Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 25

Terveyskeskuslääkärin virkojen perustaminen

HEL 2012-017084 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 15.1.2013 lukien sosiaali- ja terveysviraston terveysasemille 20 terveyskeskuslääkärin virkaa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3 321,38 euroa kuukaudessa.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Terveyskeskuksen esitys 17.12.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa 15.1.2013 lukien sosiaali- ja terveysviraston terveysasemille 20 terveyskeskuslääkärin virkaa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3 321,38 euroa kuukaudessa.  

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 vuoden 2013 talousarvion, johon sisältyy 3,1 miljoonan euron määräraha terveysasematoiminnan vahvistamiseksi. Liitteenä olevan terveyskeskuksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveyskeskuksen terveysasemille on tarkoitus palkata 20 lääkäri-hoitaja -työparia. Terveyskeskus esittää päätösehdotuksesta ilmenevien terveyskeskuslääkärin virkojen perustamista. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Terveyskeskuksen esitys 17.12.2012

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566