Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/5

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1407

Eron myöntäminen ympäristöterveyspäällikön virasta ja määräaikaisen viranhoitajan määrääminen

HEL 2012-015563 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää ********** eron ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikön virasta 1.1.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikön viran (vakanssi nro 019003) julkisesti haettavaksi kahden viikon hakuajoin Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 5916,44 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin. Hakuilmoitus tulee julkaista kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungineläinlääkäri ********** hoitamaan ympäristöterveyspäällikön virkaa 5916,44 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.1.2013 alkaen kunnes virka on täytetty kuitenkin enintään 31.8.2013 asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus / ympäristöterveyspäällikkö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää ********** eron ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikön virasta 1.1.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikön viran (vakanssi nro 019003) julkisesti haettavaksi kahden viikon hakuajoin Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 5916,44 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin. Hakuilmoitus tulee julkaista kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupungineläinlääkäri ********** hoitamaan ympäristöterveyspäällikön virkaa 5916,44 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.1.2013 alkaen kunnes virka on täytetty kuitenkin enintään 31.8.2013 asti.

Esittelijä

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikkönä toimiva lääketieteen tohtori, professori ********** on 13.11.2012 jättänyt eroilmoituksen ympäristöterveyspäällikön virasta (vakanssi nro 019003) 1.1.2013 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Ympäristöterveysyksikkö on ympäristökeskuksessa oleva osastotasoinen yksikkö. Ympäristö-terveysyksikön päällikkönä on ympäristöterveyspäällikkö.

Ympäristötoimen johtosäännön 15 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä ja viranhaltijan lomauttamisesta päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Näin ollen eron myöntäminen ja viran haettavaksi julistaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Ympäristötoimen johtosäännön 14 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päällikön pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Ympäristöterveyspäällikön viran kokonaispalkka on 5916,44 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Ympäristölautakunta esittää, että 1.1.2013 avoimeksi tulevan ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaiseksi hoitajaksi nimitettäisiin kaupungineläinlääkäri ********** joka on hoitanut ko. virkaa sijaisena. Ympäristöterveyspäällikölle on delegoitu merkittävästi substanssiasioiden päätösvaltaa. Määräaikaisen hoitajan nimittäminen avoimeksi tulevaan virkaan on välttämätöntä, jotta ympäristöterveyspäällikön toimivaltaan kuuluvat asiat voidaan päättää asianmukaisesti. Lisäksi määräaikainen viranhoitomääräys on tarpeen virantäyttömenettelyn vaatiman ajan vuoksi.

********** on antanut järjestelylle suostumuksensa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus / ympäristöterveyspäällikkö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566