Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1363

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yrityspysäköintitunnuksen maksuksi kantakaupungin alueelle 370 euroa kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tarjota liikkuvaa palvelutyötä tekeville yrittäjille kohtuulliseen hintaan pysäköintitunnusta, joka kattaa kaikki 11 pysäköintivyöhykettä." (Pia Pakarinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §.n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 20.08.2012. Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta eivät tuolloin lausunnoissaan olleet pitäneet aloitteen mukaisen yrityspysäköintitunnuksen kehittämistä mahdollisena tai tarkoituksenmukaisena. Kaupunginjohtajan asettama työryhmä oli selvittänyt vuonna 2011 erikseen kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista eikä löytänyt suoranaista ratkaisumallia. Liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien tilanne nähtiin rinnasteisena näihin ryhmiin.

Asian palauduttua uudelleen valmisteltavaksi kaupunkisuunnittelulautakunta (13.11.2012) ja yleisten töiden lautakunta (06.11.2012) ovat lausunnoissaan ilmoittaneet, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto yhteistyössä rakennusviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Asuntotuotantotoimiston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on laatimassa uutta pysäköintipolitiikkaselvitystä. Siinä on tarkoitus tarkastella kaupungin pysäköintipolitiikkaa kokonaisuutena ja tuottaa pysäköintiä koskevia linjauksia uuteen valtuustostrategiaan sisällytettäväksi. Yhtenä työssä käsiteltävänä aihepiirinä on yrityspysäköintiin liittyvän tuotevalikoiman laajentaminen.

Selvitys tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuonna 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 396

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuuston toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012 asukas- ja yrityspysäköintitunnusten myöntämisperiaatteiden tarkistamisesta. Myöntämisperiaatteiden mukaisesti (kaupunginhallituksen päätös 25.11.1996) yrityksen yhtä toimipistettä kohti myönnetään enintään kolme tunnusta, kukin enintään kolmea ajoneuvoa varten. Yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksu on 1.1.2012 alkaen ollut 370 €.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012, että asukaspysäköintitunnus myönnetään myös yhteisomistusauton eli "kimppa-auton" omistajille/haltijoille. Yhteiskäyttöajoneuvolta peritään asukaspysäköintitunnuksen lunastusmaksu jokaisesta tunnukseen merkittävästä vyöhykkeestä erikseen. 1.1.2012 alkaen on asukaspysäköintitunnuksen lunastusmaksu ollut 105 €.

Liikkuvaa palvelutyötä tekeville yrittäjille olisi mahdollista luoda yrityspysäköintituote vastaavalla tavalla kuin "kimppa-autoille" eli sellainen yrityspysäköintitunnus, joka olisi voimassa usealla eri vyöhykkeellä tai jopa kaikilla vyöhykkeillä. Mikäli tällaiseen malliin mennään, tulee mahdolliset myöntämisperusteet määritellä yksiselitteisesti ja yksinkertaisesti, jotta hallinnollisen työn määrä ei tarpeettomasti kasva.

Toisaalta yrittäjien, virastojen ja laitosten työntekijöiden asettaminen eriarvoiseen asemaan ei myöskään liene tarkoituksenmukaista. Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on erikseen selvittänyt vuonna 2011 kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Tällöin työryhmä ei löytänyt suoranaista ratkaisumallia pysäköinnin helpottamiseksi. Liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien tilanne on kuitenkin vastaavanlainen kuin esimerkiksi kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnalla.

Pysäköintiä voidaan helpottaa hankkimalla pysäköintimaksulaitteita tai sopimalla pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen kanssa. Kotipalvelun henkilökunnan pysäköintimahdollisuuksia tonteilla on jo helpotettu sopimuksin yksityisten tahojen suostumuksella.

Liikennesuunnitteluosastolla laaditaan parhaillaan pysäköintipolitiikkaselvitystä yhteistyössä rakennusviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Asuntotuotantotoimiston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.  Työn keskeinen tavoite on linjata kaupungin pysäköintipolitiikka kokonaisuutena ja tuottaa pysäköintiä koskevia linjauksia uuteen valtuustostrategiaan sisällytettäväksi. Tässä yhteydessä käsitellään myös asukas- ja yrityspysäköintiin sekä maksulliseen pysäköintiin liittyviä kehitystarpeita. Yhtenä työssä käsiteltävänä aihepiirinä on yrityspysäköintiin liittyvän tuotevalikoiman laajentaminen siten, että pysäköintiin liittyvät erilaiset tarpeet, kuten palvelutyöhön liittyvä pysäköinti, otetaan aiempaa paremmin huomioon. Työ valmistuu joulukuussa ja se tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuonna 2013.

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 06.11.2012 § 495

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ajoneuvojen pysäköintiä rajoitetaan liikennemerkeillä ja tieliikennelain määräyksillä. Määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Ainoa pysäköintilupa, joka mainitaan tieliikennelaissa, on poliisin myöntämä vammaisen pysäköintilupa.

Helsinkiläiset rintamaveteraanit voivat saada kaupungilta rintamaveteraanien pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään pysäköintimaksua maksamatta.

Kaupunginjohtajan asettama työryhmä selvitti viime vuonna kotisairaalan ja kotipalvelun työntekijöiden pysäköintimahdollisuuksia. Työryhmä ei esittänyt uusia ratkaisuvaihtoehtoja työntekijöiden pysäköintiin.

Yrittäjien pysäköintitunnuksen määrittely aiheuttaisi hankalia rajanveto-ongelmia sen suhteen, että minkä alan yrityksille lupa myönnettäisiin. Luvan myöntäminen yhdelle yrittäjäryhmälle aiheuttaisi paineita myöntää lupa seuraavillekin sitä haluaville ryhmille.

Jo nykyisin ongelmana on nimenomaan pysäköintipaikkojen riittämättömyys varsinkin kantakaupungissa, ei pysäköinnin maksaminen. Pysäköintimaksusta vapauttaminen ei lisää pysäköintipaikkojen määrää, eikä kaupunki voi myöntää lupaa poiketa muista pysäköintiä koskevista kielloista tai määräyksistä.

Pysäköinnin maksutavat ovat jatkuvasti kehittyneet ja monipuolistuneet, ja ne tuovat helpotusta myös työtehtäviin liittyvän pysäköinnin maksamiseen. Mobiilimaksamisen lisäksi myös Comet-maksulaite on sopiva väline yritysten pysäköinnin maksamiseen.

Vireillä olevassa kaupungin pysäköintipolitiikkaa koskevassa selvitystyössä tutkitaan kokonaisvaltaisesti myös pysäköintitunnusten käyttöä. Rakennusvirasto osallistuu selvitystyöhön.

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 871

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

20.08.2012 Palautettiin

Palautusehdotus:
Tatu Rauhamäki: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannattajat: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 6
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Timo Kontio, Osku Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Outi Ojala

Poissa: 0
 

13.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566