Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/9

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1369

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Sinebrychoffin puiston tornin vuokraus helsinkiläisille järjestöille ym.

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Kimmo Helistö: Ponsivastaus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan miten Sinebrychoffin puiston torni voidaan vuokrata kahvilakäyttöön tai muuhun julkiseen toimintaan siten, että toiminnan mahdollistavat kunnostustoimenpiteet suorittaa vuokralainen ja kaupunki vastaa muista kiinteistön omistajalle kuuluvista velvoitteista.

Kannattajat: Jan D Oker-Blom

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ponsivastaus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan miten Sinebrychoffin puiston torni voidaan vuokrata kahvilakäyttöön tai muuhun julkiseen toimintaan siten, että toiminnan mahdollistavat kunnostustoimenpiteet suorittaa vuokralainen ja kaupunki vastaa muista kiinteistön omistajalle kuuluvista velvoitteista.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Timo Kontio, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Arto Bryggare

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 8 - 6.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.5.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 11.5.2011 VT Laura Kolben ja 10 muun valtuutetun aloitetta Sinebrychoffin puiston rauhoittamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta vuokrata Sinebrychoffin puiston torni helsinkiläisille kansalais- tai muulle vastaavalle järjestölle/yhdistykselle tai oppilaitokselle kunnostusvelvollisuutta vastaan." (Laura Kolbe, äänin 66-0)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että puiston rauhoittamista koskevan aloitteen johdosta oli ryhdytty useisiin aloitteen tarkoitusta tukeviin toimiin. Rakennuksen osalta todettiin tuolloin kuitenkin, että sen monipuolisen käytön esteenä on puuttuva viemäröinti ja vesihuolto.

Kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa rakennuksen kunnosta ja sen kuluista ja tuotoista, on vielä tutkinut mainitun kohteen tilannetta ja on todennut selvityksissään, että paikalla massiivisena muurattuna rakenteena tehty kohde on vaikeasti hyödynnettävissä.

Torniin tulee valovirtaa valaistusta varten, mutta mitään muuta tekniikkaa ei ole käytettävissä. Vesitekniikan liittymäjohtojen ja liittymismaksujen kustannukset nousisivat arviolta yhteensä tasoon
35 000 - 40 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat muut tehtävät muutokset, esimerkiksi WC ja pienoiskeittiö tehden yhteensä minimissään 15 000 euroa. Käytännössä kaikki toiminta edellyttää vettä ja viemäriä.

Torni on tällä hetkellä vuokrattu paikalliselle päiväkodille tarpeelliseksi kylmäksi varastoksi ja on esittelijän mielestä nykykunnossaan tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Kaupungin tilakeskus voi vuokrata erilaisia tiloja ulkopuolisille markkinahintaan tai vähintään kustannuksia vastaavaan hintaan, mutta ei subventoida toimijaa. Tässä tapauksessa tornin vuokrahinta nousisi varsin korkeaksi, eikä tilalle siihen kustannustasoon olisi ottajaa. Pääsääntöisesti tilakeskus pyrkii aina vuokraamaan tyhjät erityistilat, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Yleisten töiden lautakunta tosin ilmoittaa lausunnossaan kannattavansa tornin vuokraamista aktiiviseen, puiston rauhallista käyttöä tukevaan toimintaan, mutta toteaa samalla, että kiinteistövirasto vastaa jatkossakin tornin käytöstä ja ylläpidosta sekä vuokrauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2012 § 1334

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 659

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta kannattaa tornin vuokraamista aktiiviseen, puiston rauhallista käyttöä tukevaan toimintaan. Kiinteistövirasto vastaa jatkossakin tornin käytöstä ja ylläpidosta sekä vuokrauksesta.

Sinebrychoffin puiston häiriöitä on saatu aktiivisilla toimilla vähenemään huomattavasti vuoden 2011 aikana. Jotta myönteinen kehitys jatkuisi, yleisten töiden lautakunta toivoo torniin toimintaa, joka tukee puiston rauhallista käyttöä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi leikki-, käsityöpaja-, kahvila-kioski-, näyttely- tai kaikille asukkaille suunnattu avoin toiminta. Rakennusvirasto tekee mielellään yhteistyötä muiden virastojen kanssa, kun torniin sopivaa toimintaa kartoitetaan. Kiinteistövirasto on vuokrannut tornin paikalliselle päiväkodille varastoksi. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että tilakeskuksen tulisi etsiä tornille uusi vuokralainen, joka hyödyntää sen lausunnon mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tornin käytön ja kunnostamisen osalta on syytä olla yhteydessä myös kaupunginmuseoon.

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Osmo Torvinen: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen kolmas virke seuraavaan muotoon: "Tällaista toimintaa on esimerkiksi leikki-, käsityöpaja-, kahvila-kioski-, näyttely- tai kaikille asukkaille suunnattu avoin toiminta."

Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun seuraava uusi virke: ”Yleisten töiden lautakunta katsoo, että tilakeskuksen tulisi etsiä tornille uusi vuokralainen, joka hyödyntää sen lausunnon mukaisessa käyttötarkoituksessa.”

Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: "Tornin käytön ja kunnostamisen osalta on syytä olla yhteydessä myös kaupunginmuseoon."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.10.2011 § 498

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kiinteistöviraston tilakeskus on tutkinut mainitun kohteen tilannetta ja on todennut selvityksissään, että paikalla massiivisena muurattuna rakenteena tehty kohde on vaikeasti hyödynnettävissä. Torniin tulee valovirtaa valaistusta varten. Mitään muuta tekniikkaa ei ole käytettävissä. Vesitekniikan liittymäjohdot ja liittymismaksut ovat yhteensä tasoa 35 000 - 40 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat muut tehtävät muutokset, esimerkiksi WC ja pienoiskeittiö, tehden yhteensä minimissään 15 000 euroa. Käytännössä kaikki toiminta edellyttää vettä ja viemäriä.

Torni on tällä hetkellä vuokrattu paikalliselle päiväkodille varastoksi, ja on lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Tilakeskus voi vuokrata erilaisia tiloja todelliseen oikeaan hintaan mutta ei voi subventoida toimijaa. Tässä tapauksessa tornin vuokrahinta nousisi varsin kovaksi, ja siihen kustannustasoon ei tilalle ole ottajaa. Pääsääntöisesti tilakeskus pyrkii aina vuokraamaan tyhjät erityistilat, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Käsittely

20.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa kolmatta kappaletta lisäämällä siihen uuden viimeisen virkkeen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566