Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1411

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12169)

HEL 2012-014996 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin nro 42014 tontin nro 7 rakennuskieltoaikaa 16.1.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen virheellinen korttelinumero korjataan numeroksi 42014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12169/20.11.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin nro 42017 tontin nro 7 rakennuskieltoaikaa 16.1.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue

Alue on tontti 42014/7, joka on ainoa asemakaavan nro 6602 vuodelta 1972 voimassa oleva osa. Tontin kaavamerkintä on YHL (tarkoittaa lähetystökäyttöä), sen pinta-ala on 7 258 m² ja tonttitehokkuus 0,40. Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on valmistunut vuonna 1917, ja rakennusoikeus on lähes käytetty.

Asemakaavoitustilanne

Ympäristöministeriö on 28.5.1985 vahvistanut Kulosaaren huvila-alueen länsiosan asemakaavan muutoksen nro 8620. Kaavan keskeisin tavoite on rakennetun ympäristön suojelu ja keinona tähän rakennusoikeuden alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 ja ympäristöä ja rakennuksia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti oli suojelukohde Armas Lindgrenin suunnitteleman rakennuksen ja siihen liittyvän puutarhan vuoksi.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän muistutuksen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 rajattiin asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, jolloin tontille jäi edelleen rakennuskielto rakennuslain 2 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella. Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan, viimeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella kaupunginhallituksen 10.1.2011 tekemällä päätöksellä 16.1.2013 asti.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi ja jotta Kulosaaren huvila-alueen asemakaavan tavoitteet voitaisiin turvata myös tämän tontin osalta, tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella. Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia tämän jakson aikana.

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 20.11.2012 päivätyn piirustuksen nro 12169.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12169/20.11.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 410

HEL 2012-014996 T 10 03 05

Ksv 2681_3, karttaruutu H3/T4, Vanha kelkkamäki 9 - 11

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 20.11.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12169, jossa esitetään jatkettavaksi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42014 tontin 7 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.1.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566