Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 6

V Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen uudistaminen

HEL 2012-017165 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen vuosille 2013-2016.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteistyösopimus 2013 - 2016

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen vuosille 2013-2016.

Esittelijä

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimuspohjainen yhteistyö käynnistyi vuonna 2004. Tuolloin kaupunginvaltuustojen päätöksin (Kvsto 28.4.2004) perustettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja kaupunginhallitukset hyväksyivät yhteistyöasiakirjan (Khs 24.5.2004), joka on ollut sopimuspohjaisen yhteistyön perustana. Yhteistyön arvioinnin pohjalta laadittiin uusi pääkaupunkiseudun kaupunkien välinen yhteistyösopimus vuonna 2008, joka kattoi valtuustokauden 2009-2012.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän (14.12.2012) omalta osaltaan hyväksymä ehdotus uudeksi yhteistyösopimukseksi on päätösehdotuksen liitteenä. Valtuustokaudella 2009-2012 voimassa ollutta sopimusta ehdotetaan jatkettavaksi sopimuksen sisältöä muuttamatta.

Sopimuksen mukaan pääkaupunginseudun neuvottelukunta ja koordinaatioryhmä jatkavat seudullisina luottamushenkilöfoorumeina. Neuvottelukunta käsittelee pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyviä strategisia linjauksia ja seuraa yhteistyön toteutumista. Koordinaatioryhmä huolehtii kaupunkien yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta, käsittelee strategisesti merkittäviä yhteistyökysymyksiä ja toimii merkittävien yhteisten yhteisöjen omistajaohjausryhmänä. Neuvottelukunnan ja koordinaatioryhmän kokousten esityslistat ovat julkisia.

Valmistelusta huolehtivat edelleen tähänastisen käytännön mukaan pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat alaisine organisaatioineen. Henkilöstön osallistuminen on todettu erikseen sopimuksessa.

Sopimus korvaa vuonna 2008 hyväksytyn yhteistyösopimuksen. Sopimus tulee voimaan kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen hyväksymisen jälkeen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuosina 2013-2016.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteistyösopimus 2013 - 2016

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566