Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1202

Vt Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Trooppisten energiakasvien ympäristö- ja kehityspoliittinen kalleus tai laadunvarmistuksen mahdottomuus

HEL 2012-002167 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2012 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2012 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 18.1.2012 Helsingin Energian päivitettyä kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että  kustannusvertailussa ja ennusteissa markkinatilanteen kehittymisestä varaudutaan siihen, että trooppisten energiakasvien käyttö osoittautuu ympäristö- ja kehityspoliittisista syistä odotettua kalliimmaksi tai laadunvarmistuksen ylitsepääsemättömien ongelmien vuoksi mahdottomaksi (Thomas Wallgren, äänin 50-1)."

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu Helsingin Energian johtokunnan lausunto (22.5.2012).

Esittelijä toteaa, että Kvsto päätti 18.1.2012 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti Helsingin Energian kehitysohjelman toteuttamisen jatkamisesta sekä kehotti kaupunginhallitusta tuomaan vuonna 2015 valtuuston päätettäväksi esityksen Helsingin Energian kehitysohjelman jatkon päivittämisestä niin, että valtuusto voi tuolloin päättää viimeisimmän tiedon perusteella mm. Salmisaaren ja Hanasaaren nykyisiä voimalaitoksia koskevasta laajemmasta biopolttoaineratkaisusta sekä Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta koskevasta hankesuunnitelmasta.

Helsingin Energian kehitysohjelmassa todetaan biomassan osalta merkittävimmiksi tunnistetuiksi riskeiksi biomassan hinta ja saatavuus. Kehitysohjelman toteutuksen suunnittelussa lähdetään siitä, että tarvittava biomassa pyritään hankkimaan markkinaehtoisesti Suomesta tai sen lähialueilta. Biomassan hankinta toteutetaan hyväksyttävien kestävyyskriteerien puitteissa. Mikäli jatkossa osoittautuu perustelluksi laajentaa hankinta-aluetta, tullaan myös silloin luonnollisesti huomioimaan biopolttoaineiden koko hankintaketjun kestävyyskriteerienmukaisuus.

Lisäksi Khs viittaa selvityksessään edellä mainittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Helsingin Energian johtokunta 22.05.2012 § 40

HEL 2012-002167 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Helsingin Energian kehitysohjelman perusteina ovat kaupunginvaltuuston Helsingille asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet sekä Helsingin tavoitteet kaupunkitilan käytön suhteen. Helsingin Energian laatima toimenpideohjelma toteuttaa kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet ja luo tien kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Helsingin kaupungin energiapoliittisena tavoitteena on, että Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien energialähteiden osuus on vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 % ja että sähkön ja lämmön tuotannossa Helsingin Energia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.             

Helsingin Energia on laatinut kehitysohjelman asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kehitysohjelman 8.12.2010 (§ 271).  Helsingin Energia on päivittänyt kehitysohjelman jatkon noudattaen valtuuston hyväksymiä linjauksia. Päivitys koskee Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotantoa ja hankintaa Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla lähivuosina. Muita tarkistuksia kehitysohjelmaan ei ole tehty. Päivityksestä on laadittu 18.1.2012 kaupunginvaltuuston käsittelyssä ollut toimenpideohjelma.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2012 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti Helsingin Energian kehitysohjelman toteuttamisen jatkamisesta sekä kehotti kaupunginhallitusta tuomaan vuonna 2015 valtuuston päätettäväksi esityksen Helsingin Energian kehitysohjelman jatkon päivittämisestä niin, että valtuusto voi tuolloin päättää viimeisimmän tiedon perusteella mm. Salmisaaren ja Hanasaaren nykyisiä voimalaitoksia koskevasta laajemmasta biopolttoaineratkaisusta sekä Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta koskevasta hankesuunnitelmasta.

Helsingin Energian kehitysohjelmassa todetaan biomassan osalta merkittävimmiksi tunnistetuiksi riskeiksi biomassan hinta ja saatavuus. Kehitysohjelman toteutuksen suunnittelussa lähdetään siitä, että tarvittava biomassa pyritään hankkimaan markkinaehtoisesti Suomesta tai sen lähialueilta. Biomassan hankinta toteutetaan hyväksyttävien kestävyyskriteerien puitteissa. Mikäli jatkossa osoittautuu perustelluksi laajentaa hankinta-aluetta, tullaan myös silloin luonnollisesti huomioimaan biopolttoaineiden koko hankintaketjun kestävyyskriteerienmukaisuus.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Seppo Ruohonen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 3300

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566