Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1357

Kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 4, 10-47

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti

 

 

 

1

 

ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 1.

 

 

 

2

 

ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2.

 

 

 

3

 

ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3.

 

 

 

4

 

ilmoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 5.

 

 

 

5

 

kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 4 sekä 6–10.

 

 

 

6

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa selvittämään 1.9.2013 mennessä parempien ja monipuolisten palveluiden turvaamiseksi tarkoituksenmukainen terveysasemaverkosto. Selvityksen pohjalta päätetään vuoden 2013 aikana terveysasemien tuleva määrä ja kehitetään nykyistä kevyemmän sekä joustavamman käytännön mukaisia ns. terveyskioskeja.

 

 

 

7

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tekemään selvitys 1.7.2013 voimaan tulevan vanhuspalvelulain vaikutuksista kaupungin vanhustenhoiva- ja hoitopalveluihin 30.6.2013 mennessä. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset, joilla kyetään vastaamaan vanhuspalvelulain vaatimuksiin.

 

 

 

8

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä ryj:n ja kaj:n rooteleiden kanssa jatkamaan tilahallinnon, rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toimintamalli.

 

 

 

9

 

kehottaa henkilöstökeskusta kokoamaan yhteistyössä virastojen kanssa virastokohtainen suunnitelma eläköitymiseen varautumiseksi 30.6.2013 mennessä. Kaupunginhallitukselle tuodaan käsittelyyn virastokohtainen koonti suunnitelmista ja kaupungin linjauksista eläköitymiseen ja ikäjohtamiseen varautumiseksi syksyn 2013 aikana.

 

 

 

10

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan osana kaupungin strategiaohjelman valmistelua ja käsittelyä kaupungin kokonaisvaltainen tuottavuusohjelma vuosille 2013–2016 30.6.2013 mennessä, missä osoitetaan konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkastelu on tehtävä niin että esimerkiksi nykyinen rootelijako ei ole rajoittavana tekijänä.

 

 

 

11

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta määrärahan käytöstä koskien hanketta, jossa vähennetään puistojen, aukioiden ja kadunvarsien roskaisuutta palkkaamalla kesäisin nuoria.

 

 

 

12

 

kehottaa pyöräilyprojektin johtoryhmää valmistelemaan kaupunginhallituksen päätettäväksi pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman.

 

 

 

13

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä taidemuseon kanssa tekemään selvityksen Checkpoint Helsinki kuvataidehankkeen mahdollisesta käynnistymisestä.

 

 

 

14

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan käyttösuunnitelman Khn käyttövaroihin varatusta työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten suomenkielisen opetuksen lisäämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä.

 

 

 

15

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen sekä sivistys- ja henkilöstötoimen kanssa valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman ottaen huomioon aiemman suunnitelman arvioinnista tehdyt johtopäätökset.

 

 

 

16

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelikokeilun arvioinnin 7/2013 mennessä, jonka lisäksi palvelusetelitoiminnan mahdollisella sähköistämisellä saadaan toimintamalli kustannustehokkaaksi.

 

 

 

17

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa selvittämään 30.6.2013 mennessä moniammatillisen akuutin vaiheen kipuryhmän perustaminen osaksi kaupungin terveyskeskustoimintaa. Selvityksen valmistuttua asiasta tehdään erillinen päätös.

 

 

 

18

 

kehottaa opetusvirastoa tekemään selvitys koulunkäyntiavustajien työsuhteiden jatkuvuudesta ja yhteensopivuudesta kaupungin henkilöstöpolitiikan kanssa 30.4.2013 mennessä ja selvitys tuodaan lautakuntaan toimenpiteitä varten.

 

 

 

19

 

Kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta toteuttamaan talousarviossa edellytetyn palvelutuotannon kustannustehokkuuden vertailun liikuntaviraston ja kaupunkikonsernin muiden liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen kesken.

 

 

 

Toivomusponsi 2 (äänestyksen pohjana olleessa yhdistelmässä 3)  rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (1), 3 (4) ja 5 (12) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponsi 4 (10) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että talousarvion kohdasta 1 04 01 kaupunginhallitus, hallintokeskuksen käytettäväksi määrärahasta maksetaan talousarvioon kyseiseen kohtaan varattujen määrärahojen mukaisesti kulukorvauksia tehtävistä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta kaupunginjohtajalle kaupunginhallituksen puheenjohtajan kulukorvausta vastaava summa ja kullekin apulaiskaupunginjohtajalle kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan kulukorvausta vastaava summa. Kulukorvauksista, joiden osalta ei ole esitetty tositetta, suoritetaan ennakonpidätys.

 

 

 

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

 

 

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän asianomaiset toimielimet tekevät osaltaan samansisältöiset päätökset yhteistyösopimuksen hyväksymisestä.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Vantaan kaupungille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnitteluosastolle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti

 

 

 

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä

 

 

 

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

 

 

 

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio asianomaisissa toimielimissään hyväksyy yhteistyösopimuksen osaltaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadionsäätiölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

48

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sato Oyj:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

49

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

50-52

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

53

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kohdan 3/19 sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja korjattiin muotoon sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 4, 10-47

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee

 

 

 

1

 

ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 1.

 

 

 

2

 

ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2.

 

 

 

3

 

ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3.

 

 

 

4

 

ilmoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 5.

 

 

 

5

 

kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 4 sekä 6–10.

 

 

 

6

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa selvittämään 1.9.2013 mennessä parempien ja monipuolisten palveluiden turvaamiseksi tarkoituksenmukainen terveysasemaverkosto. Selvityksen pohjalta päätetään vuoden 2013 aikana terveysasemien tuleva määrä ja kehitetään nykyistä kevyemmän sekä joustavamman käytännön mukaisia ns. terveyskioskeja.

 

 

 

7

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tekemään selvitys 1.7.2013 voimaan tulevan vanhuspalvelulain vaikutuksista kaupungin vanhustenhoiva- ja hoitopalveluihin 30.6.2013 mennessä. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset, joilla kyetään vastaamaan vanhuspalvelulain vaatimuksiin.

 

 

 

8

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä ryj:n ja kaj:n rooteleiden kanssa jatkamaan tilahallinnon, rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toimintamalli.

 

 

 

9

 

kehottaa henkilöstökeskusta kokoamaan yhteistyössä virastojen kanssa virastokohtainen suunnitelma eläköitymiseen varautumiseksi 30.6.2013 mennessä. Kaupunginhallitukselle tuodaan käsittelyyn virastokohtainen koonti suunnitelmista ja kaupungin linjauksista eläköitymiseen ja ikäjohtamiseen varautumiseksi syksyn 2013 aikana.

 

 

 

10

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan osana kaupungin strategiaohjelman valmistelua ja käsittelyä kaupungin kokonaisvaltainen tuottavuusohjelma vuosille 2013–2016 30.6.2013 mennessä, missä osoitetaan konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkastelu on tehtävä niin että esimerkiksi nykyinen rootelijako ei ole rajoittavana tekijänä.

 

 

 

11

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta määrärahan käytöstä koskien hanketta, jossa vähennetään puistojen, aukioiden ja kadunvarsien roskaisuutta palkkaamalla kesäisin nuoria.

 

 

 

12

 

kehottaa pyöräilyprojektin johtoryhmää valmistelemaan kaupunginhallituksen päätettäväksi pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman.

 

 

 

13

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä taidemuseon kanssa tekemään selvityksen Checkpoint Helsinki kuvataidehankkeen mahdollisesta käynnistymisestä.

 

 

 

14

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan käyttösuunnitelman Khn käyttövaroihin varatusta työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten suomenkielisen opetuksen lisäämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä.

 

 

 

15

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen sekä sivistys- ja henkilöstötoimen kanssa valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman ottaen huomioon aiemman suunnitelman arvioinnista tehdyt johtopäätökset.

 

 

 

16

 

kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelikokeilun arvioinnin 7/2013 mennessä, jonka lisäksi palvelusetelitoiminnan mahdollisella sähköistämisellä saadaan toimintamalli kustannustehokkaaksi.

 

 

 

17

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa selvittämään 30.6.2013 mennessä moniammatillisen akuutin vaiheen kipuryhmän perustaminen osaksi kaupungin terveyskeskustoimintaa. Selvityksen valmistuttua asiasta tehdään erillinen päätös.

 

 

 

18

 

kehottaa opetusvirastoa tekemään selvitys koulunkäyntiavustajien työsuhteiden jatkuvuudesta ja yhteensopivuudesta kaupungin henkilöstöpolitiikan kanssa 30.4.2013 mennessä ja selvitys tuodaan lautakuntaan toimenpiteitä varten.

 

 

 

19

 

Kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta toteuttamaan talousarviossa edellytetyn palvelutuotannon kustannustehokkuuden vertailun liikuntaviraston ja kaupunkikonsernin muiden liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen kesken.

 

 

 

Toivomusponsi 2 (äänestyksen pohjana olleessa yhdistelmässä 3)  rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (1), 3 (4) ja 5 (12) sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponsi 4 (10) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että talousarvion kohdasta 1 04 01 kaupunginhallitus, hallintokeskuksen käytettäväksi määrärahasta maksetaan talousarvioon kyseiseen kohtaan varattujen määrärahojen mukaisesti kulukorvauksia tehtävistä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta kaupunginjohtajalle kaupunginhallituksen puheenjohtajan kulukorvausta vastaava summa ja kullekin apulaiskaupunginjohtajalle kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan kulukorvausta vastaava summa. Kulukorvauksista, joiden osalta ei ole esitetty tositetta, suoritetaan ennakonpidätys.

 

 

 

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

 

 

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän asianomaiset toimielimet tekevät osaltaan samansisältöiset päätökset yhteistyösopimuksen hyväksymisestä.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Vantaan kaupungille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnitteluosastolle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee

 

 

 

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä

 

 

 

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

 

 

 

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio asianomaisissa toimielimissään hyväksyy yhteistyösopimuksen osaltaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadionsäätiölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

48

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sato Oyj:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

49

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

50-52

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

53

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566