Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1353

Päättäminen Helsingin kaupungin virallisista ilmoituslehdistä

HEL 2012-015449 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita hankintakeskuksen ja hallintokeskuksen toimeenpaneman avoimen kilpailutuksen perusteella kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi vuoden 2013 alussa alkavan ja vuoden 2016 loppuun kestävän valtuustokauden ajaksi seuraavat lehdet.

-        Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet, Sanoma Newsin julkaisemat lehdet Helsingin Sanomat ja Metro, ja

-        Helsingin kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättäneen KSF Media Ab:n julkaiseman Hufvudstadsbladet-lehden.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eero Waronen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36073

eero.waronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Sopimusluonnos

3

Avauspöytäkirja

4

Vertailutaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen tekijät

Liite 4
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee valita hankintakeskuksen ja hallintokeskuksen toimeenpaneman avoimen kilpailutuksen perusteella kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi vuoden 2013 alussa alkavan ja vuoden 2016 loppuun kestävän valtuustokauden ajaksi seuraavat lehdet.

-        Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet, Sanoma Newsin julkaisemat lehdet Helsingin Sanomat ja Metro, ja

-        Helsingin kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättäneen KSF Media Ab:n julkaiseman Hufvudstadsbladet-lehden.

Esittelijä

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Helsingin kaupungin viestinnän ohjeiden ( Khs 7.9.2009, 948 §) mukaan Helsingin kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja lisäksi kaupungin verkkosivuilla olevilla kaupungin eri hallintokuntien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä suomenkielisinä enintään kahdessa  merkittävässä määrin suomenkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä lehdessä ja ruotsinkielisinä yhdessä merkittävässä määrin ruotsinkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä lehdessä. Ilmoituslehdet kaupunginhallitus valitsee tarjouskilpailun perusteella aina valtuustokaudeksi kerrallaan.

Vähintään yhden suomenkielisen sekä ruotsinkielisen ilmoituslehden tulee olla Helsingin alueella kotitalouksiin jaettavia lehtiä.

Kaupungin virallisten ilmoituslehtien tulee olla vähintään kahdesti viikossa ilmestyviä lehtiä. Kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan niissä edellyttäen, että ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jolloin kuulutus tai ilmoitus julkaistaan. Tällaisia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat kuntalain ohella mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. ilmoitettavat ja kuulutettavat asiat sekä sellaisten virkojen hakuilmoitukset, joissa henkilön valitsee jokin kaupungin toimielin, kuten kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta, sekä hallintokuntien harkinnan mukaisena laajuudessa myös työsuhteiset toimet.

Vuonna 2008 järjestetyn tarjouskilpailutuksen perusteella valtuustokauden 2009–2012 viralliset suomenkieliset ilmoituslehdet ovat olleet Helsingin Sanomat ja Metro sekä virallinen ruotsinkielinen ilmoituslehti Hufvudstadsbladet (Khs 1.9.2008, 1047 §).

Kaupungin lehti-ilmoitusten arvo em. virallisissa ilmoituslehdissä on hankintakeskuksen mukaan ollut vuonna 2011 noin 2,5 miljoonaa euroa sisältäen sekä viralliset ilmoitukset että kaupungin muun näissä lehdissä julkaiseman lehti-ilmoittelun.

Esittelijä toteaa, että hankintakeskus on yhteistyössä hallintokeskuksen viestinnän kanssa toteuttanut ilmoituslehtien tarjouskilpailun valtuustokaudeksi 2013–2016 (liitteet 1–3).

Hankintamenettelynä ilmoituslehtikilpailutuksessa oli avoin menettely. Hankinnan piiriin kuuluvat Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten lisäksi kaupunkikonsernin kokonaan omistamat tai enemmistöosuudella hallitsemat tytäryhteisöt ja säätiöt.

Hankintapäätökset asiassa tekevät virastojen ja liikelaitosten puolesta Helsingin kaupunginhallitus ja säätiöiden puolesta Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka hankintapäätös ei sido kaupunkikonsernin kokonaan omistamia tai enemmistöosuudella hallitsemia tytäryhtiöitä tai säätiöitä, vaan nämä voivat halutessaan jälkeenpäin sitoutua tarjouskilpailun perusteella syntyviin hankintasopimuksiin.

Määräaikaan 31.10.2012 mennessä saapuneita tarjouksia on yhteensä 3 kpl. Tarjouksen jättivät Helsingin Sanomia ja Metroa julkaiseva Sanoma News, Helsingin Uutisia julkaiseva SLY Kaupunkilehdet Oy sekä Hufvudstadsbladetia julkaiseva KSF Media Ab.

Hankittavan palvelun valintaperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta, jota vertaillaan tarjoushinnan ja palvelun laatutekijöiden perusteella siten, että hinta on painoarvoltaan 50 % eli 50 pistettä ja laatu on painoarvoltaan 50 % eli 50 pistettä.

Vertailtavat kohderyhmät ovat:

-        Ryhmä 1: suomenkielinen lehti, joko kotitalouksiin jaettava tai yleisesti saatavilla oleva

-         Ryhmä 2: suomenkielinen kotitalouksiin jaettava lehti, joko tilattava tai ilmaisjakelun kautta

-        Ryhmä 3: ruotsinkielinen kotitalouksiin jaettava lehti, joko tilattava tai ilmaisjakelun kautta

Hintavertailun perusteena on mustavalkoisen 200 palstamillimetrin ilmoituksen veroton nettohinta, jossa on jo huomioitu tarjoajan mahdollisesti antamat alennukset.

Hintavertailussa kunkin vertailtavan kohderyhmän hinnaltaan edullisin tarjous saa kyseisen ryhmän volyymin ja tarjoushintojen alimman arvon mukaan painotetut maksimipisteet (50 pistettä). Muita tarjoushintoja verrataan tarjoushintojen alimpaan arvoon.

Laatuvertailun perusteena on lehden lukijamäärä Helsingin alueella vuonna 2011. Lukijamäärän todentamiseksi tarjouksiin on liitetty tuorein tätä koskeva puolueeton tieto ja sen lähde (TNS Atlas tai vastaava lukijatutkimus).

Laatuvertailussa kunkin vertailtavan kohderyhmän suurimman lukijamäärän omaava tarjous saa kyseisen ryhmän volyymin ja suurimman arvon mukaan painotetut maksimipisteet (50 pistettä). Muiden tarjousten lukijamääriä verrataan suurimman lukijamäärän omaavan tarjoukseen.

Tarjousvertailu on esitetty liitteenä (liite 4) olevassa yhteenvedossa. Kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjousvertailusta ilmenee, että suomenkielisten ilmoitusten osalta parhaimmat pistemäärät hinnan ja laadun perusteella ovat saaneet ryhmässä 1 Metro (100 pistettä) ja ryhmässä 2 Helsingin Sanomat (83,74 pistettä). Ryhmässä 3 ainoan tarjous koskee Hufvudstadsbladetia.

Tarjouskilpailun perusteella tulee siten valita vuoden 2013 alussa alkavan ja vuoden 2016 loppuun kestävän valtuustokauden ajaksi Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Sanoma Newsin julkaisemat Helsingin Sanomat ja Metro. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi tulee puolestaan valita ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättänyt KSF Media Ab:n julkaisema Hufvudstadsbladet.

Liitteenä 4 olevaa vertailutaulukkoa on päivitetty.

Alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eero Waronen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36073

eero.waronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Sopimusluonnos

3

Avauspöytäkirja

4

Vertailutaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen tekijät

Liite 4
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 354

 

FI02012566