Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1364

Erään rakennusvalvontaviraston viran nimikkeen muuttaminen

HEL 2012-012299 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennusvalvontaviraston viran nimikkeen seuraavasti:

nykyinen nimike, vakanssi ja uusi nimike

insinööri               017691      tarkastusinsinööri

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys 13.11.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa rakennusvalvontaviraston viran nimikkeen seuraavasti:

nykyinen nimike, vakanssi ja uusi nimike

insinööri               017691      tarkastusinsinööri

Esittelijä

Henkilöstökeskuksen 16.1.2012 antaman ohjeen mukaisesti viran nimikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. Esityksen virkanimikkeen muuttamisesta tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai liikelaitoksen päällikkö.

Rakennusvalvontavirasto esittää 13.11.2012 viran tehtävänimikkeen muuttamista. Nyt esitettävä viran nimikkeen muutos oli epähuomiossa jäänyt pois rakennusvalvontaviraston aiemmasta 18 tehtävänimikkeen muutosesityksestä, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 8.10.2012 § 1112. Tarkoitus on yhtenäistää virkanimikkeet ja saattaa nimike paremmin kuvaamaan jo voimassa olevia tehtäviä, ja niille jo vahvistettuja pätevyysvaatimuksia. Muutettavaksi ehdotetussa virassa toimiva viranhaltija täyttää vahvistetut pätevyys- tai koulutusvaatimukset ja palkka virassa on pätevyys- tai koulutusvaatimuksen mukainen, joten palkkaa ei ole muutoksen yhteydessä tarvetta muuttaa.

Nimikemuutosehdotusta on käsitelty rakennuslautakunnassa 22.5.2012 vuoden 2013 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Myös laajennetun johtoryhmän seminaarissa ja viraston yhteistoimintaryhmän kokouksessa keväällä 2012 on käsitelty nimikemuutosehdotusta ja puollettu sitä.

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ovat 12.11.2012 antaneet puoltavan lausunnon esityksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys 13.11.2012

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2012 § 1112

HEL 2012-012299 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennusvalvontaviraston virkojen nimikkeitä seuraavasti:

nykyinen nimike, vakanssi ja uusi nimike

lupakäsittelijä

017723

arkkitehti

lakimies

017662

rakennuslakimies

rakennusmestari

017634

lupainsinööri

lupakäsittelijä

017753

lupa-arkkitehti

rakennusmestari

017731

lupa-arkkitehti

insinööri

017664

lupa-arkkitehti

rakennusmestari

017639

lupa-arkkitehti

rakennusmestari

017638

lupa-arkkitehti

rakennusmestari

017636

lupa-arkkitehti

asennustarkastaja

017713

tarkastusinsinööri

asennustarkastaja

017715

tarkastusinsinööri

tutkimusinsinööri

017714

tarkastusinsinööri

rakennusmestari

017700

tarkastusinsinööri

rakennusmestari

017665

tarkastusinsinööri

rakennusmestari

017641

tarkastusinsinööri

rakennusmestari

017640

tarkastusinsinööri

asennustarkastaja

017751

tarkastusinsinööri

asennustarkastaja

017733

tarkastusinsinööri

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566