Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1080

Helsinki Region Infoshare -palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen sopimukset

HEL 2012-012936 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteinä olevat Helsinki Region Infoshare -palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen pääsopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan em. sopimukset sekä tekemään niihin teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Region Infoshare pääsopimus

2

Helsinki Region Infoshare rahoitussopimus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteinä olevat Helsinki Region Infoshare -palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen pääsopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan em. sopimukset sekä tekemään niihin teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

Seututietopalvelujen kehittämiseksi perustettiin yhteinen Helsinki Region Infoshare – avoin seudullinen tieto (HRI) -hanke. Kaupunginhallitus päätti (31.5.2010) hyväksyä Helsinki Region Infoshare -hankkeen valmisteluvaiheen sopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussopimuksen.

Hankkeessa on avattu www.hri.fi -verkkosivuilla Helsingin seutua, sen kuntia ja kunnan osa-alueita koskevaa julkista tietoa kaikkien käyttöön. Hyödyntäjiä voivat olla kunnat, valtionhallinto, yritykset ja yhteisöt, asukkaat, tutkimus ja koulutus. Hankkeesta on vastannut kaupungin tietokeskus. Hankkeessa ovat osapuolina ja rahoittajina mukana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle kuntien yhteistoiminta-avustusta (vuosina 2010–2011).  Lisäksi hankkeeseen on osallistunut Forum Virium Helsinki, jonka vastuulla on ollut projektisuunnittelu ja koordinointi.

HRI-palvelun testiversio julkistettiin maaliskuussa 2011 ja palvelua on kehitetty vuosien 2011-2012 aikana. HRI-palvelu sisältää monipuolista ja kattavaa tietoa elinoloista, taloudesta, hyvinvoinnista, työllisyydestä, liikkumista ja ympäristöstä. Verkkopalvelusta avoimet tietolähteet löytyvät helposti ja nopeasti. Käyttäjät voivat ladata tietoja itselleen ja käyttää niitä päätöksentekoon, hyödyntää sovelluksissaan tai rakentaa tietojen pohjalta uusia palveluja. Tieto tarjotaan koneluettavassa muodossa ja maksutta. Kyseessä on myös dynaaminen ja vuorovaikutteinen toimintamalli, jossa tiedon tuottajat ja käyttäjät ovat aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa keskenään. Hankkeen valmisteluvaihe päättyy vuoden 2012 lopussa.

Helsinki Region Infoshare on toiminut pilottina avoimen datan kehittämisympäristöissä kansallisesti ja kansainvälisesti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Erityistä kiinnostusta on kohdistunut Helsinki Region Infosharen avoimen datan visualisointiin mm. World Design Capital 2012 –hankkeen yhteydessä

Tarkoituksena on, että vuonna 2013 vakiinnutetaan HRI-toimintamalli ja verkkopalvelukäytännöt kaupungeissa ja vuodesta 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi jatkuu osana kaupunkien normaalia toimintaa.

Esittelijä toteaa, että hankkeen vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheita varten ehdotetaan solmittavaksi ns. pääsopimus ja rahoitussopimus. Sopimuksilla määritellään sopimusosapuolten tehtävät, velvoitteet sekä kustannustenjako- ja rahoitusvastuut.

Helsingin kaupunki vastaa kustannuksista 50 %:n osuudella, Espoo 27,1 %, Vantaa 21,9 % ja Kauniainen 1,0 %. Osapuolten rahoitusosuudet (ilman alv.) ovat vuosina 2013 ja 2014 seuraavat:

 

2013

2014

Helsingin kaupunki

135 000 e

30 000 e

Espoon kaupunki

73 170

16 260

Vantaan kaupunki

59 130

13 140

Kauniaisten kaupunki

2 700 

600

 

 

 

Osapuolet yhteensä

270 000

60 000

 

Helsingin kaupungin maksuosuus vuonna 2013 on 135 000 euroa ja vuonna 2014 maksuosuus on 30 000 euroa. Kaupunki suorittaa osan rahoitusosuudestaan virkatyönä sopimuksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Tämän työn määrä voi vastata enintään 35 prosenttia kaupungin rahoitusosuudesta HRI-palvelun vakiinnuttamisen ja ylläpidon aikana.

HRI-verkkopalvelun toiminnallisuutta on jatkuvasti kehitetty käyttäjien palautteen ja myös kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta. Esittelijä toteaa, että HRI:n merkittävästä kehittämistyöstä sovitaan ja päätetään erikseen tarvittaessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Region Infoshare pääsopimus

2

Helsinki Region Infoshare rahoitussopimus

Tiedoksi

Tietokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566