Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1351

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kunnallisvaaleista 2012

HEL 2012-016124 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 4 350 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle kunnallisvaalien 2012 yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kunnallisvaaleista 2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa maksettavaksi 4 350 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle kunnallisvaalien 2012 yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

Esittelijä toteaa seuraavaa: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertola pyytää (21.11.2012), että hänelle suoritetaan 28.10.2012 toimitettuihin kunnallisvaaleihin liittyneiden tehtävien hoitamisesta samansuuruisen palkkion kuin aikaisemmissa vaaleissa eli 4 350 euroa luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 § 2 momentin nojalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kunnallisvaaleista 2012

Tiedoksi; Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Keskusvaalilautakunta

Viertola Juha

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566