Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1373

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virasta eroaminen ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2012-015126 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Veikko Kunnakselle eron kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virasta  15.12.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin ja 4798,34 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin  palkkaeduin.

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Veikko Kunnakselle eron kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virasta  15.12. 2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin ja 5021,51 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin  palkkaeduin.

Esittelijä

Veikko Kunnas hakee eroa kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virasta  tultuaan valituksi kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan.

Hallintosäännön ja kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan eron myöntää ja viran haettavaksi julistamisesta päättää kaupunginhallitus. Osastopäällikön valinnasta päättää kaupunginhallitus kulttuuri- ja kirjastolautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan osastopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran kokonaiskuukausipalkka on 5021,51 euroa.

Kaupunginhallitus on lisäksi päättänyt 16.8.2010, että kulttuurikeskuksen osastopäällikkö Veikko Kunnas  toimii kulttuurikeskuksen vs. virastopäällikkönä 17.8.2010- 1.4.2013
viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajan.

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Tiedoksi

Veikko Kunnas

Kulttuurikeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566