Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1392

Strategiaohjelman sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

HEL 2012-016243 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä strategiaohjelman 2013–2016 sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä strategiaohjelman 2013–2016 sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Esittelijä

Strategiaohjelman 2013–2016, vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2014–2016 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

 

Johtajisto

ke

23.1.2013

klo 10.00

Khs

ma

28.1.2013

klo 16.00

Kvsto

ke

13.2.2013

klo 18.00

 

 

 

 

Strategiaohjelma 2013-2016

 

 

 

Kvston strategiaseminaari

to

31.1-1.2.2013

 

Khn 1. käsittely

ma

11.2.2013

klo 16.00

Khn 2. käsittely

ma

15.4.2013

klo 16.00

Kvsto

ke

24.4.2013

klo 18.00

 

 

 

 

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen laatimisohje + raami + kannanotot

 

 

 

Johtajiston käsittely

ke

6.3.2013

klo 10.00

Khn 1. käsittely

ma

11.3.2013

klo 16.00

Khn 2. käsittely

ma

18.3.2013

klo 16.00

 

 

 

 

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2014–2016

 

 

 

Talousarviovalmistelun tilannekatsaus Khlle

 
ma

 
19.8.2013

 
klo 16.00

Jako johtajistolle

pe

13.9.2013

 

Johtajiston käsittely

ke

18.9.2013

 

Jako Khlle ja ennakkojako Kvstolle

to

10.10.2013

klo 14.00

Khn 1. käsittely

ma

14.10.2013

klo 16.00

Khn 2. käsittely

ma

28.10.2013

klo 16.00

Jako Kvstolle

to

31.10.2013

klo 14.00

Kvston 1. käsittely

ke

6.11.2013

klo 15.00

Kvston 2. käsittely sekä kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit

 
ke

 
13.11.2013

 
klo 16.00

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi                            Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Lautakunnat ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566