Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

26.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1329

Kaupungin piirijaon tarkistaminen ja kaupunginosajaon muutokset

HEL 2011-009685 T 00 01 01

Päätös

1. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallinnollisen piirijakojärjestelmän tarkistukset liitteen 2 mukaisina.

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä piirijakojärjestelmän alueiden nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä uudet pienalueet esityslistatekstin ja nimistötoimikunnan ehdotusten (liite 5) sekä liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tarkistettu piirijakojärjestelmä tulee voimaan 1.1.2013.

2. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginosien rajamuutoksen kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä liitteen 1 ja liitteen 4 (muutoskohde 2) mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginosien rajamuutos kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä tulee voimaan 1.1.2013.

3. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa jatkamaan vireillä olevaa asemakaavoituksen valmistelua siten, että asemakaava-alueita koskevat kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä valmistellaan liitteen 1 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä päätetään vireillä olevien asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä.

4. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia toimimaan yhteistyössä kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kanssa kaikkien aluejakojen tallentamiseksi yhteiseen paikkatietojärjestelmään.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Kaupunginosajako 1.1.2013 alkaen.pdf

2

Liite 2. Piirijako 1.1.2013 alkaen.pdf

3

Liite 3 Muutoskohteiden 1-16 sijainkartta.pdf

4

Liite 4. Kohteiden 1-16 kartat ja selostukset muutoksista.pdf

5

Liite 5. Nimistötoimikunnan ehdotukset.pdf

6

Liite 6 Nykyinen_kaupunginosajako.pdf

7

Liite 7 Nykyinen_piirijako.pdf

Päätösehdotus

1. Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä hallinnollisen piirijakojärjestelmän tarkistukset liitteen 2 mukaisina.

Samalla kaupunginhallitus päättänee hyväksyä piirijakojärjestelmän alueiden nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä uudet pienalueet esityslistatekstin ja nimistötoimikunnan ehdotusten (liite 5) sekä liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että tarkistettu piirijakojärjestelmä tulee voimaan 1.1.2013.

2. Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupunginosien rajamuutoksen kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä liitteen 1 ja liitteen 4 (muutoskohde 2) mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginosien rajamuutos kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä tulee voimaan 1.1.2013.

3. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa jatkamaan vireillä olevaa asemakaavoituksen valmistelua siten, että asemakaava-alueita koskevat kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä valmistellaan liitteen 1 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä päätetään vireillä olevien asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä.

4. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokuntia toimimaan yhteistyössä kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kanssa kaikkien aluejakojen tallentamiseksi yhteiseen paikkatietojärjestelmään.

Esittelijä

Kaupunginosajako ja piirijakojärjestelmä sekä muutosten yleiset perustelut

Helsingissä on kaksi osin päällekkäistä, osin toisiinsa yhtyvää aluejakojärjestelmää, virallinen kaupunginosajako ja hallinnollinen piirijakojärjestelmä.

Helsingin nykyiset kaupunginosat on numeroitu 1-59 (Liite 6). Kaupunginosajakoa säädellään pääosin asemakaavoituksessa vahvistettavilla kaupunginosarajoilla. Kaupunginosajako on osa kaupungin asemakaava-alueen virallista kiinteistöjärjestelmää, missä kiinteistötunnukset ovat muotoa kaupunginosa-kortteli-tontti. Kiinteistöjärjestelmän selkeyden säilyttämiseksi kaupunginosajakoon ei pidä tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat laajalti kiinteistötunnusten muutoksiin.

Nykyisessä piirijakojärjestelmässä on 8 suurpiiriä, jotka jakautuvat 34 peruspiiriin ja nämä edelleen 137 osa-alueeseen ja edelleen 369 pienalueeseen (Liite 7). Osa-alueet ja pienalueet on tehty pääsääntöisesti kaupunginosajakoon yhtyen.

Hallinnollinen piirijakojärjestelmä laadittiin alun perin vuonna 1982 (Khs 13.12.1982 2900§) perinteisen kaupunginosajaon ohelle paremmin vastaamaan kasvaneen kaupungin hallinnon organisatorisia, toiminnallisia ja tilastollisia vaatimuksia ja tarpeita. Piirijaon keskeinen tarkoitus on palvella hallintokuntien toimintaa, toiminnallista suunnittelua sekä kaupungin kehityksen seurantaa tarkoituksenmukaisen aluejaotuksen avulla. Piirijaon tehtävä on luoda mielekkäät kokonaisuudet väestön, elinkeinotoiminnan, kaupunkirakenteen ja muiden ilmiöiden tilastointia varten. Rakenteeltaan (esim. toiminnot, rakennusten ikä, rakennustyypit, hallintamuodot) erilaiset alueet pyritään jakamaan omiksi osa- tai pienalueiksi jos ne ovat tähän tarpeeksi suuria väestöltään, työpaikkamäärältään ja/tai pinta-alaltaan.

Hallinnollinen aluejakojärjestelmä palvelee nykyisin hallintokuntia lähinnä kaupungin kehityksen seurannan ja tiedon analysoinnin välineenä. Aluejaot eivät nykyisin ole palvelujen järjestämisen organisoinnin ainoana pohjana, koska asukkaiden ja asiakkaiden palvelut pyritään järjestämään joustavasti.

Khs päätti kaupungin kaupunginosajaosta ja piirijaosta edellisen kerran 9.2.2009 (185 §) liittyen osakuntaliitokseen, jossa Helsinkiin liitettiin alueita Sipoosta ja Vantaalta.  Tätä ennen Khs päätti edellisen kerran hallinnollisten aluejakojen muutoksista 2.5.2007 (624 §).

Khn päätöksen 2.5.2007 pohjalta kaupungingeodeetti on vuosittain tehnyt asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvia ja muita korjausluonteisia hallinnollisen piirijaon muutospäätöksiä kiinteistöviraston uuden johtosäännön mukaisesti.

Kaupunginosajako ja piirijaot on tallennettu kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto huolehtii aluejakojen ylläpidosta ja tietopalveluista. Samaan paikkatietojärjestelmään on tallennettu suurin osa kaupungin muistakin aluejaoista tavoitteena saada kaikki hallinnon käyttämät aluejaot samaan tietokantaan.

Laajojen kaavoitushankkeiden ja kaupunkirakentamisen etenemisen myötä todettiin vuonna 2011 tarpeelliseksi valmistella ehdotus aluejaon muutoksiksi erityisesti satamalta vapautuneilla alueilla.

Kaupunginjohtaja asetti 1.2.2012 aluejakotyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupungin aluejakoihin ja tehdä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotus aluejakomuutoksiksi koskien virallista kaupunginosajakoa ja hallinnollista piirijakojärjestelmää. Tavoitteena on kaupungin rakentumisen ja kehittymisen tiedollisen seurannan (tilastot ja tutkimus) mahdollistaminen. Työryhmässä oli edustus talous- ja suunnittelukeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja tietokeskuksesta. Työryhmä sai valmiiksi ehdotuksen muutoksiksi määräaikaan 31.5.2012 mennessä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)  55 §:n 4 momentin mukaan asemakaavassa määrätään muun muassa kunnanosan ja korttelin numerot. Edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 18 kohdan alakohdan 1  mukaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on hyväksyä asemakaavan muutos, milloin muutetaan mm.  kaupunginosan tai korttelin nimeä tai numeroa, ellei asia ole periaatteellisesti merkittävä. Periaatteellisesti merkittävä asemakaavamuutos kuuluu MRL 52 §:n mukaan kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. Lautakunta voi päättää johtosäännön mukaan sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta paitsi asemakaavaa muuttamalla, myös edellä mainitun MRL 55.4 §:n perusteella erillisellä päätöksellä kuntalain mukaisesti.

Mainittu johtosäännön kohta ei koske kaupunginosan nimen ja numeron muuttamista asemakaavan ulkopuolisella alueella. Tältä osin päätösvalta kuuluu kuntalain ja kaupunginhallituksen johtosäännön nojalla kaupunginhallitukselle. Kysymyksessä oleva kaupunginosien rajamuutos välillä Länsisatama (20) ja Ulkosaaret (53) sijaitsee asemakaavan ulkopuolisella merialueella, joten sitä koskeva päätösvalta on kaupunginhallituksella. Päätetyt kaupunginosarajat otetaan huomioon myöhemmän alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

Hallinnollisen piirijakojärjestelmän muuttamiseen ei sovelleta MRL:n säännöksiä, vaan sitä koskeva päätösvalta kuuluu myös kuntalain ja kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus voi siten päättää asemakaavan ulkopuolisesta kaupunginosarajan muutoksesta ja piirijakomuutoksista samanaikaisesti. 

Kysymyksessä olevista asemakaava-alueita koskevista kaupunginosien rajamuutoksista päätetään myöhemmin vireillä olevien asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallituksen päätös tältä osin on siten tulevaa asemakaavoitusta ohjaava.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 29 §:n mukaan kunnan on merkittävä kunnan pitämään karttaan, karttayhdistelmään tai tietopalveluun MRL 55 §:n mukaisella päätöksellä muutetut kunnanosan ja kortteleiden numerot. Kiinteistöviraston kaupunginmittausosasto huolehtii kiinteistöviraston johtosäännön 10 §:n mukaan kaupungin paikkatieto- ja karttapalveluista. Kiinteistöviraston kaupunginmittausosastolla ylläpidetään myös Helsingin asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri on julkinen ja osa kiinteistörekisterilain mukaista valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Asemakaavoittamattoman alueen kiinteistörekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen maanmittaustoimisto. Kiinteistörekisterilain 4 §:n mukaan kiinteistötunnuksen antaa ja muuttaa kiinteistörekisterinpitäjä. Kiinteistörekisteriasetuksen 2 §:n mukaan tontin ja yleisen alueen sijaintialuenumerona käytetään kiinteistötunnuksessa kunnanosan numeroa. Jos kunta- tai kunnanosajaotusta muutetaan, kiinteistörekisterin pitäjän on muutettava rekisteriyksiköiden ryhmittely vastaamaan uutta jaotusta.

Kaupunginosajaon muutokset

Asemakaava-alueen ulkopuolista aluetta koskeva muutos kaupunginosien Länsisatama (20.) ja Ulkosaaret (53.) välillä tehdään kaupunginhallituksen päätöksellä.

Asemakaava-alueella kaupunginosarajojen muutosta ennakoidaan, koska piirijakojärjestelmän muuttuvat aluejaot on täsmättävä virallisiin kaupunginosarajoihin piirijakojärjestelmän perusperiaatteen mukaisesti. Työryhmä esittää, että kaupunginosien rajoja muutetaan asemakaavoituksella kahdessa kohdassa, Punavuoren (5.), Eiran (6.) ja Länsisataman (20.) sekä Sörnäisten (10.) ja Hermannin (21.) välillä (Liite 1).

Kaupunginosarajojen muutoskohteet on käyty läpi kaupunkisuunnitteluvirastossa kunkin alueen kaavoittajien kanssa.

Piirijakojärjestelmän muutokset

Suurpiirit, 8 aluetta, eivät muutu ja samoin peruspiirit, 33 aluetta, säilyvät pääosin ennallaan. Tarkistuksia tehdään peruspiirien 103 Kampinmalmi ja 102 Ullanlinna rajalle, 301 Kallio ja 303 Vallila rajalle sekä 201 Reijola ja 203 Haaga rajalle.

Uusia osa-alueita muodostetaan 15 kpl, tunnuksiltaan ja nimiltään seuraavat: 101 Vilhonvuori, 102 Kalasatama, 103 Sompasaari, 104 Hanasaari, 161 Vanha Ruskeasuo, 162 Pikku Huopalahti, 211 Hermanninmäki, 212 Hermanninranta, 213 Kyläsaari, 311 Kotkavuori, 312 Vattuniemi, 313 Myllykallio, 314 Koivusaari, 336 Honkasuo ja 415 Alppikylä.

Samalla käytöstä poistuu neljä osa-aluetta: 100 Sörnäinen, 160 Ruskeasuo, 210 Hermanni ja 310 Lauttasaari. Näin ollen osa-alueiden määrä kasvaa 11:llä, jolloin osa-alueita on kaikkiaan 148.

Neljän osa-alueen nimi muuttuu: poistuvat nimet ovat 204 Munkkisaari, 433 Herttoniemen teollisuusalue, 465 Pitäjänmäen teollisuusalue ja 494 Tahvonlahti. Uudet nimet ovat 204 Hernesaari, 433 Herttoniemen yritysalue, 465 Pitäjänmäen yritysalue ja 494 Kruunuvuorenranta.

Lisäksi osa-alueiden rajoihin esitetään pienempiä tarkistuksia.

Uusia pienalueita muodostetaan 55 kpl, ja vanhoja pienalueita poistuu käytöstä 20 kpl. Näin ollen pienalueiden määrä kasvaa 35:llä. Tämä luku sisältää uudet pienalueisiin jakamattomat osa-alueet, joissa koko osa-alue muodostaa yhden pienalueen ja joiden tunnus on 0. Pienalueilla on numerotunnus ja niillä ei piirijakojärjestelmässä ole nimeä. Tarkistetussa piirijakojärjestelmässä on täten 404 pienaluetta.

11 pienalueen tunnus muuttuu niin, että rajat pysyvät samana. Nämä johtuvat pienalueiden siirtymisestä uusiin osa-alueisiin.

Lisäksi pienalueiden rajoihin tehdään pienempiä tarkistuksia.

Muutoskohteiden sijainti on osoitettu liitteessä 3. Muutoskohteet on selostettu yksityiskohtaisesti liitteessä 4. Samaan muutoskohteeseen on joissakin tapauksissa kerätty erillisiä, mutta sijainniltaan lähekkäisiä muutoksia.

Piirijakojärjestelmän muutoskohteet on käyty läpi kaupunkisuunnitteluvirastossa kunkin alueen kaavoittajien kanssa.

Valmistelun aikana nimistötoimikunta on 2.5.2012 tehnyt ehdotukset alueiden nimistä (liite 5).

Alueen asukkaita on osassa muutoskohteita kuultu kaupunkisuunnitteluviraston toimesta jäljempänä selitetyillä tavoilla.

Vuorovaikutus ja kuntalaisten toiveet

Suurimpia muutoksia vanhan asutun alueen piirijakoon esitetään Lauttasaaressa. Kaupunki-suunnitteluviraston edustajat kävivät keskustelemassa aluejakosuunnitelmista ja osa-alueiden nimistä Lauttasaari-seuran hallituksen jäsenten kanssa 27.3.2012. Vaikutukset asukkaiden elämään todettiin vähäisiksi. Uudet rajat olivat seuran jäsenten mielestä loogiset ja osa-alueiden nimi-ideoita pohdittiin yhdessä.

Tämän kokemuksen perusteella arvioitiin, etteivät muut esitetyt muutokset tarvitse varsinaisia vuorovaikutustoimia, koska piirijaon vaikutus asukkaiden elämään on pieni.

Telakkarannan siirtoon Länsisatamasta Punavuoreen tuli aloite Punavuori-seuralta, ja työryhmä päätti tehdä esityksen tältä pohjalta.

Asukkaat ovat toivoneet Pikku Huopalahden erottamista omaksi alueekseen 1990-luvulta lähtien. Työryhmä esittää Pikku Huopalahdesta uutta osa-aluetta. Pikku Huopalahden uusi osa-alue koostuu kolmeen eri kaupunginosaan kuuluvista pienalueista

Mellunkylän ja Vartiokylän rajansiirrosta Myllypuron itäpuolella oli jätetty aloite kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolle. Toiveessa esitetyt muutokset oli kuitenkin toteutettu jo aiemmin.

Muutettaessa kaupunginosien nimiä ja numeroita MRL 55 §:n mukaisella kunnan erillisellä päätöksellä ei vuorovaikutuksessa noudateta MRL:n vuorovaikutusta koskevia säännöksiä. Muutosten vaikutuspiirissä oleville tahoille ja kuntalaisille on kuitenkin tiedotettava kuntalain 29 §:n mukaisesti niin, että muutosten kohteena olevat asukkaat ja kuntalaiset saavat siitä riittävästi tietoa. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa. Päätös kaupunginosarajan muutoksesta asemakaavan ulkopuolisella alueella koskee merialuetta, joten muutoksen vaikutuspiirissä ei ole sellaisia tahoja, joille tulisi tiedottaa asiasta.

Kuntalain 29 §:n tiedottamisvelvollisuus koskee myös piirijaon muuttamista. Piirijaon muuttamista koskevalle tiedottamiselle ei voida kuitenkaan asettaa suuria vaatimuksia, koska piirijaon tarkoituksena on palvella pääosin kaupungin sisäisiä hallintokuntien toiminnallista suunnittelua ja kaupungin kehityksen seurantaa.

Asemakaavamuutosten yhteydessä tehtäviä muutoksia koskeva vuorovaikutusmenettely järjestetään MRL:n mukaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Kiinteistörekisterilain 4 §:n mukaan kiinteistörekisterinpitäjän ei tarvitse antaa tiedoksi kiinteistön sijaintinumeroa koskeva kiinteistötunnuksen muuttamispäätöstä rekisteriyksikön omistajalle tai haltijalle.

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen päätös sisältää kolme erilliseksi katsottavaa osaa:  piirijakojärjestelmän muuttaminen kuntalain nojalla (1), kaupunginosajaon muuttaminen MRL:n nojalla (2) sekä valmistelevina toimenpiteinä asemakaavoituksen valmistelun ohjaaminen ja  hallintokuntien kehottaminen toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti  (3-4).

1)              Piirijakojärjestelmän muuttamista koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:n nojalla kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

2)              Kaupunginosajaon muuttamista kaupunginosien 20 Länsi-Satama ja 53 Ulkosaaret välillä koskevaan MRL 55 §:n mukaiseen päätökseen haetaan muutosta MRL 190 §:n nojalla valittamalla hallinto-oikeuteen. MRL 190 §:n mukaan muutosta kunnan viranomaisen MRL:n mukaiseen muuhun kuin 188 ja 189 §:n tarkoittamaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta hallintovalituksella.

3)              Päätökset muilta osin, eli koskien kaupunkisuunnitteluviraston kehottamista valmistelemaan päätöksessä mainittujen kaupunginosarajojen muuttaminen vireillä olevan asemakaavoituksen yhteydessä ja näiden muutosten päättämistä kaavojen hyväksymisen yhteydessä sekä hallintokuntien kehottamista toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti, ovat kuntalain 91 §:n mukaisesti vain valmistelua  eikä niistä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Kaupunginosajako 1.1.2013 alkaen.pdf

2

Liite 2. Piirijako 1.1.2013 alkaen.pdf

3

Liite 3 Muutoskohteiden 1-16 sijainkartta.pdf

4

Liite 4. Kohteiden 1-16 kartat ja selostukset muutoksista.pdf

5

Liite 5. Nimistötoimikunnan ehdotukset.pdf

6

Liite 6 Nykyinen_kaupunginosajako.pdf

7

Liite 7 Nykyinen_piirijako.pdf

Tiedoksi, muutoksenhakuohjeet: (1) Piirijakojärjestelmän muuttamista koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:n nojalla kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, (2) Kaupunginosajaon muuttamista kaupunginosien 20 Länsi-Satama ja 53 Ulkosaaret välillä koskevaan MRL 55 §:n mukaiseen päätökseen haetaan muutosta MRL 190 §:n nojalla valittamalla hallinto-oikeuteen. MRL 190 §:n mukaan muutosta kunnan viranomaisen MRL:n mukaiseen muuhun kuin 188 ja 189 §:n tarkoittamaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta hallintovalituksella ja (3) Päätökset muilta osin, eli koskien kaupunkisuunnitteluviraston kehottamista valmistelemaan päätöksessä mainittujen kaupunginosarajojen muuttaminen vireillä olevan asemakaavoituksen yhteydessä ja näiden muutosten päättämistä kaavojen hyväksymisen yhteydessä sekä hallintokuntien kehottamista toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti, ovat kuntalain 91 §:n mukaisesti vain valmistelua  eikä niistä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Lauta- ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja/J 01.02.2012

HEL 2011-009685 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on aluejakotyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupungin aluejakoihin ja tehdä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotus aluejakomuutoksiksi koskien virallista kaupunginosajakoa ja hallinnollista piirijakojärjestelmää. Tavoitteena on kaupungin rakentumisen ja kehittymisen tiedollisen seurannan (tilastot ja tutkimus) mahdollistaminen.

Työryhmän jäsenet ovat

- strategiapäällikkö Marko Karvinen, talous- ja suunnittelukeskus, puheenjohtaja
- yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkisuunnitteluvirasto
- nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, kaupunkisuunnitteluvirasto
- toimistopäällikkö Matti Arponen, kiinteistövirasto
- kiinteistöinsinööri Timo Tolkki, kiinteistövirasto
- projektipäällikkö Pekka Vuori, tietokeskus
- tutkija Tea Tikkanen, tietokeskus
- tutkija Marjo Kaasila, tietokeskus

Työryhmän valitsee keskuudestaan sihteerin.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.5.2012 mennessä.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Päätöksen perustelut

Helsinkiä rakennetaan lähivuosina vilkkaammin kuin koskaan. Satamilta vapautuneille ranta-alueille nousee Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan uudet asuin- ja työpaikka-alueet. Muitakin uusia, laajoja asuin- ja työpaikka-alueita suunnitellaan, mm. Östersundomiin, Keski-Pasilaan ja Kuninkaantammeen. Lisäksi toteutuu merkittävää täydennysrakentamista.

Uusien alueiden syntyä ja kehittymistä tulee voida tiedollisestikin seurata. Tämä edellyttää toimenpiteitä nykyiseen aluejakoon. Erityisen ajankohtaista on aluejakomuutosten selvittäminen ja toteuttaminen Kalasatamassa, mutta myös mm. Kruunuvuorenranta ja Lauttasaari/Koivusaari tarvitsevat uudet aluejaot, jotta tilastot saataisiin tuotettua uusilta rakentumisen mukaisilta alueilta.

Aluejakomuutosten selvittämisessä tarvitaan useamman viraston yhteistyötä eli kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, tietokeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyötä. Aluejakomuutosesityksen tulee valmistua 31.5.2012 mennessä.

Khs päätti kaupungin kaupunginosajaosta ja piirijaosta edellisen kerran 9.2.2009 (185 §)  liittyen osakuntaliitokseen, jossa Helsinkiin liitettiin alueita Sipoosta ja Vantaalta.  Tätä ennen Khs päätti edellisen kerran hallinnollisten aluejakojen muutoksista 2.5.2007 (624 §). Näiden päätösten valmistelutyö tehtiin talous- ja suunnittelukeskuksen, tietokeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston yhteistyönä ilman erillistä toimeksiantoa.

Khn päätökseen 2.5.2007 sisältyi, että Khs kehotti sääntötoimikuntaa käynnistämään kiinteistöviraston johtosäännön muutoksen siten, kaupungingeodeetin tehtäviin lisättäisiin asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista päättäminen. Tämä tehtävä on kehotuksen mukaisesti lisätty kaupungingeodeetin tehtäviin. Näin korjausluonteisia muutoksia on voitu tehdä ilman kaupunginhallituksen käsittelyä.

Erityisesti satamalta vapautuneilla alueilla ja johtuen muista edellä kuvatuista muutoksista on tarpeen valmistella ehdotus aluejaon muutoksiksi. Hallinnollinen aluejakojärjestelmä palvelee nykyisin hallintokuntia lähinnä kaupungin kehityksen seurannan ja tiedon analysoinnin välineenä. Aluejaot eivät nykyisin ole palvelujen järjestämisen organisoinnin pohjana, koska asukkaiden ja asiakkaiden palvelut pyritään järjestämään joustavasti yli hallinnollisten rajojen.

Lisätiedot

Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566