Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1398

Pilottihankkeiden valinta alueellisen osallistumisen kokeiluun 

Pöydälle 10.12.2012

HEL 2012-014809 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Ville Ylikahri

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto ehdotuksista

2

Demokratiapilottihakemus, Kaupunginosakohtainen yhteissuunnittelu

3

Demokratiapilottihakemus, Töölö

4

Demokratiapilottihakemus, Lauttasaari itsenäiseksi kunnaksi - Voidaan paremmin

5

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kohtaamispaikka nuorille aikuisille

6

Demokratiapilottihakemus, Kahvitauko

7

Demokratiapilottihakemus, Sovun Pelto

8

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Mainio Malminkartano

9

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Asukasyhdistyksestä lähidemokratiaan

10

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Maunulan demokratiahanke

11

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Suuri demokratiapeli

12

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Unelmien Thalian aukio

13

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Seurojen tila - Kaupunkilaistoiminnan keskus

14

Demokratiapilottihakemus, Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana

15

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Asukkaat aktiivisina - Itä-Pasila iskussa

16

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kulttuurikorttelit

17

Demokratiapilottihakemus, Asukkaat mukaan Koskelan entisen sairaala-alueen suunnitteluun

18

Demokratiapilottihakemus, Kestävyyden viestijuoksu - Naapuria ei jätetä!

19

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kääntyvä kierre

20

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Me asumme täällä! Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa

21

Demokratiapilottihakemus, Pukinmäen vahvat verkostot

22

Demokratiapilottihakemus, Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman kaupunginosan hoidossa

23

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Fastholman kaupunginosapuisto

24

Demokratiapilottihakemus, Kulttuuridemokratiaa konteissa!

25

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Linnunlaulun aukea ja riemun lähde Kaitalahteen

26

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Vetoa ja voimaan Mellunkylään

27

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Lähidemokratiaa Mellunmäkeläisittäin

28

Demokratiapilottihakemus, Lähidemokratiaa Vuosaareen

29

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Naapurijuhlat

30

Demokratiapilottihakemus, Osallistavan kaupunkisuunnittelun pilottihanke

31

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Osallistuvan vaihtoehtosuunnittelun kehittäminen - Rastilan ratkaisu

32

Demokratiapilottihakemus, Kaupunginosan Sanom.at - kaupunginosan sosiaalinen media

33

Demokratiapilottihakemus, Kaupunkilaisten raati - kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi

34

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Kouludemokratia - Nuorten digitarinapaja

35

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Nappi Naapuri

36

Demokratiapilottihakemus, Helsingin pyöräilevät kaupunginosat

37

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Prototype Helsinki

38

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Siks kun ympäristöllä on väliä

39

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Toivomuspuu

40

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Kaupunkilaisille avoin ompelukahvila

41

Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän ehdotus 29.10.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee valita vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun seuraavat hankkeet:

1.     Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana

2.     Asukkaat aktiivisina - Itä-Pasila iskussa

3.     Mainio Malminkartano

4.     Maunulan demokratiahanke

5.     Vetoa ja voimaa Mellunkylään

6.     Lähidemokratiaa Vuosaareen

7.     Kaupunkilaisten raati - kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi

8.     Helsingin pyöräilevät kaupunginosat

9.     Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö.

Samalla kaupunginhallitus päättänee

-        oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kullekin edellä selostetulle hankkeelle pilottisuunnitelman, johon sisällytetään alueellisen tai temaattisen kokeilun aihepiiri ja kohteet, kohdentuminen kaupungin eri toimialoille, eri alueellisen osallistumisen eri mallit ja uuden teknologian hyväksikäytön mahdollisuudet, yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa sekä seuranta- ja raportointitavat

-        kehottaa kaupunginjohtajaa raportoimaan hankkeiden etenemisestä 30.9.2013 mennessä ja hankkeiden tuloksista 15.1.2014 mennessä.

-        myöntää  alueellisen osallistumisen kokeilun toteuttamista varten‍‍ 150  000 euroa hallintokeskuksen käytettäväksi vuoden 2013 talousarvion määrärahoista kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektinumero 1 04 02 00 639)

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että alueellisen osallistumisen kokeilun jatkosta päätetään myöhemmin erikseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja demokratiaryhmän esitysten pohjalta käynnistää alueellisen osallistumisen kokeilun vuonna 2013. Kokeiluun valitaan enintään yhdeksän pilottihanketta, joista kuusi on alueellisia. Lisäksi piloteiksi valitaan enintään kolme ehdotusta, joissa kansalaisosallistumista kehitetään jonkin teeman puitteissa. Teemakohteista yksi on Helsingin kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaisesti kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä.

Hakumenettely

Demokratiapilottiehdotusten keräämiseksi järjestettiin 3.-30.9.2012 avoin haku. Hakuilmoitus julkaistiin 9.9.2012 Helsingin Sanomissa sekä 12.9.2012 Hufvudstadsbladet- ja Metro-lehdissä. Lisäksi siitä tiedotettiin tiedotteella viestimille ja kaupungin verkkosivuilla. Ehdotuksia pyydettiin sähköisesti osoitteessa https://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti. Ehdotukset oli mahdollista toimittaa myös Kaupungintalon VirkaInfoon. Lähetetyt ehdotukset julkaistiin niiden saavuttua verkkosivustolla, missä ne ovat olleet avoimesti kaikkien kommentoitavina.

Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta pilotista sekä toteuttajasta tai toteuttajista. Ehdotuksen tekijä voi olla helsinkiläinen yksityishenkilö, asukasyhdistys tai jokin muu helsinkiläisiä edustava taho. Pilotin tulee koskea kaupungin maantieteellistä aluetta, esimerkiksi kaupunginosaa tai sitä pienempää aluetta taikka kaupunginosien yhteistä aluetta, tai temaattista kokonaisuutta.

Pilottiehdotuksen lähettäneille järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus Kaupungintalolla 23.10.2012. Tilaisuuteen osallistui edustajia 36 hankkeesta. Tilaisuuden tavoitteena oli myös mahdollistaa toimijoiden verkottuminen keskenään. Tilaisuuden jälkeen hankkeilla on ollut myös mahdollisuus täydentää ehdotuksiaan 31.10.2012 saakka. Hanke-ehdotusta täydensi yli 20 ehdotuksen tekijää.

Hanke-ehdotukset

Hanke-ehdotuksia kokeiluun jätettiin 39, joista yhteenveto ja hakemukset ovat liitteinä 1-40.

Valmistelun yhteydessä on arvioitu, että 30 ehdotusta koski aluetta ja yhdeksän ehdotusta koski eri teemoja. Jako alueellisen tai temaattisen pilottiehdotuksen osalta ei ole hakemusten osalta tarkka-rajainen.  Herttoniemestä, Malminkartanosta, Maunulasta, Vuosaaresta ja Mellunmäestä tuli useampi ehdotus alueen eri toimijoilta.

Hanke-ehdotukset käsittelevät mm. asuinympäristön suunnittelua ja kehittämistä, asukas- ja monitoimitiloja, osallistuvaa budjetointia, asukasvaikuttamisen uusia muotoja ja keinoja, osallistumisen mallien kehittämistä, asukaspaneelien käyttöä, lähipalveluiden kehittäminen, kommunikaatiorakenteiden kehittämistä ja kehityskohteiden tunnistamista sekä tapahtumien järjestämistä.

Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän ehdotus on liitteenä 41.

Kokeilun käynnistäminen

Päätösehdotuksessa ehdotetaan valittavaksi asukasosallistumisen kokeiluun ehdotuksista ne hankkeet, joiden katsotaan edustavan kokonaisarvioinnin pohjalta tavoitetta uusista toimintamalleista asukasosallistumiseen ja –vaikuttamiseen. Päätösehdotuksessa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi erotella alueellisia tai temaattisia hankkeita hankkeiden valinnassa.

Pilottikohteiden valinnan jälkeen käynnistetään niiden toteuttajatahojen kanssa yhteistyössä välittömästi pilottisuunnitelmien laadinta niin, että hankkeet voivat käynnistyä ensi vuoden alussa. Pilottisuunnitelman yhteydessä huomioidaan mahdollinen yhteistyö alueen muiden hanke-ehdotuksen tekijöiden kanssa.

Kaupunki tukee valittujen pilottikohteiden toteuttamista eri hallintokuntien käytettävissä olevin keinoin. Alueellisen osallistumiseen kokeiluun ehdotetaan varattavaksi erillinen määräraha, jolla palkataan pilottihankkeiden tueksi kaksi määräaikaista projektityöntekijää hallintokeskukseen ja varaudutaan hankkeista syntyviin muihin kustannuksiin. Muilta osin hankkeita tuetaan osana normaalia virkatyötä. Rahallisia avustuksia hankkeille ei ehdoteta jaettavaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto ehdotuksista

2

Demokratiapilottihakemus, Kaupunginosakohtainen yhteissuunnittelu

3

Demokratiapilottihakemus, Töölö

4

Demokratiapilottihakemus, Lauttasaari itsenäiseksi kunnaksi - Voidaan paremmin

5

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kohtaamispaikka nuorille aikuisille

6

Demokratiapilottihakemus, Kahvitauko

7

Demokratiapilottihakemus, Sovun Pelto

8

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Mainio Malminkartano

9

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Asukasyhdistyksestä lähidemokratiaan

10

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Maunulan demokratiahanke

11

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Suuri demokratiapeli

12

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Unelmien Thalian aukio

13

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Seurojen tila - Kaupunkilaistoiminnan keskus

14

Demokratiapilottihakemus, Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana

15

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Asukkaat aktiivisina - Itä-Pasila iskussa

16

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kulttuurikorttelit

17

Demokratiapilottihakemus, Asukkaat mukaan Koskelan entisen sairaala-alueen suunnitteluun

18

Demokratiapilottihakemus, Kestävyyden viestijuoksu - Naapuria ei jätetä!

19

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Kääntyvä kierre

20

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Me asumme täällä! Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa

21

Demokratiapilottihakemus, Pukinmäen vahvat verkostot

22

Demokratiapilottihakemus, Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman kaupunginosan hoidossa

23

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Fastholman kaupunginosapuisto

24

Demokratiapilottihakemus, Kulttuuridemokratiaa konteissa!

25

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Linnunlaulun aukea ja riemun lähde Kaitalahteen

26

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Vetoa ja voimaan Mellunkylään

27

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Lähidemokratiaa Mellunmäkeläisittäin

28

Demokratiapilottihakemus, Lähidemokratiaa Vuosaareen

29

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Naapurijuhlat

30

Demokratiapilottihakemus, Osallistavan kaupunkisuunnittelun pilottihanke

31

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Osallistuvan vaihtoehtosuunnittelun kehittäminen - Rastilan ratkaisu

32

Demokratiapilottihakemus, Kaupunginosan Sanom.at - kaupunginosan sosiaalinen media

33

Demokratiapilottihakemus, Kaupunkilaisten raati - kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi

34

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Kouludemokratia - Nuorten digitarinapaja

35

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Nappi Naapuri

36

Demokratiapilottihakemus, Helsingin pyöräilevät kaupunginosat

37

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Prototype Helsinki

38

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Siks kun ympäristöllä on väliä

39

Demokratiapilottihakemus ja -täydennys, Toivomuspuu

40

Demokratiapilotti-ehdotuksen täydennys, Kaupunkilaisille avoin ompelukahvila

41

Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän ehdotus 29.10.2012

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje

Lauta- ja johtokunnat

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2012 § 1354

Pöydälle 03.12.2012

HEL 2012-014809 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.12.2012 Pöydälle

Esteelliset: Ville Ylikahri

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566