaavat määrärahat tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2013. Ylitystarve on 142 000 euroa.

1 39 03 Keskitetty tietotekniikkatoiminta, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuonna 2013 jatkuvien tieto-tekniikkahankkeiden kustannuksiin. Hankkeita ovat Helnet-runkoverkko, Hel-keskus, Hel.fi-portaali, Palvelukartta ja prosessihallintajärjestelmä. Hankkeiden jatko aiheuttaa yhteensä
2,0 milj. euron ylitystarpeen vuodelle 2013. 

1 39 13 Kehittämishankkeet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyttäväksi

Uusien asuntoalueiden ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Talous-arviokohdalta jää käyttämättä 5,1 milj. euroa. Vuodelle 2013 myönnetyt määrärahat on ohjelmoitu kokonaisuudessaan mm. Pisararadan suunnitteluun. Vuoden 2013 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin. Ylitystarve vuodelle 2013 on 2,0 milj. euroa.

4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielinen työväenopisto täyttää 100 vuotta vuonna 2014. Ruotsinkielinen työväenopisto valmistelee juhlaa laatimalla 100 -vuotishistoriikkia, jota varten Ruotsinkielinen työväenopisto on saanut ulkopuolista rahoitusta 20 000 euroa myöhäissyksyllä 2012. Tämän lisäksi Ruotsinkielinen työväenopisto on saanut 14 000 euroa kehittämistyötä varten ulkopuolista rahoitusta vuonna 2012. Toiminta käynnistyy varsinaisesti molempien hankkeiden osalta vasta vuonna 2013. Määrärahaa tulisi saada ylittää 34 000 euroa vuoden 2012 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjaston käyttötalousarvioon on vuodesta 2009 osoitettu määrärahat keskustakirjaston valmistelutyötä varten.  Kaupunginkirjaston vuoden 2012 käyttötalousarvioon kaupunginvaltuusto myönsi 1.2.2012 ylitysoikeuden 600 000 euron määrärahan keskustakirjaston arkkitehtikilpailua varten. Keskustakirjaston arkkitehtikilpailu toteutuu kaksivaiheisena avoimena kansainvälisenä kilpailuna. Tuomaristo on valinnut kuusi ehdotusta jatkoon. Kilpailun toinen vaihe käynnistyi 21.11.2012 ja se jatkuu vuonna 2013. Kaupunginkirjasto arvioi, että keskustakirjaston arkkitehtikilpailun määrärahasta jää vuonna 2012 käyttämättä
300 000 euroa, koska kilpailuehdotusten suuren määrän vuoksi kilpailun tuomaristo tarvitsi lisäaikaa arvostelutyöhön, jolloin ensimmäisen vaiheen päätös siirtyi suunnitellusta ajankohdasta myöhemmäksi. Tällöin myös kilpailusta aiheutuvat kustannukset siirtyvät vuodelle 2013. Määrärahaa tulisi saada ylittää 300 000 euroa.

4 18 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo on kilpailuttanut kaupunki-inventoinnin vuonna 2012. Vuonna 2012 oli varattu 30 000 euroa ao. hankintaan ja 20 000 euroa vuodelle 2013. Yksi tarjoajista on tehnyt valituksen Helsingin kaupunginmuseon tekemästä oikaisupäätöksestä markkinaoikeudelle. Hankinta on keskeytynyt prosessin ajaksi ja siirtynyt vuodelle 2013. Ylitystarve on vuodelle 2013 on 30 000 euroa.

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi

Vuonna 2012 kesken jääneitä hankkeita ovat asemakaavaosastolla Mäntymäen ideasuunnitelma, Kalasataman siltojen alla -kilpailu, Sompasaaren korttelit, Viikin monitoimitalon yleissuunnitelma ja Pihlajamäen ostari. Yleiskaavaosastolla on uuteen yleiskaavaan liittyen merkittäviä selvityksiä kuten Helsingin linnoitusvyöhykkeen inventointi sekä kaavojen ekotehokkuuden laskentaan liittyvä Keko B-hanke. Edellä mainittujen hankkeiden edellyttämä ylitystarve on yhteensä
1,5 milj. euroa.

Kiinteistöviraston vuoden 2012 talousarvioon kuuluneesta lähiöprojektin toimintarahasta jäi käyttämättä 190 000 euroa, jonka suuruisen ylityksen kiinteistölautakunta esittää sisällytettäväksi kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioon vuodelle 2013 hankkeiden jatkamista varten.

Ylitystarve on yhteensä 1,69 milj. euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset valtionapuineen ovat yhteensä
70,57 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

Kaupunginhallituksen käyttöön tarkoitettuihin kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin sekä kiinteistölautakunnan käyttöön tarkoitettuihin pienehköjen kiinteistöjen ostoihin, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja täydennysrakentamiskorvauksiin tarvitaan siirtyneiden hankkeiden vuoksi yhteensä 7,16 milj. euroa. 

Vuonna 2012 Khn päätöksellä virastojen käyttöön myöntämät esirakentamisen määrärahat sisältyvät kyseisen hankkeen tai sen vaiheen kokonaismäärärahoihin. Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2013 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman ja muiden projektialueiden meneillään oleviin esirakentamistöihin. esirakentamisen ylitystarve on yhteensä 16,79 milj. euroa.

Ylitystarve kiinteän omaisuuden kohdassa 8 01 on yhteensä
23,95 milj. euroa.

8 02 Talonrakennus

8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin lukeutuva terveystoimen uudisrakennushanke Itäinen yhteispäivystys toteutuu aiottua hitaammin, mikä aiheuttaa noin 2,75 milj. euron siirtyneen rahatarpeen vuodelle 2013. Lisäksi Kivelän sairaala-alueella vuodelle 2012 suunnitellun kiinteistö- ja jätehuoltorakennuksen siirto uuteen paikkaan on viivästynyt, jolloin käyttämättä jäänyt 0,3 milj. euron osuus tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2013. Lauttasaaressa paviljonkipäiväkoti Telkän siirtyneet perustusten ja pihatöiden työt aiheuttavat 0,7 milj. euron ylitystarpeen vuodelle 2013. Yhteensä tilakeskuksen lisä- ja uudisrakentamisen ylitystarve on 3,75 milj. euroa.

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet

Tilakeskuksen eräät korjaushankkeet ovat viivästyneet. Myllypuron ala-asteen peruskorjaus ja Hesoten toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen lisätilat Ala-Malmin peruskouluun toteutuvat aiottua hitaammin. Myös Metallika-pajan muutostyöt Holkkitie 5:een ovat myöhässä. Lisäksi organisaatiouudistuksista aiheutuvat toimitilojen muutostyöt sekä eräitä muita pienempiä korjaushankkeita siirtyy toteutettavaksi vuonna 2013. Yhteensä tilakeskuksen korjaushankkeiden ylitystarve on 5,25 milj. euroa.

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset

Erottajan pelastusaseman peruskorjauksen seuraava vastaanottotarkastus pidetään tammikuun puolivälissä 2013. Jälkitöitä tehdään vielä alkuvuodesta 2013. Erottajan pelastusaseman peruskorjausta koskeva ylitysesitys on 2,2 milj. euroa.  Malmin uuden aseman tarveselvitystyö on käynnistetty. Ylitysesitys on 86 000 euroa. Haagan pelastusaseman vireillä olevan peruskorjauksen hankesuunnitelman jälkeisen väestötilojen toteutussuunnittelun ylitystarve on 100 000 euroa. Pelastuskoulun kosteusvaurioiden korjaukset aloitettiin vuonna 2012. Ylitysesitys on 300 000 euroa. Jätkäsaaren pelastusaseman C – portaan rappauskorjaustyö on vielä osittain kesken ja sen ylitystarve on 70 000 euroa. Pelastustoimen rakennusten ylitystarve on kaikkiaan 2,86 milj. euroa.

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason erityisesti siltojen peruskorjauksen osalta. Vuonna 2012 käynnistetty siltojen peruskorjausurakka jatkuu vuonna 2013. Vuoden 2012 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2013 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2013 aikana. Ylitystarve on 1,4 milj. euroa.

Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden (Kehä I / Kivikontie ja Kehä I / Vihdintie) käynnistäminen on siirtynyt liikenneviraston maksuosuuden puuttumisen vuoksi. Näihin hankkeisiin osoitetut, käyttämättä jääneet määrärahat ovat tarpeen töiden käynnistämiseksi kaupungin osalta vuoden 2013 aikana. Hankkeiden ylitystarve on yhteensä 9,34 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan rakentaminen on viivästynyt erilaisten valitusten vuoksi. Vuonna 2012 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2013 aikana.

Pasilan alueella rakentaminen on viivästynyt erityisesti Keski-Pasilan osalla. Vuonna 2012 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2013 aikana.

Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen on käynnistynyt Siilitiellä ja Puotilassa. Vuonna 2012 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2013 aikana.

Katuihin ja liikenneväylien ylitystarve on yhteensä 14,48 milj. euroa.

8 05 Väestönsuojat

Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjauksen seuraava vastaanotto-tarkastus pidetään tammikuussa 2013. Jälkityöt tehdään alkuvuodesta 2013. Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuva ylitysesitys on 1,4 milj. euroa.

8 06 Puistorakentaminen

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Jätkäsaaren puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2012 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2013 määrärahojen täydennykseksi. Puistorakentamisen ylitystarve yhteensä on 0,3 milj. euroa.

8 07 Liikuntarakentaminen

Talven tulo keskeytti uudisrakennustyöt monilla kentillä, lähiliikuntapaikoilla ja peruskorjattavilla kohteilla ulkona (pieniä kohteita on kymmeniä, suurimpana Oulunkylän tekojääradan peruskorjaus ja Laajasuon liikuntapuiston rakentaminen). Kivikon hiihtohallin keskeneräiset työt jatkuvat. Monia suunnittelutöitä on meneillään. Kesken jääneiden ja jo tilauksin sidottujen töiden loppuunsaattamiseen tarvitaan ylitysoikeus vuoden 2013 määrärahoihin. Ylitystarve on yhteensä 2,0 milj. euroa.

8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Ytlk:n käytettäväksi

Uuden yleissuunnitelman julkistamisen johdosta investointihankkeita on lykätty. Ylitystarve vuodelle 2013 on 273 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.

Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat mm. talous- ja suunnittelukeskuksen koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin, joita ovat mm. Helnet-runkoverkon uusimistyöt sekä Ahjo-järjestelmän (sähköinen asiakirjojen hallinta- ja kokousjärjestelmä) kehittämistyöt. Ylitystarve vuodelle 2013 on yhteensä 2,0 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintojen ylitystarve on 8,97 milj. euroa.

8 22 Arvopaperit

Lastenpäiväkotien osakehankkeet (Lpk Lunni ja Lpk Lallukankuja) ja niiden maksatus ovat viivästyneet, joten käyttämättä jäänyt 276 000 euroa tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2013.

8 29 Muu pääomatalous

Kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi myönnetyt määrärahat (Khs 13.8.2012 § 845) ovat kyseisten hankkeiden kokonaismäärärahoja ja ne jatkuvat usein talousarviovuoden jälkeen. Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2013. Hankkeiden ylitystarve yhteensä on 5,06 milj. euroa.

Kohdasta 8 29 04 Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi tulisi myöntää ylitysoikeutena 2,0 milj. euroa vuodelle 2013, jolloin ohjelmoimattomia kehityshankkeita arvioidaan käynnistyvän talousarviovaiheessa ennakoitua enemmän.

Talousarviokohdan ylitystarve on yhteensä 7,06 milj. euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 14,83 milj. euroa.

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Asuntotuotannon lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä ja niiden myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2013 on tarpeen. Vuoden aikana myönnettyjä primäärilainoja on hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi nostamatta 6,23 milj. euroa ja tertiäärilainoja 4,66 milj. euroa eli yhteensä 10,88 milj. euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 7 milj. euroa. Seuraavassa on eritelty alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2013 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet, yhteensä 3,95 milj. euroa.

01 Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista siirtyvät nostamattomat lainaerät, yhteensä 1,23 milj. euroa nostettaviksi vuonna 2013:

-        Viipurin Reaalikoulu Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, § 600) 410 000 euron suuruisesta lainasta 35 395 euroa,

-        Suomalaisen Yhteiskoulun Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, § 601) 800 000 euron suuruisesta lainasta 600 000 euroa,

-        Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetty (Khs 6.8.2012, § 817) 399 200 euroa ja

-        Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä (Khs 1.10.2012, § 1081) 545 000 euron suuruisesta lainasta 195 000 euroa.

04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

S-Asunnot Oy:lle myönnetty (Khs 12.9.2011, § 788) 720 000 euron suuruinen laina on hankkeen viivästymisen vuoksi kokonaan nostamatta.

31 Laina Helsingin Teatterisäätiölle

3 000 000 euron suuruisesta lainasta (Khs 23.1.2012, § 62) siirtyy
2 000 000 euroa nostettavaksi vuonna 2013.

Vuoden 2013 talousarvion kohtaa 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, tulisi saada ylittää yhteensä
10 880 000 eurolla ja kohtaa 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, tulisi saada ylittää yhteensä 3 950 000 eurolla.

Määrärahan siirtäminen

Talousarviovaiheessa taidemuseolle osoitettiin käyttötalouden talous-arviokohtaan 4 16, Helsingin taidemuseo taidehankintoihin
100 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu kokoelmien kartuttamiseen. Hankinta luonteeltaan investointi ja se on perusteltua siirtää investointiosaan irtaimen omaisuuden perushankintoihin talousarviokohtaan 8 09 22, Kaupungin taidemuseo.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: kunnallisvalitus, kaupnginvaltuusto

Päätöksessä mainitutu virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566