Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1404

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi katsauksen metron automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelman siten, että järjestelmäksi hankitaan täysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava järjestelmä. Hankesuunnitelmaa tarkistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 18.6.2008. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2008 Länsimetron hankesuunnitelman.

Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens tekivät sopimuksen Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Metron automatisointia koskevien sopimusten toteuttamiseen liittyviä asioita on hankintapäätöksen jälkeen käsitelty liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnassa lukuisia kertoja projektissa esiintyneiden ongelmien ja erimielisyyksien takia. Kaupunginhallituksessa asia on ollut esillä 28.5.2012 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan otettua 21.5.2012 johtokunnan 16.5.2012 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Johtokunnan 16.5.2012 tekemä päätös koski HKL:n ja Siemensin tekemien metron automatisointia koskevien päätösten purkamista. Asian historiaa on tarkemmin selostettu kaupunginhallituksen esityslistalla 28.5.2012.

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2012 § 664 kumota liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekemän päätöksen ja palauttaa asian liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen. Samalla kaupunginhallitus mm. päätti, että palauttaessaan asian kaupunginhallitus edellyttää, että se saa jatkossa raportin asian etenemisestä puolen vuoden välein.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8.2012 metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen 74,19 milj. euroon. Viimeksi mainittu päätös koski metrovarikon laajennuksen kulunvalvontaa ja automatisointia.

Katsaus nykytilanteeseen

HKL ja Siemens (Siemens SAS / Siemens Osakeyhtiö) ovat tehneet metron ja Länsimetron automatisointia koskevien hankintasopimusten toteutumista edistäviä toimia koskevan sopimuksen (ns. etenemissopimus) 26.5.2012. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi sopimuksen 4.6.2012 ja sopimus on tullut voimaan 11.6.2012. Sopimuksella sovittiin toimista, joilla varmistetaan tehtyjen sopimusten toteutumisen eteneminen erimielisyyksistä huolimatta. Lisäksi tehtiin erillinen sopimus riitojen ratkaisusta.

Helsingin metron automatisointi sovittiin etenemissopimuksella toteutettavaksi alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisessa laajuudessa täysautomaattisena. Etenemissopimuksessa on sovittu avoimena olleiden teknisten kysymysten ratkaisemistavoista ja menettelytavoista projektin ja töiden etenemiseksi. Toimituksen sisältöön ja vastuisiin liittyvät erimielisyydet siirretään välimiesmenettelyllä ratkaistavaksi. Mahdollinen välimiesmenettely alkaa, kun kaikki vanhat junat on automatisoitu eli loppuvuodesta 2015.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen projekti on edennyt kesäkuussa etenemissopimuksen liitteeksi otetun, Siemensin ilmoittaman uuden aikataulun mukaisesti niin, että Länsimetro voidaan ottaa liikennekäyttöön Länsimetron valmistumisen myötä vuoden 2015 lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan täysin automaattiseen ajoon siirtyminen (liikennöinti ilman kuljettajia) siirtyy kaksi kuukautta myöhempään ajankohtaan eli loppusyksyyn 2016. Siemens tekee HKL:n pyynnöstä vielä esityksen aikataulun nopeuttamiseksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 28.6.2012 oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin laajennuksen metrovarikolle suorahankintana Siemensiltä. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 29.8.2012 metrovarikon hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen ovat HKL ja Siemens 24.9.2012 allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Lisäsopimuksella Helsingin metron kulunvalvonta ja automatisointi ulotetaan kattamaan myös metrovarikon laajennus.

Osana automatisointiprojektia Helsingin metron ohjausjärjestelmä on vaihdettu uuteen joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. Metro ei töiden vuoksi liikennöinyt lainkaan viikonloppuna 1.-2.12.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri selostaa asiaa. Asiantuntijana kokouksessa on toimitusjohtaja Matti Lahdenranta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.10.2012 § 171

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 664

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekemän päätöksen ja palauttaa asian liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen vuoden välein.

Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen lisätään toinen kappale:

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen vuoden välein.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämä voi alkaa aikaisintaan 90 päivän kuluttua siitä, kun vanha kalusto on automatisoitu ja otettu liikenteeseen eli kesäkuussa 2015 tai viimeistään 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti.

 

Vastaehdotus:
Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

 

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan päätöksen voimassa.

Kannattajat: Tarja Kantola

 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Jaa-äänet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamäki

Poissa: 0

 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan päätöksen voimassa.

Jaa-äänet: 10
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisätiedot

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566