Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 31

V Takauksen myöntäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle

HEL 2012-016961 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön Huopalahdentie 5:n vanhusten asuintalon peruskorjauksen rahoittamiseen saamien enintään 7 500 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön Huopalahdentie 5:n vanhusten asuintalon peruskorjauksen rahoittamiseen saamien enintään 7 500 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Tiivistelmä

Huopalahdentie 5:ssä sijaitsevan vanhusten asuintalon peruskorjauksen rakennuttajana toimii asuntotuotantotoimisto ja sen kokonaiskustannukset ovat 8 108 878 euroa. Kustannukset katetaan     6 438 000 euron korkotukilainalla, ARAn avustuksella 715 000 euroa ja loput, enintään 1 000 000 rahalaitoslainalla.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. Tämän vuoksi säätiöllä ei ole lainoille tarvittavia vakuuksia, jolloin kaupungin takaus on ainoa vaihtoehto. Viimeksi kaupunginvaltuusto on antanut säätiölle vastaavanlaisen takauksen 20.6.2007 Krankantie 2:n vanhusten asuintalon 7 200 000 euron suuruisiin peruskorjauslainoihin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566