Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1396

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet

Pöydälle 10.12.2012

HEL 2012-015910 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 talousarvion vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2013 - 2015. Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa on uusittu ja tarkennettu mm. seuraavia kohtia: tulosbudjettien laatimisen ohjeistus, tuottavuus, kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen, kertapalkkioiden ja tulospalkkioiden maksamisen ohjeistus, osaamisen kehittäminen ja muutostuki, hankinnat, tietotekniikan hyödyntäminen, sponsorirahan käyttö, avustusten hakeminen, ympäristölaskenta ja ympäristöraportointi, laadun kehittäminen, riskienhallinta ja sisäinen valvonta, lähiörahaston käyttö, palveluverkko- ja tilankäyttösuunnittelu sekä AM-ohjelma, toimitilojen vuokraaminen ja maanvuokrasopimukset sekä kirjanpitokäytäntöön liittyvät linjaukset.

Henkilöstötoimikunta antaa noudattamisohjeista lausunnon, joka jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet.pdf

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja laitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566