Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1201

Valtuutettu Mari Kiviniemen toivomusponsi WDC-vuonna syntyneiden hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden pitämisestä elinvoimaisena

HEL 2011-009182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Mari Kiviniemi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Mari Kiviniemi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 16.11.2011 (asia 4) kaupunginhallituksen ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2012-2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että laaditaan selvitys siitä, miten World Design Capital -vuoden aikana syntyvät hyvät käytännöt ja uudet innovaatiot pidetään elinvoimaisina myös juhlavuoden jälkeen." (Mari Kiviniemi)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kansainvälinen designsäätiö on perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä ja kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti) yhteisestä sopimuksesta World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelman toteuttajaksi.  Säätiön tehtävänä on koota, edistää ja koordinoida designpääkaupunkivuoden tavoitteita, toimintoja ja ohjelmahankkeita. Kansainvälinen designsäätiö on huolehtinut kaikkien vuoden ohjelmaan valittujen 400 hankkeen koordinaatiosta. Säätiö hallinnoi ja valvoo World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaan liittyviä oikeuksia, tavaramerkkejä ja sopimuksia. Säätiö on olemassa vuoteen 2017 saakka, mutta nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2013 keväällä. Säätiö toimii yhteistyössä taustayhteisöjensä kanssa designpääkaupunkivuoden arvioinnissa ja hyödyntämiseen liittyvässä suunnittelussa.

Kaupungin eri hallintokunnat ovat  osallistuneet vuoteen ja toteuttaneet hankkeita osana normaalia toimintaansa ja omien talousarvioidensa puitteissa. Kaupungilla on ollut vuodessa yli 70 omaa hanketta, joissa kaupungin hallintokunnat ovat olleet pääasiallisina toteuttajina. Lisäksi kaupunki on ollut kumppanina 23:ssa muiden toteuttamassa hankkeessa.  Kaupungilla ei ole ollut vuoden toteutuksessa keskitettyä koordinaatiota tai hallintokunnille suunnattua ylimääräistä rahoitusta, vaan hallintokunnat ovat toimineet omien päätöstensä pohjalta.

Kaupungin hankkeissa etsitään muotoilun avulla parempia ratkaisuja mm. vanhusten ruokahuoltoon, geriatriseen kuntoutukseen, kaupungin opastejärjestelmän uusimiseen, annetaan lukiolaisille mahdollisuus oman arkiympäristön parantamiseen, etsitään uusia tapoja osallistaa asukkaita ja lisätään esikouluikäisten ymmärrystä muotoilusta. Hankkeissa on onnistuttu mm. lisäämään käyttäjälähtöisyyttä ja löydetty uusia menetelmiä osallistamiseen, kytketty opiskelijoiden osaamista palvelukehitykseen sekä linkitetty fyysisiä tilamuutoksia ja palvelukehitystä uudella tavalla. Lisäksi on luotu mahdollisuuksia uusille innovaatioille kokeilukulttuurin vahvistumisen myötä.

Tarkoituksena on, että designpääkaupunkivuoden jatkosta huolehditaan suunnitelmallisesti ja hyödynnetään vuoteen tehtyjen panosten tuloksia. Lähtökohtaisesti hyvien käytäntöjen ja WDC:n myötä syntyneiden uusien innovaatioiden hyödyntäminen riippuu kunkin hallintokunnan suunnitelmista ja aktiivisuudesta ja hallintokunnat vastaavat  itsenäisesti omien hankkeidensa jatkosta.  Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu laatii  yhdessä kansainvälisen designsäätiön kanssa ehdotusta vuoden jatkosta ja hyvien käytänteiden hyödyntämisestä. Selvitys valmistuu marraskuun 2012 loppuun mennessä. Se sisältää ehdotuksen vuoden jatkotoimenpiteistä ja tarvittavista resursseista sekä koonnin eri hallintokuntien omista suunnitelmista vuoden jatkon osalta.  Jatkotoimenpiteitä käydään läpi parhaillaan myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden säätiöön kuuluvien sidosryhmien kanssa.

WDC-vuoden jälkeen kaupungin toimenpiteet liittyvät oman palvelumuotoilun lisäksi designkaupungin profiilin ylläpitoon ja vahvistamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.  Designin hyödyntäminen kaupungin palveluiden muotoilemisessa, kaupungin kansainvälisessä markkinoinnissa ja valmisteilla olevan kansallisen muotoiluohjelman toteutuksessa tulee harkittavaksi tulevan valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566