Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1218

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Mikko Vainion erohakemus kaupunginkirjaston osastopäällikön virasta

HEL 2012-014336 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää FM Mikko Vainiolle eron kaupunginkirjaston kirjastotoimen apulaisjohtajan virasta 1.11.2012 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Mikko Vainion erohakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virasta eronnut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää FM Mikko Vainiolle eron kaupunginkirjaston kirjastotoimen apulaisjohtajan virasta 1.11.2012 lukien.

Esittelijä

FM Mikko Vainio on pyytänyt eroa kirjastotoimen apulaisjohtajan virasta 1.11.2012 lukien siirryttyään hoitamaan muuta tehtävää Vantaan kaupungin palvelukseen.

Hallintosäännön mukaan virkasuhteen päättämisestä, avoimen viran määräaikaisesta hoitamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kirjastotoimessa osastojen päälliköiden nimikkeenä on kirjastotoimen apulaisjohtaja. Osastojen päälliköt ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua asiassa lausuntonsa.

Kaupunginkirjastossa arvioidaan parhaillaan nykyistä osastojakoa. Lisäksi kaupunginkirjaston virastopäällikkö on vaihtumassa. Näistä syistä johtuen osastopäällikön virkaa ei ole tarkoitus julistaa tässä vaiheessa haettavaksi. Osastopäällikön tehtävät hoidetaan toistaiseksi sisäisin tehtäväjärjestelyin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Mikko Vainion erohakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virasta eronnut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566