Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/5

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1377

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Kulttuuripassi helsinkiläisille lapsille ja nuorille

HEL 2011-010820 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Käsittely

Ehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisättiin seuraava lause:

Selvitetään mahdollisuuksia edistää Kulttuuria kouluihin -hankkeen kaltaista toimintaa myös päiväkodeissa.

 

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: KOHTA: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–2012 yhtenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippumatta perheen varallisuudesta. Helsingissä on käynnistetty mm. kulttuuria kouluihin -hanke. Kulttuuritarjontaa on lisätty oppilaiden ja opetuksen käyttöön kaupungin omien kulttuurilaitosten, eri kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyönä erityisesti alueille, joilla on muuta kaupunkia enemmän syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lasten kanssa Helsingin tarjoamaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan. Alueellisten kulttuuripalvelujen, kuten kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä.

LISÄTÄÄN: Selvitetään mahdollisuuksia edistää Kulttuuria kouluihin -hankkeen kaltaista toimintaa myös päiväkodeissa.

Kannattajat: Kimmo Helistö

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: KOHTA: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–2012 yhtenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippumatta perheen varallisuudesta. Helsingissä on käynnistetty mm. kulttuuria kouluihin –hanke. Kulttuuritarjontaa on lisätty oppilaiden ja opetuksen käyttöön kaupungin omien kulttuurilaitosten, eri kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyönä erityisesti alueille, joilla on muuta kaupunkia enemmän syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lasten kanssa Helsingin tarjoamaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan. Alueellisten kulttuuripalvelujen, kuten kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä.
LISÄTÄÄN: Selvitetään mahdollisuuksia edistää Kulttuuria kouluihin -hankkeen kaltaista toimintaa myös päiväkodeissa.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava

Ei-äänet: 9
Annika Andersson, Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Timo Kontio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi vastaehdotuksen äänin 9 - 6.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 14.12.2011 Helsingin kaupungin kulttuuristrategian vuosiksi 2012 - 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että  selvitetään mahdollisuus järjestää helsinkiläisille lapsille ja nuorille kulttuurilaitoksiin ja tapahtumiin pääsylippuna toimiva monialainen kulttuuripassi, joka olisi ilmainen vähävaraisille."

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on saatu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan  (12.6.2012) ja sosiaalilautakunnan (21.8.2012) lausunnot, joissa todetaan mm. seuraavaa: 

Helsingin kulttuurikeskuksen tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille perheineen tasapuolisesti mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuuripalveluiden saavutettavuus on keskeinen tavoite Helsingin kaupungin kulttuuristrategiassa.

Helsingin kaupungilla oli vuosina 1999–2008 eri Kulttikortti-järjestelmä, jossa nuorille tarjottiin vapaa-ajallaan pääsy ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla noin 250 taidelaitokseen. Nuorten tavoittaminen osoittautui hyvin hankalaksi ja kortin käyttöaste oli vähäinen.

Sosiaalilautakunta toteaa, että Helsingissä maksullisiin tilaisuuksiin lapset ja nuoret pääsevät usein osallistumaan ilmaiseksi tai alennetulla sisäänpääsymaksulla. Vähävaraisille henkilöille ja perheille voi pienikin pääsymaksu olla kuitenkin esteenä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–2012 yhtenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippumatta perheen varallisuudesta. Helsingissä on käynnistetty mm. kulttuuria kouluihin –hanke. Kulttuuritarjontaa on lisätty oppilaiden ja opetuksen käyttöön kaupungin omien kulttuurilaitosten, eri kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyönä erityisesti alueille, joilla on muuta kaupunkia enemmän syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lasten kanssa Helsingin tarjoamaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan. Alueellisten kulttuuripalvelujen, kuten kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä. 

Lasten ja nuorten monipuolisen kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriharrastusten tukemisen kannalta olisi suotavaa, että mahdollisimman monilla olisi taloudellisesti mahdollisuus osallistua myös maksullisiin tapahtumiin. Sosiaalilautakunta kannattaa ehdotusta monialaisesta kulttuuripassista, jolla lapset ja nuoret voisivat osallistua joko pienellä kustannuksella tai maksutta erilaisiin, erikseen sovittujen kulttuurilaitosten ja tapahtumantuottajien järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuuripassin hinta voisi määräytyä esimerkiksi siten, että perheen huoltajan ollessa vähävarainen se olisi maksuton. Kulttuuripassia voisi myös jakaa maksutta tietylle ikäluokalle esimerkiksi koulun välityksellä.

Esittelijä toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että tavoitteen saavuttamiseksi kulttuuripassin sijaan tuetaan mm. koulujen kulttuuritoimintaa, mahdollistetaan ilmaisia sekä edullisia vapaa-ajan harrastuksia ja lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua maksutta kulttuuritoimintaan sekä luomalla yhdessä sosiaaliviraston kanssa toimintamalleja vähävaraisten lasten perheiden harrastamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 21.08.2012 § 288

HEL 2011-010820 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponnessa edellytetään, että selvitetään mahdollisuus järjestää helsinkiläisille lapsille ja nuorille kulttuurilaitoksiin ja -tapahtumiin pääsylippuna toimiva monialainen kulttuuripassi, joka olisi ilmainen vähävaraisille.

Helsingissä on tarjolla runsaasti kulttuuritapahtumia. Moniin maksullisiin tilaisuuksiin lapset ja nuoret pääsevät usein osallistumaan ilmaiseksi tai alennetulla sisäänpääsymaksulla. Vähävaraisille henkilöille ja perheille voi pienikin pääsymaksu olla kuitenkin esteenä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–2012 yhtenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen riippumatta perheen varallisuudesta. Helsingissä on käynnistetty mm. kulttuuria kouluihin –hanke. Kulttuuritarjontaa on lisätty oppilaiden ja opetuksen käyttöön kaupungin omien kulttuurilaitosten, eri kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyönä erityisesti alueille, joilla on muuta kaupunkia enemmän syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lasten kanssa Helsingin tarjoamaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan. Alueellisten kulttuuripalvelujen, kuten kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä. 

Lasten ja nuorten monipuolisen kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriharrastusten tukemisen kannalta olisi suotavaa, että mahdollisimman monilla olisi taloudellisesti mahdollisuus osallistua myös maksullisiin tapahtumiin. Sosiaalilautakunta kannattaa ehdotusta monialaisesta kulttuuripassista, jolla lapset ja nuoret voisivat osallistua joko pienellä kustannuksella tai maksutta erilaisiin, erikseen sovittujen kulttuurilaitosten ja tapahtumantuottajien järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuuripassin hinta voisi määräytyä esimerkiksi siten, että perheen huoltajan ollessa vähävarainen se olisi maksuton. Kulttuuripassia voisi myös jakaa maksutta tietylle ikäluokalle esimerkiksi koulun välityksellä. 

Käsittely

21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa viimeisen kappaleen toiseksi viimeisessä virkkeessä esiintyvän sanan "työtön" sanaksi "vähävarainen".

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.06.2012 § 107

HEL 2011-010820 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kulttuurikeskuksen tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille perheineen tasapuolisesti mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuuripalveluiden saavutettavuus on keskeinen tavoite Helsingin kaupungin kulttuuristrategiassa, jossa lapset ja nuoret ovat keskiössä.   

Helsingin kaupungilla oli vuosina 1999–2008 eri Kulttikortti-järjestelmä, jossa nuorille tarjottiin vapaa-ajallaan pääsy ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla noin 250 taidelaitokseen. Nuorten tavoittaminen osoittautui hyvin hankalaksi ja kortin käyttöaste oli vähäinen.

Lautakunta pitää hyvänä, että Helsinki tukee kaupungin vähävaraisten lasten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan. Tähän päästään kuitenkin tehokkaammin tukemalla koulujen kulttuuritoimintaa, ilmaisia/edullisia vapaa-ajan harrasteita sekä luomalla yhdessä sosiaaliviraston kanssa toimintamalleja vähävaraisten lasten perheiden harrastamiseen.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Tuulikki Koskinen, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987

tuulikki.koskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566