Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1391

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2012-003201 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä
3 402 001 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2012 rahoitukseen:

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Opetuskeittiön perustaminen tukkutorin teurastamolle

175 000

 

- hallinnoija: Tukkutori

 

2

Älykäs asemapiirros

50 000

 

- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto 

 

3

Sähköinen terveyskortti

150 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

4-6

Innovatiivinen kaupunki®-ohjelma

267 001

4

- Innovatiivinen kaupunki®-ohjelman perusrahoitus

110 000

5

- Kaupunki palveluna-teema

70 725

6

- Kaupunki järjestelmänä-teema

86 276

 

- hallinnoija: Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu

 

7

Kohtaamispaikka@lasipalatsi  

375 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto 

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

100 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaaloiden erikoispoliklinikoilla

99 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

10

Innolukio-hanke

9 000

 

- hallinnoija: Ylivieskan kaupunki

 

11

Kasvupolku-hanke

520 000

 

- hallinnoija: Helsingin Uusyrityskeskus ry 

 

12

Yrityskylä Helsinki

200 000

 

- hallinnoija: Opetusvirasto

 

13

Forum Virium Helsinki perusrahoitus

950 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

14

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

150 000

 

- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

15

Stadi.TV

262 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

16

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

95 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Opetuskeittiön perustaminen tukkutorin teurastamolle -hankkeelle sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä 115 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Älykäs asemapiirros-hankkeelle 100 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Sähköinen terveyskortti-hankkeelle 250 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Kohtaamispaikka@lasipalatsille vuosille 2013–2014 yhteensä 375 000 euroa, Innovatiivinen kaupunki-ohjelman Kaupunki palveluna-teemalle vuosille 2013–2014 yhteensä 172 133 euroa ja Kaupunki järjestelmänä-teemalle 50 771 euron rahoitus vuodelle 2013, Stadi.TV-hankkeelle 262 000 euron rahoitus vuodelle 2014 ja Innolukio-hankkeelle yhteensä 19 000 euron rahoitus vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei sosiaaliviraston Seniori-ikäisten vapaaehtoispaketti-, Sairaanhoitajan valmennusohjelma-, Hanke kuntouttavan työtoiminnan ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen yhdistämiseksi -hankkeille eikä terveyskeskuksen Kotihoidon asiakaskäynnin ja työajan seuranta älypuhelimella-, Kaupunginsairaalan sähköisten palvelujen kehittäminen-, Psykiatrinen fysioterapia akuutisti masentuneiden ahdistuneisuuden hoidossa-, Väestön vertaistukitoiminnan ja itsehoidon tukeminen terveydenhoidossa-, Terveydenhoito asumisen tukena-, Perhevalmennuksen sähköistäminen ja perheiden osallistaminen-, Haavavastaanoton käynnistäminen-hankkeille, Innovatiivinen kaupunki-ohjelman Kaupunki tilana -teemalle, Hub Helsinki Osuuskunnan Lean Startup Center-hankkeelle eikä Oppifi Oy:n Purje-hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. Ehdotetun mukainen toiminta tulee sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen osalta rahoittaa normaalina toimintana talousarviomäärärahojen puitteissa huomioiden organisaatiouudistuksen vaikutukset. Hub Helsinki Osuuskunnan ja Oppifi Oy:n kohdalla ehdotetun mukaisen toiminnan kustannusten kattamiseen tulisi etsiä muita rahoituslähteitä.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2012 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt,
1 146 581 euroa, osuus saadaan käyttää vuonna 2013 ko. hankkeiden kustannuksiin.

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

7

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

81 881

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto 

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

25 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

14

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

76 000

 

- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

16

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

43 700

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

17

Sähköinen palveluseteli

365 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

18

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

64 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

19

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

74 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

20

Verkkoterkkari

50 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

21

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

367 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

Yhteensä

1 146 581

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2013, on toimitettava 30.8.2013 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2013 on toimitettava 16.1.2014 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että nyt myönnettävä hankerahoitus on poikkeuksellisesti käytettävissä myös vuonna 2013 ilman erikseen tehtävää siirtoa. Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus vuodelle 2014 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2013 mennessä. Myös hankkeelle sidottua rahoitusosuutta tulee hakea erikseen.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelu-keskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Tämän asian liitteessä ovat yhteenveto kolmesta päättyneestä hankkeesta: Terveyskeskuksen hallinnoimista Terve Helsinki -hankkeesta ja Tuleeko puhdasta -hankkeesta sekä opetusviraston hallinnoimasta Yhteisöllinen koulu -hankkeesta. Terve Helsinki -hankkeella pyrittiin terveyserojen kaventamiseen. Keskeisenä tavoitteena oli estää nuorten ja työikäisten syrjäytymistä. Hankkeen kautta tavoitettiinkin 641 nuorta, joista 60 % ohjautui työhön ja koulutukseen. Tuleeko puhdasta -hankkeen tulosten perusteella laadittiin siivoustyön seurantalomake, jota lähiesimies käyttää arvioidessaan siivoustyön tekemistä. Myös koulutukseen on panostettu sekä työohjeita ja työnkuvauksia on päivitetty. Yhteisöllinen koulu -hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kehittymistä kouluyhteisössä hyödyntäen yhteisöllistä mediaa. Hankkeessa on raapaistu pintaa suuremmasta peruskoulua koskettavasta kulttuurisesta muutoksesta. Yhteisöllinen koulu -hankkeessa aloitettu kehittämistoiminta jatkuu ja laajenee Yhteisöllisyys, koulu ja älykkään palvelut (YKÄ) -hankkeessa, jolle on saatu rahoitus Etelä-Suomen aluekehitysrahastosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys 2012 hankehakemuksista.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hub Helsinki Osuuskunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oppifi oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ylivieskan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä
3 402 001 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2012 rahoitukseen:

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Opetuskeittiön perustaminen tukkutorin teurastamolle

175 000

 

- hallinnoija: Tukkutori

 

2

Älykäs asemapiirros

50 000

 

- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto 

 

3

Sähköinen terveyskortti

150 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

4-6

Innovatiivinen kaupunki®-ohjelma

267 001

4

- Innovatiivinen kaupunki®-ohjelman perusrahoitus

110 000

5

- Kaupunki palveluna-teema

70 725

6

- Kaupunki järjestelmänä-teema

86 276

 

- hallinnoija: Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu

 

7

Kohtaamispaikka@lasipalatsi  

375 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto 

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

100 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaaloiden erikoispoliklinikoilla

99 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

10

Innolukio-hanke

9 000

 

- hallinnoija: Ylivieskan kaupunki

 

11

Kasvupolku-hanke

520 000

 

- hallinnoija: Helsingin Uusyrityskeskus ry 

 

12

Yrityskylä Helsinki

200 000

 

- hallinnoija: Opetusvirasto

 

13

Forum Virium Helsinki perusrahoitus

950 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

14

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

150 000

 

- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

15

Stadi.TV

262 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

16

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

95 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että Opetuskeittiön perustaminen tukkutorin teurastamolle -hankkeelle sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä 115 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Älykäs asemapiirros-hankkeelle 100 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Sähköinen terveyskortti-hankkeelle 250 000 euron rahoitus vuodelle 2013, Kohtaamispaikka@lasipalatsille vuosille 2013–2014 yhteensä 375 000 euroa, Innovatiivinen kaupunki-ohjelman Kaupunki palveluna-teemalle vuosille 2013–2014 yhteensä 172 133 euroa ja Kaupunki järjestelmänä-teemalle 50 771 euron rahoitus vuodelle 2013, Stadi.TV-hankkeelle 262 000 euron rahoitus vuodelle 2014 ja Innolukio-hankkeelle yhteensä 19 000 euron rahoitus vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, ettei sosiaaliviraston Seniori-ikäisten vapaaehtoispaketti-, Sairaanhoitajan valmennusohjelma-, Hanke kuntouttavan työtoiminnan ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen yhdistämiseksi -hankkeille eikä terveyskeskuksen Kotihoidon asiakaskäynnin ja työajan seuranta älypuhelimella-, Kaupunginsairaalan sähköisten palvelujen kehittäminen-, Psykiatrinen fysioterapia akuutisti masentuneiden ahdistuneisuuden hoidossa-, Väestön vertaistukitoiminnan ja itsehoidon tukeminen terveydenhoidossa-, Terveydenhoito asumisen tukena-, Perhevalmennuksen sähköistäminen ja perheiden osallistaminen-, Haavavastaanoton käynnistäminen-hankkeille, Innovatiivinen kaupunki-ohjelman Kaupunki tilana -teemalle, Hub Helsinki Osuuskunnan Lean Startup Center-hankkeelle eikä Oppifi Oy:n Purje-hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. Ehdotetun mukainen toiminta tulee sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen osalta rahoittaa normaalina toimintana talousarviomäärärahojen puitteissa huomioiden organisaatiouudistuksen vaikutukset. Hub Helsinki Osuuskunnan ja Oppifi Oy:n kohdalla ehdotetun mukaisen toiminnan kustannusten kattamiseen tulisi etsiä muita rahoituslähteitä.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että seuraaville hankkeille vuonna 2012 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt,
1 146 581 euroa, osuus saadaan käyttää vuonna 2013 ko. hankkeiden kustannuksiin.

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

7

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

81 881

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto 

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

25 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

14

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

76 000

 

- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

16

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

43 700

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

17

Sähköinen palveluseteli

365 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

18

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

64 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

19

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

74 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

20

Verkkoterkkari

50 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus 

 

21

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

367 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

Yhteensä

1 146 581

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2013, on toimitettava 30.8.2013 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2013 on toimitettava 16.1.2014 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että nyt myönnettävä hankerahoitus on poikkeuksellisesti käytettävissä myös vuonna 2013 ilman erikseen tehtävää siirtoa. Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus vuodelle 2014 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2013 mennessä. Myös hankkeelle sidottua rahoitusosuutta tulee hakea erikseen.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelu-keskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Tämän asian liitteessä ovat yhteenveto kolmesta päättyneestä hankkeesta: Terveyskeskuksen hallinnoimista Terve Helsinki -hankkeesta ja Tuleeko puhdasta -hankkeesta sekä opetusviraston hallinnoimasta Yhteisöllinen koulu -hankkeesta. Terve Helsinki -hankkeella pyrittiin terveyserojen kaventamiseen. Keskeisenä tavoitteena oli estää nuorten ja työikäisten syrjäytymistä. Hankkeen kautta tavoitettiinkin 641 nuorta, joista 60 % ohjautui työhön ja koulutukseen. Tuleeko puhdasta -hankkeen tulosten perusteella laadittiin siivoustyön seurantalomake, jota lähiesimies käyttää arvioidessaan siivoustyön tekemistä. Myös koulutukseen on panostettu sekä työohjeita ja työnkuvauksia on päivitetty. Yhteisöllinen koulu -hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kehittymistä kouluyhteisössä hyödyntäen yhteisöllistä mediaa. Hankkeessa on raapaistu pintaa suuremmasta peruskoulua koskettavasta kulttuurisesta muutoksesta. Yhteisöllinen koulu -hankkeessa aloitettu kehittämistoiminta jatkuu ja laajenee Yhteisöllisyys, koulu ja älykkään palvelut (YKÄ) -hankkeessa, jolle on saatu rahoitus Etelä-Suomen aluekehitysrahastosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys 2012 hankehakemuksista.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hub Helsinki Osuuskunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oppifi oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ylivieskan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Talpa-liikelaitos

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Tukkutori

Rakennusvalvontavirasto

Kaupunginkirjasto

Opetusvirasto

Nuorisoasiainkeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566