Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1383

Iltakouluasia/ Arviointiselvitys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen vuosina 2009 - 2012 suunnattujen kaupunginhallituksen erillisrahojen vaikuttavuudesta

Pöydälle 03.12.2012

HEL 2012-015894 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

LASU-arvioinnin loppuraportti (2).pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi saadun informaation.

Esittelijä

Kaupunginhallituksessa 26.3.2012 hyväksyttyyn Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvion laatimisohjeeseen sisältyy kaupunginhallituksen kannanotto, jossa edellytetään, että LASU -rahoista teetetään vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana ja päätetään sen jälkeen, missä muodossa toimintaa jatketaan.

Talous- ja suunnittelukeskus toteutti minikilpailutuksen arviointiselvityksestä elokuussa 2012.  Arvioinnin tekijäksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimpana Ramboll Management Consulting.  Arviointiselvitys valmistui 20.11.2012.

Kokouksessa kuullaan talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin esitys tehdystä arviointiselvityksestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

LASU-arvioinnin loppuraportti (2).pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Liikuntavirasto

Kulttuurikeskus

Opetusvirasto

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566