Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1360

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 47 ja 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

22.11.2012

Pelastuslautakunta

27.11.2012

Teknisen palvelun lautakunta

22.11.2012

Yleisten töiden lautakunta

27.11.2012

Ympäristölautakunta

27.11.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 47 ja 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

22.11.2012

Pelastuslautakunta

27.11.2012

Teknisen palvelun lautakunta

22.11.2012

Yleisten töiden lautakunta

27.11.2012

Ympäristölautakunta

27.11.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566