Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1394

Apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013

Pöydälle 10.12.2012

HEL 2012-016547 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Penttilä, Ritva Viljanen, Laura Räty, Pekka Sauri

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkka ilman luontoisetuja on 13 274 euroa kuukaudessa 1.1.2013 alkaen.

Esittelijä

Apulaiskaupunginjohtajien  kokonaiskuukausipalkkaa (nyt 12 066,90 euroa kuukaudessa ilman luontoisetuja) on korotettu viimeksi 1.3.2005. Sen jälkeen kuukausipalkkoja on korotettu vain kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusten yleiskorotuksilla. Palkkauksessa ei ole otettu huomioon muuta kunta-alan palkkakehitystä, jonka kustannusvaikutus yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutettuina  järjestelyvaroina on ollut  5,6 % palkkasummasta.

Vuoden 2005 jälkeen muiden suurten kaupunkien johdon palkkatasossa on tapahtunut Helsinkiä nopeampaa kasvua. Vaikka johtamistehtävää Helsingissä on pidettävä muita suuria kaupunkeja vaativampana, palkkatasossa ei ole nähtävissä vastaavaa eroa.

Näistä syistä on perusteltua korottaa apulaiskaupunginjohtajien kokonaiskuukausipalkkaa 10 prosentilla siten, että se olisi ilman luontoisetuja 13 274 euroa kuukaudessa 1.1.2013 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajien virkaan kuuluu rahamääräisen kokonaispalkan lisäksi autoetu. Jos virkaan valittu päättää, että hän ei ota vastaan autoetua, lisätään autoetua vastaava summa hänen kokonaispalkkaansa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ao. henkilöt

Henkilöstökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566