Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 4

V Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudeksi 2013 - 2016

HEL 2012-016992 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2016

1.     kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä

2.     kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2016

1.     kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä

2.     kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 29 §:n mukaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan suhteellisten vaaline toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566