Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1419

Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelma

HEL 2012-015108 T 01 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelman ja siihen liittyvän tehtäväluettelon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että päihdeohjelma tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

Vielä kaupunginhallitus päätti kumota 16.5.2005, 695 §, hyväksymänsä Helsingin kaupungin päihdeohjelman.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen jatkossa vastaamaan periaatteiden päivittämisestä ja uusimisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelma.pdf

2

Päihdeohjelman tehtäväluettelo.pdf

3

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelman ja siihen liittyvän tehtäväluettelon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että päihdeohjelma tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

Vielä kaupunginhallitus päättänee kumota 16.5.2005, 695 §, hyväksymänsä Helsingin kaupungin päihdeohjelman.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstökeskuksen jatkossa vastaamaan periaatteiden päivittämisestä ja uusimisesta.

Esittelijä

Kaupunginhallinnossa on noudatettu kaupunginhallituksen 16.5.2005, 695 §, hyväksymää Helsingin kaupungin päihdeohjelmaa.

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma, jos työnhakijalle tai työntekijälle on tarkoitus tehdä huumetesti. Päihdeohjelman tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä päihdeongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi. Ennen päihdeohjelman hyväksymistä työnantajan on määriteltävä ne tehtävät, joihin valittavilta tai joissa työskenteleviltä edellytetään huumausainetesti. Ko. tehtävät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyä noudattaen.

Henkilöstökeskus on yhteistyössä työterveyskeskuksen ja työsuojeluorganisaation kanssa päivittänyt voimassa olevan päihde-ohjelman. Ehdotus uudeksi Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelmaksi on esityslistan tämän asian liitteenä.

Ehdotuksen mukaan päihdeohjelmassa ei asiakokonaisuuksiin esitetä muutoksia. Ohjelma sisältää kaupungin yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelmassa korostetaan ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä työpaikoilla sekä varhaisen puuttumisen merkitystä. Tältä osin se liittyy työpaikan yleiseen varhaisen tuen (VATU) malliin. Keskeinen toimija päihdeongelmatilanteissa on esimies, mikä on otettu huomioon mm. selkeyttämällä vastuukysymyksiä ja laatimalla ohjelma toimintaohjemaiseksi.

Päihdeohjelma sisältää lisäksi päihdetestien tekemistä ja päihdetestejä koskevien todistusten toimittamista koskevat periaatteet. Henkilöstökeskus on pyytänyt virastoja ja liikelaitoksia selvittämään ne tehtävät, joihin otettavilta henkilöiltä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Tehtävät on luetteloitu päihdeohjelmaan liittyvässä tehtäväluettelossa ilman yksittäisiä virka- ja tehtävänimikkeitä. Ehdotuksen mukaan virka- ja tehtävänimiketasoiset luettelot määritellään virastoissa ja liikelaitoksissa ja viraston tai liikelaitoksen päällikkö vahvistaa ne päätöksellään. Nimikeluettelot ja niihin tehtävät muutokset käsitellään virastoissa ja liikelaitoksissa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Edellä mainittu päihdeohjelma sekä tehtäväluettelo on käsitelty kaupungin työsuojeluneuvottelukunnassa sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken. Osapuolet esittävät yksimielisesti, että päihdeohjelma ja siihen liittyvä tehtäväluettelo esitettäisiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelma.pdf

2

Päihdeohjelman tehtäväluettelo.pdf

3

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566