Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 34

V Kaupungin takauksen myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Kannattajat: Ville Ylikahri

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Eija Loukoila, Elina Moisio, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on käynnistänyt Jätkäsaaren kallion         alueelle toteutettavan kalliopysäköintilaitoksen rakentamishankkeen. Pysäköintilaitoksen (n. 900 autopaikkaa) ja väestönsuojapaikkojen       (n. 9 000 VSS-paikkaa) rakentamisen alustava kustannusarvio on       54,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Yhtiö tarvitsee lainan rakennusajaksi       ja lopullinen rahoitus tulee  rakennettavilta asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä liittymismaksuina. Yhtiöllä ei ole lainaan tarvittavia rahalaitoksen hyväksymiä vakuuksia.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan ja pitää kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämistä ilman vastavakuutta perusteltuna, koska yhtiöllä ei ole käytettävissä riittäviä reaalivakuuksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallinta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2013 § 7

Pöydälle 07.01.2013

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566