Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1405

Valtuutettu Essi Kuikan toivomusponsi vieraslajistrategian toimeenpanon kiirehtimisestä

HEL 2012-014009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kuikka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Essi Kuikan toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kuikka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 26.9.2012 Helsingin kaupungin päivitetyn ympäristöpolitiikan tavoitteet kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto pitää tärkeänä, että vieraslajistrategian toimeenpanoa kiirehditään.” (Essi Kuikka)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kansallinen vieraslajistrategia valmistui huhtikuussa 2012. Sen keskeisenä ajatuksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille. Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta hyväksyttiin 15.3.2012.

Kansallisessa vieraslajistrategiassa linjataan, että Suomessa esiintyvät vieraslajit ja niiden aiheuttamat haitat tunnistetaan ja torjuntatoimet toteutetaan kattavasti.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on laatimassa Helsingin vieraslajien linjauksia yhdessä rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, Staran, Helsingin Sataman, Helsingin Energian, Vantaan kaupungin sekä Espoon kaupungin kanssa. Työ pohjautuu kansalliseen vieraslajistrategiaan.

Vieraslajilinjauksessa määritetään vuosille 2012-2016 kaupungille vieraslajeja koskevat painopisteet, tavoitetilat, keskeisimmät toimenpiteet ja niiden mittarit, sekä määritellään kaupungin vastuutahot eri toimenpiteiden toteuttajiksi. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä ja se viedään ympäristölautakuntaan. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus käsittelee asian keväällä 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Essi Kuikan toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 341

HEL 2012-014009 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus valmistelee parhaillaan strategista asiakirjaa kaupungin vieraslajilinjaukseksi. Vieraslajilinjauksessa määritetään vuosille 2012-2016 kaupungille vieraslajeja koskevat painopisteet, tavoitetilat, keskeisimmät toimenpiteet ja niiden mittarit, sekä määritellään kaupungin vastuutahot eri toimenpiteiden toteuttajiksi. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä ja se viedään ympäristölautakuntaan. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus käsittelee asian keväällä 2013.

Työtä ohjaa ympäristökeskuksen vetämä ohjausryhmä, jossa on edustettuna seuraavat tahot: rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikuntavirasto, STARA, Helsingin Satama, Helsingin Energia, Vantaan kaupunki ja Espoon kaupunki.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jari-pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 518

HEL 2012-014009 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ympäristöpolitiikassa nostetaan esille haitallisten vieraslajien torjuntatyön tärkeys. Samoin se kannattaa, että kansallisen vieraslajistrategian toimeenpanoa kiirehditään. Helsingin ympäristökeskuksessa viimeistelyvaiheessa oleva Helsingin vieraslajien linjaus antaa torjunnan toimeenpanolle hyvät lähtökohdat. Rakennusviraston asiantuntijat ovat osallistuneet linjauksen valmistelutyöhön. Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä eri virastojen, kuten liikuntaviraston, Staran ja opetusviraston välistä yhteistyötä vieraslajien torjunnassa.

Jo tällä hetkellä rakennusvirasto toimii aktiivisesti haitallisten vieraslajien torjumiseksi hallinnoimillaan alueilla. Erityisen haitalliset kasvilajit Helsingissä ovat muun muassa  jättiputki, kurtturuusu ja jättipalsami. Haitallisia eläinlajeja ovat minkki, supikoira ja villikani. Näiden lajien torjuntatyötä on mahdollista tehostaa ja torjuntamenetelmiä kehittää lähivuosien aikana, jos työhön saadaan riittävät resurssit. Rakennusvirasto on jo ohjeistanut suunnittelijoita, että uusissa puisto- ja katurakentamiskohteissa ei käytetä haitalliseksi todettuja vieraslajikasveja. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Helsingin vieraslajien linjauksesta on riittävästi tiedotettava julkisuudessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Essi Kuikan toivomuspontta edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotuksen toisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä eri virastojen, kuten liikuntaviraston, Staran ja opetusviraston välistä yhteistyötä vieraslajien torjunnassa."

Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun seuraava virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Helsingin vieraslajien linjauksesta on riittävästi tiedotettava julkisuudessa."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566