Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 19

Vallilanlaakso, puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen, Kumpula, nro VIO 5640-1

Pöydälle 07.01.2013

HEL 2012-004530 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Vallilanlaakson puistosuunnitelman ja Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman nro VIO 5640/1 siten, että hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 2 500 000 euroa.

Esittelijä

Yleisten töiden lautakunta esittää 11.9.2012 Vallilanlaakson puistosuunnitelman ja Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman nro VIO 5640/1 hyväksymistä.

Yleisten töiden lautakunnan esitys on liitteenä 1.

Lähtökohdat

Vallilanlaakso on voimassa olevassa asemakaavassa VP-merkinnällä. Puiston pinta-ala on 43 000 m2. Puiston länsiosassa on nurmikenttä ja itäosassa vanha huvila. Kumpulanpuro virtaa osittain avoimessa pintavesiurassa, osittain maan alla hulevesiviemärissä. Kumpulanpuro on rankkasateilla tulvinut Vallilan siirtolapuutarhan alueelle ja aiheuttanut toistuvasti vahinkoja. Kumpulanpuron uomaan rakennetut altaat eivät nykyisin viivytä riittävässä määrin rankkasateista johtuvia vesimääriä.

Liikennevirastolle ja VR-Yhtymä Oy:lle on 2011 myönnetty lupa laskea Ilmalan ratapiha-alueen hulevedet jätevedenpuhdistamon sijasta Kumpulanpuroon. Pasilan kaatopaikan ja ratapiha-alueen hulevesien kääntö Kumpulanpuroon lisäävät tulvariskejä. Lisäksi Hämeentien sillan itäpuolella oleva betoniseen siltarakenteeseen asennettu jätevesiputki padottaa veden virtausta.

Suunnitelman sisältö

Suunnitelmaselostus sekä suunnitelmapiirustus ovat liitteinä 2 ja 3.

Vallilanlaakson ja Kumpulanpuron hulevesisuunnittelun tavoitteena on viivyttää hulevesiä siten, ettei puron alajuoksulle aiheudu ongelmia rankkasateiden aikana. Alueelle rakennetaan viivytysallasjärjestelmä sekä vettä pidättäviä patorakenteita nykyiseen altaaseen. Lisäksi hulevesien viivyttämisellä ja altaiden kasvillisuudella selkeytetään ja parannetaan veden laatua Kumpulanpurossa.

Alueelta poistuneen huoltoaseman jäljiltä oleva ylemmän ohjearvon ylittävä pilaantunut maa kuljetetaan pois. Alemman ohjearvon maat poistetaan ja tilalle vaihdetaan alueen maaleikkauksesta saatavia puhtaita maa-aineksia. Puhtaita kaivumassoja ja lieviä hajuhaittoja omaavia maa-aineksia läjitetään ja muotoillaan Mäkelänkadun varteen meluvalleiksi.

Altaan länsipuolella Mäkelänkadun varressa olevat puut poistetaan. Kumpulan asuinaluetta vasten oleva puusto ja pensasryhmät säilytetään, samoin puiston keskiosassa olevat jalopuuryhmät sekä itäpäässä olevat puu- ja pensasryhmät. Uusia puuistutuksia tehdään puiston luoteiskulmaan.

Kartta puuistutuksista on liitteenä 4.

Puiston keskiosaan huvilan lounaispuolelle tasataan oleskeluun, leikkiin ja liikuntaan soveltuva monitoiminurmikko. Asfalttipintaiset pääreitit säilytetään suurimmaksi osaksi nykyisellään. Kevyen liikenteen raitti linjataan uudelleen, ja hulevesialtaan ylitse rakennetaan kevyen liikenteen silta.

Olemassa olevien raittien valaistus säilytetään nykyisellään, ja uusi raitti yleisvalaistaan. Hulevesialtaiden eteläiset luiskat valaistaan pollarivalaisimilla.

Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja alueen asukkaiden kanssa. Puistosuunnitelmaluonnos on ollut 25.4.2012 lähtien nähtävillä rakennusviraston Internet-sivuilla. Puistosuunnitelma on esitelty asukasillassa 8.5.2012.

Puiston rakentamiskustannukset ovat 2 500 000 euroa eli 58,00 euroa/m². Arvonlisäverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat noin 22 000 euroa. Puiston hulevesialtaiden hoitoluokka on E (erityisalue) ja muilta osin hoitoluokitus on nykyisellään, A2 (käyttöviheralue) ja A3 (käyttö- ja suojaviheralue).

Vallilanlaakson rakentaminen sisältyy katu- ja puisto-osaston investointiohjelmaan. Puiston arvioitu rakentamisajankohta on vuosina 2012 - 2014.

Saadut lausunnot ja muut kannanotot

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan 4.12.2012 puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman hyväksymistä. Hankkeeseen on varauduttu vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa. Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää lisäksi lausunnossaan huomiota hulevesijärjestelmien rakentamishankkeisiin ja pitää tarpeellisena näiden hankkeiden rakentamisen ja ylläpidon kustannusvastuukysymysten selvittämistä jatkossa.

Kaksi kuntalaista on lähettänyt mielipiteensä puisto- ja hulevesisuunnitelmista. Kirjelmissä tiedustellaan mm. hulevesijärjestelmän tarpeellisuudesta, massojen poiston ja täyttöjen vaikutuksista sekä monitoimikentän käytöstä.

Kirjeet ovat liitteinä 5 ja 6.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että hankeen toteuttaminen on tarpeen Kumpulanpuron tulvimisongelmien ehkäisemiseksi. Alueelle on tarkoitus toteuttaa maisemallisesti korkeatasoinen puisto. Rakennustyöt on aloitettu syksyllä 2012 pilaantuneen maaperän kunnostuksella ja valmistelevilla töillä.

Kuntalaisten kannanotoissa mainittuihin asioihin voidaan todeta, että nykyinen nurmikenttä tarvitaan lähes kokonaisuudessaan rakentamisalueeksi, ja sen korvaa monitoimikenttä puiston keskiosassa. Pilaantuneiden massojen poisto on välttämätöntä, ja toisaalta puhtaiden kaivumaiden sijoittelu alueella tarvittaviin täyttöihin ja meluesteiksi on massatalouden kannalta järkevää. Sillan paikka määräytyy mm. sillan pituuden mukaan. Olemassa oleva kasvillisuus pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan, ja uutta kasvillisuutta tuodaan alueelle.

Kuntalaisten kirjeisiin vastataan myöhemmin vielä erikseen.

Rakennusvirasto ja talous- ja suunnittelukeskus käynnistävät neuvotteluja hulevesijärjestelmien rakentamishankkeiden kustannusvastuiden jaosta kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kesken.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleisten töiden lautakunnan päätös

2

Vallilanlaakso, suunnitelmaselostus, VIO 5640-1

3

Vallilanlaakso, suunnitelmapiirustus, VIO 5640-1

4

Vallilanlaakson säilytettävä kasvillisuus

5

Kirje Vallilanlaakson puistosuunnitelmasta

6

Ehdotus Vallilanlaakson puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman perumiseksi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKR

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 4.12.2012

HEL 2012-004530 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Kumpulanpuro on rankkasateilla tulvinut Vallilan siirtolapuutarhan alueelle ja aiheuttanut toistuvasti vahinkoja. Kumpulanpuron uomaan rakennetut nykyiset altaat eivät viivytä riittävässä määrin rankkasateista johtuvia vesimääriä. Lisäksi Hämeentien sillan länsipuolella oleva, puron yläpuolelle rakennettu jätevesiviemäri padottaa veden virtausta. Lisäksi Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on vuonna 2011 myöntänyt Liikennevirastolle ja VR-Yhtymä Oy:lle luvan laskea Ilmalan ratapiha-alueen hulevedet jäteveden puhdistamon sijasta Kumpulanpuroon, mikä on lisännyt entisestään hulevesien määrää.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut tulvivan Kumpulanpuron hulevesien viivyttäminen. Suunnitelmassa parannetaan samalla puiston kaupunkikuvallista ilmettä sekä viihtyisyyttä. Kaivettavia maamassoja käytetään meluntorjuntavallien luomiseen puiston Mäkelänkadun puolelle.

Rakennustyöt on aloitettu tänä syksynä entisen huoltoaseman kohdalla tehtävillä pilaantuneen maaperän kunnostustöillä. Nämä työt rahoitetaan ulkopuolisella Soili-ohjelmalla, jossa kunnostetaan entisten huoltoasemien maaperää ja pohjavettä. Myös kaupunki on aloittanut alueen muissa osissa pilaantuneen maaperän kunnostustyöt sekä joitakin valmistelevia töitä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Vallilanlaakson puistosuunnitelma ja hulevesisuunnitelma tulisi hyväksyä siten, että puiston pinta-ala on noin 43 000 m2 ja rakennuskustannukset enintään 2 500 000 euroa eli noin 58 euroa/m2. Hankkeeseen on varauduttu Vuosien 2012 ja 2013 talousarvioiden alakohdassa on 8 03 08, Ranta-alueiden kunnostus. Lisäksi hulevesien aiheuttamisperiaatteen mukaan voidaan rakentamistöihin käyttää talousarviokohdassa 8 03 18, Pasila olevia projektialueelle tarkoitettuja määrärahoja.

Lopuksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungissa on suunnitteilla mittavia hulevesijärjestelmien rakentamishankkeita, joiden rakentamiskustannukset tulevat olemaan huomattavia. Lähtökohtaisesti hulevesikustannuksia tulisi kohdistaa Helsingin seudun ympäristöpalveluille, joka kerää myös kaupungissa huleveden toiminta-alueellaan hulevesimaksut.  Näiden hankkeiden rakentamisen ja ylläpidon kustannusvastuukysymykset ovat tällä hetkellä epäselviä Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kesken. Asioista tulisi sopia tarkemmin ja hyvissä ajoin ennen seuraavien kohteiden aloittamista.

Lisätiedot

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.09.2012 § 411

HEL 2012-004530 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Vallilanlaakson puistosuunnitelman ja Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman nro VIO 5640/1 hyväksymistä.

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

29.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Kari Harju, projektipäällikkö, puhelin: 310 64382

kari.harju(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566