Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/11

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1384

Iltakouluasia: Kaupungin sähköisen liikenteen kehitysohjelma

HEL 2012-015657 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Sähköisen liikenteen kehitys ja sähköautojen julkiset latauspisteet Helsingissä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunki on mukana valtakunnallisessa sähköisen liikenteen kehitysympäristössä 2011-2015. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kaupungille 30 % investointituen 32 julkisen latauspisteen toteutukseen sekä 30 ladattavan sähköauton leasing-kuluihin. Kaupunki osallistuu kehitysympäristöön toteuttamalla 30 julkista sähköauton latauspistettä sekä hankkimalla 30 ladattavaa sähköautoa kaupungin ajoneuvohankintojen yhteydessä, korvaten perinteisiä polttomoottoriautoja soveltuvissa käyttökohteissa.

Esittelijä

Taustaa

Sähköisen liikenteen kehitys on käynnistynyt kansainvälisesti alkaen suurista kaupungeista. Helsingin kaupunki on perustanut sähköistyvän liikenteen ohjausryhmän koordinoimaan kaupungin kehitystoimia yli hallintokuntarajojen vuosiksi 2011−2012. Ensimmäiset kuusi koelatauspistettä ovat toiminnassa ja yleissuunnitelma kaupungin sähköautojen latausverkostosta sekä ehdotukset seuraavista jatkotoimista on valmisteltu. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa sähköisen liikenteen kehitysohjelmassa (Tekesin EVE-ohjelman Sähköinen Liikenne).

Sähköisen liikenteen kehitys

Suomessa sarjavalmisteisten ladattavien sähköautojen hankinta on vähitellen käynnistymässä. Tuoreen rekisteröintitilaston mukaan lokakuussa 2012 Suomessa oli liikenteessä 210 ladattavaa sähköajoneuvoa, joista valtaosa on käytössä pääkaupunkiseudulla.

Kaupungilla on nykyisellään käytössään kaksi täyssähköautoa, yksi sähkötyökone ja yksi ladattava hybridisähköauto. Täyssähköautot soveltuvat kaupunkiliikenteeseen (ajokantama yhdellä latauksella noin 90−150 km), ladattavat hybridit ja laajennetun käyttösäteen sähköautot soveltuvat lisäksi pitkänmatkan liikenteeseen (ajokantama sähköllä 20−60 km ja polttomoottorilla 500−1000 km).

Sähköautojen julkiset latauspisteet Helsingissä

Kaupungin kehityshankkeen ensivaiheessa Helsingin julkiseen pysäköintiin on toteutettu kuusi latauspistettä marraskuussa 2011. Julkisten latauspisteiden käyttö on kasvanut sähköautojen lisääntymisen myötä ja lokakuuhun 2012 mennessä on sähköautoja ladattu yhteensä 307 kertaa liitteenä olevan tilaston mukaisesti.

Valtakunnallinen yhteistyö latauspalveluiden kehityksessä

Sähköautojen latauspalveluiden kehittämiseksi on Tekesin EVE-ohjelman puitteissa käynnistetty yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien sekä energiatoimijoiden kanssa ja samalla keskustelut ovat laajentuneet käytännön tarpeiden kautta valtakunnalliseksi. Yhteistyön tavoitteena on, että sähköauton lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla tavalla yli kaupunkirajojen (latauspalveluiden yhteensopivuus, latauspisteiden löydettävyys, julkisivun tunnistettavuus, pysäköinnin ja latauspalveluiden maksujärjestelmät, latauspalveluiden kustannustehokkuus). Samankaltainen latauspalveluoperaattoreiden yhteistyö on käynnistynyt sähköliikenteessä myös kansainvälisesti, muun muassa Norjassa, Saksassa ja Hollannissa.

Edistämistoimenpiteet lähitulevaisuudessa

Kaupunki osallistuu vuonna 2013 sähköistyvän liikenteen kehitysympäristöön toteuttamalla 30 julkista sähköauton latauspistettä sekä hankkimalla 30 ladattavaa sähköautoa kaupungin ajoneuvohankintojen yhteydessä, korvaten perinteisiä polttomoottoriautoja soveltuvissa käyttökohteissa.

Sähköautojen latauspisteet julkiseen pysäköintiin

Kaupungin sähköistyvän liikenteen ohjausryhmässä on laadittu ensimmäinen yleissuunnitelma Helsingin sähköautojen latausverkostolle. Kaupungin latausverkoston yleissuunnittelun työryhmä on valinnut 30 latauspistettä toteutettavaksi vuonna 2013, jotta kaupungilla on kokeilukaudella tarjota julkisia latauspisteitä kehittyvälle käyttäjämäärälle. Tähän investointiin on Työ- ja elinkeinoministeriö myöntänyt 30 % investointituen.

Kaupungin omat sähköautohankinnat

Kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen kehityshankkeeseen omilla autohankinnoillaan. Hankittavat sähköautot varustetaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköautojen investointitukien vaatimusten mukaisilla mittalaitteilla, joita hyödynnetään valtakunnallisessa sähköisen liikenteen kehitysohjelmassa. Investointituki koskee yhteensä 30 sähköajoneuvon hankintaa. Kaupungilla on henkilö- ja pakettiautoja nykyisellään käytössä yhteensä 1030 ajoneuvoa.

Sähköautojen hankinnoissa ja ostopalveluissa noudatettavista menettelyistä annetaan virastoille tarkemmat ohjeet.

Sähköauton käyttö autoetuna edellyttää tarkistuksia sallitun autoedun enimmäisarvoihin.

Kolmekymmentä ladattavaa sähköautoa vähentävät kaupungin omaa liikennepolttoaineen tarvetta keskimäärin 21 050 litraa / vuosi ja täten polttoainekuluja 28 200 euroa / vuosi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Sähköisen liikenteen kehitys ja sähköautojen julkiset latauspisteet Helsingissä

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566