Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 57

Vastaavan työterveyslääkärin tehtävään ottaminen

HEL 2012-017446 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin kelpoisuusvaatimukseksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja kokemuksen hallinto- ja johtamistehtävistä.

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa lääketieteen lisensiaatti Ritva Teerimäen työterveyskeskuksen vastaavaksi työterveyslääkäriksi 1.2.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Työterveyskeskuksen esitys vastaavan työterveyslääkärin nimeämisestä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin kelpoisuusvaatimukseksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja kokemuksen hallinto- ja johtamistehtävistä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee ottaa lääketieteen lisensiaatti Ritva Teerimäen työterveyskeskuksen vastaavaksi työterveyslääkäriksi 1.2.2013 lukien.

Esittelijä

Työterveyskeskuksessa on neljä vastaavaa työterveyslääkäriä. He toimivat tulosyksiköiden johtajina vastaten asiakasvirastoille tuotettavista työterveyspalveluista. Nyt otettava vastaava työterveyslääkäri tulee vastaamaan sosiaali- ja terveysviraston työterveyspalveluista. Kyse on työsuhteisesta toimesta.

Työterveyskeskuksen johtosäännön 7 §:n nojalla kaupunginhallitus valitsee vastaavan työterveyslääkärin. Johtosäännön 6 §:n nojalla kaupunginhallitus vahvistaa vastaavan työterveyslääkärin viran kelpoisuusvaatimukset.

Lääketieteen lisensiaatti Ritva Teerimäki on toiminut työterveyskeskuksen työterveyslääkärinä vuodesta 2004 alkaen, joista viimeiset neljä vuotta kehittämispäällikön tehtävissä. Hän on työterveyskeskuksessa työskennellessään  osoittautunut henkilöksi, jolla on erinomaiset edellytykset toimia vastaavana työterveyslääkärinä. Vastaavan työterveyslääkärin toimen hoitaminen edellyttää lääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Nämä molemmat kelpoisuusvaatimukset Teerimäki täyttää.

Teerimäen hakuasiakirjat ovat nähtävissä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen lisätietojen antajaksi merkityllä kaupunginsihteerillä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Työterveyskeskuksen esitys vastaavan työterveyslääkärin nimeämisestä

Tiedoksi; Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetty

Työterveyskeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566