Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1195

V Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2013 - 2015.

Käsittely

Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan liitteen 3 mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015.pdf

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Kj ehdotus.pdf

3

TAE13_muutokset_Khs _20121105

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2013 - 2015.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2013 - 2015 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015.pdf

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Kj ehdotus.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1169

Pöydälle 29.10.2012

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

08.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566