Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1349

V Käräjäoikeuden lautamiehen vapauttaminen tehtävästään

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Patrik Pulkkiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Patrik Pulkkisen eronpyyntö lautamiehen tehtävästä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Patrik Pulkkiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Esittelijä

Patrik Pulkkinen pyytää 19.11.2012 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 13) Patrik Pulkkisen käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2009 - 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Patrik Pulkkisen eronpyyntö lautamiehen tehtävästä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566