Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1365

Poikkeamishakemus (Haaga, Isonnevantie 16 a)

HEL 2012-007247 T 10 04 01

Rakvv 29-1284-12-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen vähäistä suuremman poikkeamisen asemakaavassa nro 5948 osoitetusta rakennusoikeudesta sekä rakennusalasta. Poikkeamisen myötä rakennusoikeus ylittyy 233 k-m².

Poikkeaminen myönnetään ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa korjattuna siten, että uuden rakennuksen perustukset ulotetaan kantavaan pohjamaahan asti.

Hakija

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (21.12.2011)

Rakennuspaikka

29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29006 tontti nro 1 (Isonnevantie 16 a)

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on vanhan leikkipuistorakennuksen purkaminen ja uuden leikkikenttärakennuksen (233 k-m²) rakentaminen laadittavana olevan asemakaavan muutoksen mukaisesti.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että vuonna 1978 rakennettu leikkipuistorakennus on kosteusvaurioitunut ja se on tarpeen purkaa. Alueella on pysyvä tarve leikkipuistotoiminnan jatkumiselle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan 1.11.2012 puoltanut hakemusta.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.8.2012) ja ilmoituksella kunnan

ilmoitustaululla 15.–31.8.2012. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

Asemakaavamääräykset

Alueella on voimassa vuonna 1970 vahvistettu asemakaava nro 5948. Asemakaavan mukaan alue on puistoaluetta, joka on lisäksi järjestetylle leikkitoiminnalle (jl) varattua aluetta. Asemakaavassa ei ole rakennusalaa eikä rakennusoikeutta leikkikenttärakennukselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2012 ns. Isonnevan asemakaavan muutoksen nro 11938. Kaavamuutoksen mukaan alue kuuluu leikkipuistoon (VK), jossa olevalle rakennusalalle (lp) saa sijoittaa leikkipuistorakennuksen, jonka rakennusoikeus on 350 k-m². Kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, minkä vuoksi asemakaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. Valitus ei koskenut leikkipuistorakennusta. Poikkeaminen on perusteltua myöntää, sillä se on valtuuston hyväksymän alueelle tulevan asemakaavan mukainen.

Hakemus kohdistuu Etelä-Haagan leikkipuisto-alueelle, joka sijaitsee entisen suon Isonnevan päällä. Olemassa oleva leikkipuistorakennus on suljettu ja käyttökiellossa. Rakennus on perustettu pelkästään pehmeän maakerroksen varaan, minkä vuoksi rakennus on painunut ja siihen on tullut kosteusvaurioita.

Hakijan tarkoituksena on purkaa nykyinen leikkipuistorakennus ja rakentaa paikalle uusi leikkipuistorakennus (233 k-m²). Haettu toimenpide poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta nro 5948 siten, että asemakaavassa ei ole ko. puistossa rakennusalaa eikä rakennusoikeutta.

Suunnitelman mukaan uusi leikkipuistorakennus sijoittuu hyväksytyssä asemakaavan muutoksessa nro 11938 olevalle leikkipuistorakennuksen rakennusalalle lukuun ottamatta kylmää varastotilaa ja jätetilaa (yhteensä noin 33 m²).

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että alueella on tarvetta leikkipuistorakennukselle. Koska olemassa oleva rakennus on kosteusvaurioitunut ja käyttökiellossa, on se purettava ja paikalle rakennettava uusi rakennus hyväksytyn asemakaavan muutoksen mukaisesti. Poikkeamista hyväksytyn kaavamuutoksen rakennusaloista on pidettävä erittäin vähäisenä.

Uuden leikkipuistorakennuksen perustamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota erittäin huonon maaperän vuoksi.

Poikkeamisen erityiset syyt ovat alueen tarkoituksenmukainen käyttö, kunnes asemakaava saa lainvoiman, määräysten muuttuminen asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen, alueelle tarpeellisen palvelutason säilyttäminen ja parantaminen sekä asuinympäristön parantaminen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa korjattuna siten, että uuden rakennuksen perustukset ulotetaan kantavaan pohjamaahan asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, kun edellä mainittua ehtoja noudatetaan.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 momentti, 171 §:n 2 momentin 2 kohta, 172, 173 ja 174 §

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2012, 6 §:n a-kohta

Maksu

774 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen. Päätöksen liitteenä on ohje lainvoimaisuustodistuksen hankkimisesta. 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.12.2012, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ympäristökartta (Haagan tontti 29006/1)

2

Asemapiirros (Haagan tontti 29006/1)

3

Asemakaavaote

4

Havainnekuvat alueesta

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto poikkeamishakemuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Hakija

Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen vähäistä suuremman poikkeamisen asemakaavassa nro 5948 osoitetusta rakennusoikeudesta sekä rakennusalasta. Poikkeamisen myötä rakennusoikeus ylittyy 233 k-m².

Poikkeaminen myönnettäneen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa korjattuna siten, että uuden rakennuksen perustukset ulotetaan kantavaan pohjamaahan asti.

Hakija

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (21.12.2011)

Rakennuspaikka

29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29006 tontti nro 1 (Isonnevantie 16 a)

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on vanhan leikkipuistorakennuksen purkaminen ja uuden leikkikenttärakennuksen (233 k-m²) rakentaminen laadittavana olevan asemakaavan muutoksen mukaisesti.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että vuonna 1978 rakennettu leikkipuistorakennus on kosteusvaurioitunut ja se on tarpeen purkaa. Alueella on pysyvä tarve leikkipuistotoiminnan jatkumiselle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan 1.11.2012 puoltanut hakemusta.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.8.2012) ja ilmoituksella kunnan

ilmoitustaululla 15.–31.8.2012. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

Asemakaavamääräykset

Alueella on voimassa vuonna 1970 vahvistettu asemakaava nro 5948. Asemakaavan mukaan alue on puistoaluetta, joka on lisäksi järjestetylle leikkitoiminnalle (jl) varattua aluetta. Asemakaavassa ei ole rakennusalaa eikä rakennusoikeutta leikkikenttärakennukselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2012 ns. Isonnevan asemakaavan muutoksen nro 11938. Kaavamuutoksen mukaan alue kuuluu leikkipuistoon (VK), jossa olevalle rakennusalalle (lp) saa sijoittaa leikkipuistorakennuksen, jonka rakennusoikeus on 350 k-m². Kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, minkä vuoksi asemakaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. Valitus ei koskenut leikkipuistorakennusta. Poikkeaminen on perusteltua myöntää, sillä se on valtuuston hyväksymän alueelle tulevan asemakaavan mukainen.

Hakemus kohdistuu Etelä-Haagan leikkipuisto-alueelle, joka sijaitsee entisen suon Isonnevan päällä. Olemassa oleva leikkipuistorakennus on suljettu ja käyttökiellossa. Rakennus on perustettu pelkästään pehmeän maakerroksen varaan, minkä vuoksi rakennus on painunut ja siihen on tullut kosteusvaurioita.

Hakijan tarkoituksena on purkaa nykyinen leikkipuistorakennus ja rakentaa paikalle uusi leikkipuistorakennus (233 k-m²). Haettu toimenpide poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta nro 5948 siten, että asemakaavassa ei ole ko. puistossa rakennusalaa eikä rakennusoikeutta.

Suunnitelman mukaan uusi leikkipuistorakennus sijoittuu hyväksytyssä asemakaavan muutoksessa nro 11938 olevalle leikkipuistorakennuksen rakennusalalle lukuun ottamatta kylmää varastotilaa ja jätetilaa (yhteensä noin 33 m²).

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että alueella on tarvetta leikkipuistorakennukselle. Koska olemassa oleva rakennus on kosteusvaurioitunut ja käyttökiellossa, on se purettava ja paikalle rakennettava uusi rakennus hyväksytyn asemakaavan muutoksen mukaisesti. Poikkeamista hyväksytyn kaavamuutoksen rakennusaloista on pidettävä erittäin vähäisenä.

Uuden leikkipuistorakennuksen perustamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota erittäin huonon maaperän vuoksi.

Poikkeamisen erityiset syyt ovat alueen tarkoituksenmukainen käyttö, kunnes asemakaava saa lainvoiman, määräysten muuttuminen asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen, alueelle tarpeellisen palvelutason säilyttäminen ja parantaminen sekä asuinympäristön parantaminen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa korjattuna siten, että uuden rakennuksen perustukset ulotetaan kantavaan pohjamaahan asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, kun edellä mainittua ehtoja noudatetaan.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 momentti, 171 §:n 2 momentin 2 kohta, 172, 173 ja 174 §

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2012, 6 §:n a-kohta

Maksu

774 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen. Päätöksen liitteenä on ohje lainvoimaisuustodistuksen hankkimisesta. 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.12.2012, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain (1257/2010) (Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) 3 §:n säännösten mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2 momentin 2-4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeamisen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin kaupunki.

Hakemus koskee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, joten toimivalta poikkeamisen ratkaisussa on kaupunginhallituksella.

Esittelijä puoltaa poikkeamisen myöntämistä ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa korjattuna siten, että uuden rakennuksen perustukset ulotetaan kantavaan pohjamaahan asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ympäristökartta (Haagan tontti 29006/1)

2

Asemapiirros (Haagan tontti 29006/1)

3

Asemakaavaote

4

Havainnekuvat alueesta

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto poikkeamishakemuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Hakija

Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvalvontavirasto

Hallintokeskus, Määttä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566