Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1390

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

HEL 2011-008813 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Stadion Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,71 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2012 erääntyvää lyhennyksen määrää.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Stadion Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Stadion Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,71 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2012 erääntyvää lyhennyksen määrää.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että talousarvion kohtaan 8 22 21, arvopaperit, on varattu 300 000 euron määräraha Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkitsemiseen. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 83 %. Merkintä perustuu kaupunginvaltuuston 9.5.2001 tekemään päätökseen Töölön jalkapalloareenan vastaanottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä ja vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta osakepääomaksi vuosittain lainan lyhennystä vastaavalla määrällä eli 299 000,71 eurolla. Määrärahan käyttämisestä tehdään päätös vuosittain.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Stadion Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallinta

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2011 § 1125

HEL 2011-008813 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Stadion Oy:n, aiemmin Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n, osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2011 erääntyvää lyhennyksen määrää.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, sijoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566