Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1413

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin viran täyttäminen

HEL 2012-015288 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita arkkitehti Henna Helanderin rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin virkaan (vakanssi nro 017601) 1.3.2013 alkaen 5 714,81 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kolmen kuukauden koeajalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Rakennuslautakunnan esitys 23.11.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee valita arkkitehti Henna Helanderin rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin virkaan (vakanssi nro 017601) 1.3.2013 alkaen 5 714,81 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kolmen kuukauden koeajalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 (565 §) myöntää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdille eron 31.7.2012 lukien osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa julistamaan yliarkkitehdin viran haettavaksi 20 päivän hakuajalla rakennusvalvonnan johtosäännön edellyttämin kelpoisuusvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitovaatimuksin ja nykyisin palkkaeduin. Virka on tullut avoimeksi 1.8.2012.

Virka on ollut julkisesti haettavana 26.8.-17.9.2012 ja siitä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Arkkitehtiuutisissa sekä kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Rakennusvalvonnan johtosäännön 14 §:n mukaan osastopäälliköt valitsee kaupunginhallitus rakennuslautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Viran kuvaus

Kaupunkikuvaosasto hoitaa rakentamiseen tarvittavien lupien ohjausta ja käsittelyä.

Yliarkkitehti johtaa kaupunkikuvaosaston toimintaa ja toimii esittelijänä rakennuslautakunnassa. Hän vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan sekä suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja virastopäällikön määräämät muut tehtävät.

Johtosäännön mukaan yliarkkitehdin tehtävänä on lisäksi:

1.     ratkaista, tilapäistä rakentamista lukuun ottamatta, rakentamista tarkoittavat rakennuslupahakemukset, kun rakentaminen ei pelastustoimilain mukaan edellytä väestönsuojaa eikä rakentaminen vaikuta merkittävästi kaupunki- tai ympäristökuvaan,

2.     määrätä lupiin liittyvien työpiirustusten ja vastaavien  erityissuunnitelmien tarkastamisesta ja hyväksymisestä,

3.     ratkaista rakennusluvan voimassaoloajan jatkamista koskevat hakemukset rakennustyön aloittamiseksi ja loppuun saattamiseksi,

4.     ratkaista purkamislupahakemukset asemakaava-alueella, jota koskeva asemakaava on 13 vuotta nuorempi,

5.     määrätä viraston edustaja kokoontumishuoneistojen ja niihin verrattavien tilojen katselmuksiin sekä määrätä viranhaltija, jonka tehtävänä on antaa lausunto kokoontumiseen käytettävien tilapäisten katsomoiden, telttojen ja muiden rakenteiden henkilöturvallisuudesta.

Esittelijä toteaa, että samanaikaisesti virantäytön kanssa on vireillä rakennusvalvonnan johtosäännön muuttaminen. Tässä yhteydessä kohta 2. tullaan kumoamaan, koska kyseinen velvoite on poistutunut lainsäädännöstä. Samalla on tarkoitus tehdä mahdolliseksi yliarkkitehdin tällä hetkellä tekemien päätösten osalta päätösvallan siirtäminen alaspäin edelleen lupakäsittelijöille (nk. subdelegointi). Yliarkkitehti tulee olemaan keskeisessä roolissa tämän uudistuksen läpiviennissä. Lisäksi yliarkkitehti seuraa läheltä Helsingin monipuolista rakentamista ja voi siten osaltaan vaikuttaa kaupunkikuvan ja rakentamisen laadun kysymyksiin.

Rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:n mukaan yliarkkitehdin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta talonrakennussuunnittelussa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestykselliselle hoitamiselle on eduksi, jos tulevalla yliarkkitehdillä on esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiosta sekä kykyä tukea ja innostaa alaisiaan. Hän on jämäkkä ja johdonmukainen sekä osaa toimia nopeasti muuttuvassa ja hyvää yhteistyötaitoa edellyttävässä, verkostoituneessa ympäristössä. Myös halu organisaation kehittämiseen katsotaan eduksi.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 tai 3 kuukauden koeaikaa riippuen siitä, tuleeko valittu henkilö kaupungin ulkopuolelta vai kaupungin omasta organisaatiosta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virasta maksettava kokonaispalkka on 5 714,81 euroa kuukaudessa.

Hakijoiden arviointi

Virkaa haki määräajassa 17 henkilöä.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on esityslistan liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin.

Kaikki yliarkkitehdin virkaa hakeneet täyttävät viran pätevyysvaatimukset.

Hakijoista haastateltiin 6 hakijaa. Haastattelijoina olivat hieman eri kokoonpanoissa vs. virastopäällikkö, yli-insinööri, va. yliarkkitehti sekä virkavapaalla oleva virastopäällikkö.

Haastatellut henkilöt olivat:

*************** , pääsuunnittelija, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, arkkitehtuuriosasto,

Henna Helander, hankesuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto,

*********** , ylitarkastaja, ympäristöministeriö,

Arja Lukin, apulaiskaupunginarkkitehti, Espoon kaupunki, tilakeskus-liikelaitos,

************ , rakennuslupapäällikkö, Espoon kaupunki, rakennusvalvontakeskus, kaupunkikuvayksikkö ja

************** , arkkitehti, Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto, kaupunkikuvaosasto, lupayksikkö.

*************** on toiminut rakennusviraston arkkitehtuuriosastolla vuodesta 1999 lähtien. Hän on osaston pääsuunnittelija ja on toiminut va. kaupunginarkkitehtina syksyn 2011 ajan sekä toimistopäällikön sijaisena vuoden ajan 2008– 2010. Vuosina 1992–1999 hän toimi arkkitehtitoimisto Järvinen & Airas palveluksessa arkkitehtina 7 vuoden ajan.

Arkkitehti Henna Helander on toiminut Helsingin asuntotuotantotoimiston hankesuunnittelupäällikkönä vuodesta 2011 lähtien ja sitä ennen rakennuttaja-arkkitehtina 2009–2011. Vuodet 2006–2009 hän on ollut arkkitehdit Helander & Langenskiöld toimitusjohtaja ja suunnittelijaosakas. Vuosina 2003–2006 hän on toiminut Airas Arkkitehdit -arkkitehtitoimiston vanhempana suunnittelijana ja Arkkitehtitoimisto Järvinen & Airas Ky:n vanhempana suunnittelijana 1997–2003.

Arkkitehti, tekniikan lisensiaatti ************ on toiminut ympäristöministeriön ylitarkastajana vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen hän on ollut museoviraston palveluksessa intendenttinä kuuden vuoden ajan 2005–2010 ja arkkitehtinä 1998–2005. Tätä aiemmin hänellä on ollut oma arkkitehtitoimisto Lindh Envision Oy vuosina 1993–1998.

Arkkitehti Arja Lukin on toiminut Espoon kaupungin tilakeskusliikelaitoksen apulaiskaupunginarkkitehtina kahden vuoden ajan 2010–2012 ja rakennuttaja-arkkitehtina yhdeksän vuotta 2001–2010. Tätä ennen hän on ollut arkkitehtina Arkkitehtiryhmä A6 Oy:ssä, Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén Ky:ssä ja Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy kussakin yhden vuoden vuosina 1998–2001.

Arkkitehti  ************ on toiminut Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskuksen kaupunkikuvayksikön rakennuslupapäällikkönä vuodesta 2008, Sipoon kunnan rakennusvalvonta-tulosyksikön rakennuslupapäällikkönä lähes kahdeksan vuoden ajan 2000–2008 ja tätä ennen arkkitehtina seuraavissa toimistoissa: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen 1996–2000 (4 v 7 kk), Arkkitehtitoimisto Järvinen & Airas 1986– 1993 (6 v 7 kk) sekä Arkkitehtitoimisto Eero Pettersson Ky 1984– 1986 (2 v 10 kk).

Arkkitehti  ************** on toiminut Helsingin rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston lupayksikön arkkitehtinä vuodesta 1999. Sitä aiemmin hän on ollut vastuullinen talonrakennussuunnittelija ja hallituksen jäsen Arkkitehtitoimisto Krokfors & Virkamäki Oy:ssä sekä itsenäisenä talonrakennussuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Järvinen & Airas Ky:ssä 1985–1998.

Kaikilla haastatelluilla on pitkä kokemus viran toimialaan liittyvistä tehtävistä. Heistä kaikilla  ******* lukuun ottamatta on merkittävää työkokemusta sekä yksityisistä arkkitehtitoimistoista että kunnan palveluksesta.

Hakijoista  ********* puolestaan on pitkä kokemus julkiselta sektorilta valtion palveluksessa ja kokemusta yksityiseltä sektorilta omasta toimistosta sekä lisensiaatin tutkinto ja ansioita arkkitehtuurin historian tutkimuksen alalta.

Pisin johtamiskokemus haastatelluista on  ********* , yli 11 vuotta.

Helanderilla johtamiskokemusta on yli 5 vuotta.

******** johtamiskokemus on pääosin Espoon kaupungista ja Sipoon kunnasta, Helanderin arkkitehtitoimistosta ja Helsingin asuntotuotantotoimistosta.

Myös Lukinilla on merkittävää johtamiskokemusta Espoon kaupungin palveluksesta. Muiden hakijoiden johtamiskokemus on vähäisempää, mutta kaikilla on esimieskokemusta ja kokemusta yhteistyöhankkeiden johtamisesta.

Haastattelujen perusteella hakijoista neljä eli Helander, Lukin, ******************* valittiin testattaviksi Psycon Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin.

Hakemusten, haastattelujen, psykologisen testauksen ja muun kokonaisarvioinnin perusteella voidaan todeta, että ammatillisen pätevyyden, monipuolisen työkokemuksen ja henkilökohtaisen tehtävään soveltuvuuden kannalta kaksi parasta hakijaa ovat Helander ja Lukin.

Kun lopuksi arvioitiin sitä, kummalla heistä on eniten sellaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia, joita virkaan valittavalta odotetaan ja jotka samalla parhaiten täydentävät kaupunkikuvaosastolla jo olevaa osaamista, on kokonaisarviossa päädytty siihen, että kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin virkaan tulisi valita arkkitehti Henna Helander.

Esittelijä toteaa, että lautakunnan esitys viran täyttämisestä syntyi äänestyksen jälkeen. Keskustelun kuluessa jäsen Könkkölä teki jäsen Ståhlbergin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin virkaan tulisi ottaa Arja Lukin. Asiassa suoritettiin äänestys esittelijän ehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 4–2.

Esittelijä katsoo rakennuslautakunnan esitykseen viitaten, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Henna Helanderilla.

Esittelijä ehdottaa, että mikäli Helander valitaan, valinnassa tulisi noudattaa 3 kuukauden koeaikaa. Valinnan tapahtuessa kaupungin sisältä koeajan määrääminen on harkinnanvaraista. Kokemusten perusteella koeajan määrääminen on tarkoituksenmukaista, mutta esitettyä pidemmän koeajan noudattaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa asuntotuotantotoimiston uudelle rekrytoinnille.

Helander on ilmoittanut, että hän voi ottaa viran vastaan 1.3.2013 alkaen.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, tulee päätökseen lisätä maininta siitä, että päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Selvityksen tulee olla kaupungin työterveyshuollon antama.

Hakijoiden muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhdistelmästä. Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen vs. apulaiskaupunginsihteerillä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Rakennuslautakunnan esitys 23.11.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566