Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 26

Stadin ammattiopiston opetushenkilöstön työaikakorvauksia koskeva paikallinen sopimus

HEL 2012-017124 T 01 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Päivi Rissanen, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 28915

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Neuvottelupöytäkirja.pdf

2

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen.

Esittelijä

Opetusvirasto on esittänyt neuvottelupyynnön koskien mahdollisuutta poiketa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio E 2 §:n 2. kohdan mukaisista työaikakorvauksista Stadin aikuisopiston koko- ja osa-aikaisten opettajien osalta siten, että iltatyökorvauksesta maksettaisiin 15 %:n sijaan 30 %:n rahakorvaus.

Uusi ammatillinen aikuisoppilaitos, Stadin aikuisopisto aloittaa toimintansa 1.1.2013 lukien. Stadin aikuisopistoon on koottu mm. näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, nuorten työpajatoiminta ja osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on ollut mm. aikuiskoulutuksen kilpailu- ja palvelukyvyn, asiakaslähtöisyyden sekä työelämävastaavuuden vahvistaminen. Työelämän ja yhteiskunnan nopeat ja jatkuvat muutokset ovat edellyttäneet toisen asteen koulutuksen kehittämistä. Vahvan koulutusyksikön kautta voidaan turvata osaavan työvoiman saatavuus, lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta ja parantaa reagointiherkkyyttä työelämän muutoksille koulutustakuun toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijalähtöisyyttä ja turvata tasalaatuiset palvelut opiskelijoille vahvistamalla opintopolkuja ja elinikäistä oppimista.

Toimintansa aloittavan aikuisopiston kannalta on ensi arvoista osaavan henkilöstön saaminen aikuisopiston palvelukseen. Tärkeää olisi, että Stadin aikuisopiston opettajien palvelussuhteen ehdot olisivat samat kuin Helsingin lähialueiden koulutuskuntayhtymissä, esimerkiksi Omniassa ja Keski- Uudenmaan ammattiopisto Keudassa.

Edellä mainitut oppilaitokset ovat sopineet paikallisesti Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio E:n piiriin kuuluvien palkkauksesta siten, että jos maanantain ja perjantain välinen säännöllinen työaika sijoitetaan klo 17.00- 22.00 väliseen aikaan, maksetaan näistä tunneista 30 %:n rahakorvaus (iltatyökorvaus). Sama korvaus maksetaan OVTES:n mukaan lauantaisin klo 07.00- 22.00 välisenä aikana tehdystä työstä (lauantaityökorvaus) Sunnuntaisin ja yöllä klo 22.00- 07.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan 30 % rahakorvaus (sunnuntai- ja yötyökorvaus).

Edellä mainituilla perusteilla on tarkoituksenmukaista solmia paikallinen sopimus Stadin aikuisopiston koko- ja osa-aikaisten opettajien työaikakorvauksista siten, että iltatyökorvauksesta maksetaan 30 %:n rahakorvaus.

Henkilöstökeskus on neuvottelut paikallisen sopimuksen solmimisesta asianomaisen henkilöstöjärjestön kanssa ja neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys asiasta. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Päivi Rissanen, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 28915

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Neuvottelupöytäkirja.pdf

2

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, Virkaehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskeva asia

Opetusvirasto

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566