Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 11

V Jäsenten valitseminen Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi

Pöydälle 07.01.2013

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

 

Esittelijä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (20.11.2012) esityslistan liitteenä olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan valtuustoon 2 - 5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on alle 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, kunta on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä, Espoo  ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jäsenkunnat 2 jäsentä.           

Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä valtuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.  

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta.

Valittaessa edustajia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon tulee ottaa huomioon, että noudatetaan tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännöksiä. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin yliopistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi 28.2.2013 mennessä. 

Valtuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 27.3.2013. Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa on valtuuston puheenjohtajiston vaali sekä hallituksen, sairaanhoitoalueiden lautakuntien, psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan ja vähemmistökielisen lautakunnan vaalit.  

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa liitteenä olevaan sairaanhoitopiirin kirjeeseen viitaten, että kaupunginvaltuusto on 7.11.2012 § 366 tehnyt tarvittavan päätöksen perussopimuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntaliitosten johdosta.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenten ilmoittaminen 

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566