Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1217

Muutokset maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan (MAKO) kokoonpanossa v.2012

HEL 2012-014323 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Elie El-Khourille eron maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnasta ja valita hänen tilalleen neuvottelukuntaan loppukaudeksi Sait Aydarin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Elie El-Khourille eron maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnasta ja valita hänen tilalleen neuvottelukuntaan loppukaudeksi -

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti 21.2.2011 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2011 - 2012. Elie El-Khouri on nyt pyytänyt eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen tulisi valita uusi jäsen neuvottelukuntaan sen loppukaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566