Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1096

Eron myöntäminen tietokeskuksen arkistotoimen päällikölle, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitaminen

HEL 2012-012935 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää arkistotoimen päällikkö Eeva Miettiselle eron arkistotoimen päällikön virasta (vakanssinumero 017400) 25.9.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta julistamaan arkistotoimen päällikön viran haettavaksi tietokeskuksen johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin, kielitaitosäännön säännökset huomioon ottaen ja 4871,50 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä filosofian maisteri Eeva-Kaisa Peurasen hoitamaan tietokeskuksen arkistotoimen päällikön avoinna olevaa virkaa 4 871,50 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 25.9.2012 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 17.3.2013 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää arkistotoimen päällikkö Eeva Miettiselle eron arkistotoimen päällikön virasta (vakanssinumero 017400) 25.9.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa tietokeskusta julistamaan arkistotoimen päällikön viran haettavaksi tietokeskuksen johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin, kielitaitosäännön säännökset huomioon ottaen ja 4871,50 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee määrätä filosofian maisteri Eeva-Kaisa Peurasen hoitamaan tietokeskuksen arkistotoimen päällikön avoinna olevaa virkaa 4 871,50 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 25.9.2012 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 17.3.2013 saakka.

Esittelijä

Kaupunginarkisto on yksi tietokeskuksen neljästä osastosta. Kaupunginarkiston toimialana on johtaa kaupungin arkistotointa, toimia kaupungin keskusarkistona sekä antaa tieto- ja tutkijapalvelua hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tietokeskuksen johtosäännön mukaan arkistotoimen päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Järjestelmäpäällikkö Eeva-Kaisa Peuranen on hoitanut arkistopäällikön viransijaisuutta useassa eri jaksossa, joista viimeinen jakso on ollut välillä 24.5.2012 - 24.9.2012. Tämän jälkeen viransijaisuus on jatkunut avoimen viran hoitona. Esitys kaupunginhallituksen päätökseksi on näin ollen lyhyeltä aikaa takautuva.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Tietokeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566