Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1086

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta

HEL 2012-011236 T 11 01 01

Viitteet: Dnro:t 1) ESAVI/97/04.09/2012 ja 2) ESAVI/139/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta, jotka koskevat Saukonlaiturin ja Saukonpaaden välisen satama-altaan täyttämistä:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 18.9.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää erilaisten meritäyttöön soveltuvien materiaalien hyötykäyttöä kannatettavana. Kaupunginhallitus toteaa, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jo aikaisemmin myöntänyt Helsingin kaupungin rakennusvirastolle lupia jätemateriaalin (mm. betonijätteen) hyödyntämiselle vesialueen täytöissä, esimerkiksi 16.9.2011 Sörnäistenniemen vesialueen täyttö (Etelä-Suomen AVI:n päätös Nro 89/2011/1) sekä 30.11.2011 Sörnäistenniemellä sijaitsevan Parrulaiturin täyttö (Etelä-Suomen AVI:n päätös Nro 247/2011/4).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

3

HKR:n vesilain edellyttämä lupahakemussuunnitelma

4

Täyttökartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta, jotka koskevat Saukonlaiturin ja Saukonpaaden välisen satama-altaan täyttämistä:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 18.9.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää erilaisten meritäyttöön soveltuvien materiaalien hyötykäyttöä kannatettavana. Kaupunginhallitus toteaa, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jo aikaisemmin myöntänyt Helsingin kaupungin rakennusvirastolle lupia jätemateriaalin (mm. betonijätteen) hyödyntämiselle vesialueen täytöissä, esimerkiksi 16.9.2011 Sörnäistenniemen vesialueen täyttö (Etelä-Suomen AVI:n päätös Nro 89/2011/1) sekä 30.11.2011 Sörnäistenniemellä sijaitsevan Parrulaiturin täyttö (Etelä-Suomen AVI:n päätös Nro 247/2011/4).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta, jotka koskevat Saukonlaiturin ja Saukonpaaden välisen merialueen madallustäyttöä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 20.9.2012 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 19.10.2012 asti.

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on 18.9.2012 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksista. Lisäksi kiinteistövirasto on antanut asiassa lausunnon hallintokeskukselle. Talous- ja suunnittelukeskus ei ole antanut pyydettyä lausuntoa.

Hakemusten pääasiallinen sisältö

Rakennusvirasto hakee lupaa Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden ja Saukonlaiturin välisen satama-altaan madallustäyttöön sekä jätemateriaalin hyödyntämiseen täytössä. Vesialue, jolla täyttökohde sijaitsee, on Helsingin kaupungin omistuksessa ja on kaavoitettu vesialueeksi.

Saukonpaaden ja Saukonlaiturin välinen vesialue on tarkoitus madaltaa tasoon noin - 4 m, mikä vastaa paremmin alueen tulevaa käyttöä ja helpottaa satama-alueeseen rajautuvien Saukonlaiturin vanhojen laiturirakenteiden tulevia kunnostus- ja korjaustoimenpiteitä.

Madallustäyttö tehdään noin 9 000 m²:n suuruiselle alueelle pohjan päälle, eikä pohjaa ruopata ennen täyttöä. Kaikki täytöt tehdään merenalaisina täyttöinä. Suurimmillaan täyttökerrosten paksuus tulee olemaan noin seitsemän metriä. Täyttöön kokonaisuudessaan tarvittava massamäärä on noin 34 000 m³. Madallustäyttöön voidaan käyttää pilaantumatonta kitka- tai koheesiomaata, purkubetonia, purkuasfalttia tai stabiloitua koheesiomaata tai edellä mainittujen täyttömateriaalien yhdistelmiä.

Vesialueen täyttämisen lisäksi rakennusvirasto hakee lupaa hyötykäyttää täytöissä purkumateriaalia.

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei nykyisin ole virkistyskäyttöä. Luvanhakija katsoo, että työstä ja vesialueen madaltamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen virkistys- ja muuhun käyttöön, veneilyyn ja muuhun vesiliikenteeseen, kalastukselle ja kalastolle, alueen virtausolosuhteille eikä veden laatuun ja vesiympäristöön.

Vaikutuksia veden laatuun ja ympäristön tilaan tullaan töiden aikana tarkkailemaan. Hyötykäytettävän jätemateriaalin laatu ja soveltuvuus selvitetään ennen käyttöä. Täyttötyöt pyritään aloittamaan alkuvuonna 2013 ja niiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2015.

Hakija pyytää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

3

HKR:n vesilain edellyttämä lupahakemussuunnitelma

4

Täyttökartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 18.09.2012 § 271

HEL 2012-011236 T 11 01 01

ESAVI/97/04.09/2012, ESAVI/139/04.08/2012

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja hallintokeskukselle Saukonlaiturin madallustäytöstä ja jätemateriaalin hyödyntämisestä täytössä seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa hakemuksen hyväksymistä suunnitelman mukaisesti, kun otetaan huomioon seuraavat seikat.

Työnaikaisia vesistövaikutuksia tulee seurata Uudenmaan ELY- keskuksen hyväksymällä tavalla. Seuranta voidaan yhdistää alueella jo toteutettavaan yhteistarkkailuohjelmaan.

Käytettävät betonimateriaalierät on tutkittava etukäteen ja vain sellaista jätemateriaalia saa hyödyntää, joka täyttää valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) annetut raja-arvot. Asetusta voidaan soveltuvin osin käyttää myös asfaltin hyötykäyttöön. Sedimentin stabilointi on tehtävä siten, että käytettävästä stabiloidusta massasta ei liukene merkittävästi haitta-aineita vesistöön. Muilta osin jätteen käsittelyssä on toimittava jätelain edellyttämällä tavalla. Käytetyistä jätemateriaaleista on pidettävä kirjaa ja yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristökeskukselle.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 13.9.2012

HEL 2012-011236 T 11 01 01

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista vesialueen täyttölupaa Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden ja Saukonlaiturin väliselle satama-alueelle. Saukonpaaden ja Saukonlaiturin välistä satama-allasta esitetään täytettäväksi, jotta altaan vesisyvyys vastaisi paremmin alueen tulevaa käyttöä. Lisäksi madallustäyttö helpottaa satama-altaaseen rajautuvien Saukonlaiturin vanhojen laiturirakenteiden tulevia kunnostus- ja korjaustoimenpiteitä. Vesialue, jolla täyttökohde sijaitsee, on Helsingin kaupungin omistuksessa ja on kaavoitettu vesialueeksi.

Täytön jälkeen pohjan lopullinen taso tulee olemaan noin -4 metriä, suurimmillaan täyttökerroksen paksuus tulee olemaan noin 7 metriä. Täyttöön tarvittava kokonaismassamäärä on noin 34 000 m³. Madallustäyttöön voidaan käyttää pilaantumatonta kitka- tai koheesiomaata, purkubetonia, purkuasfalttia tai stabiloitua koheesiomaata sekä niiden yhdistelmiä.

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei nykyisin ole virkistyskäyttöä. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan pysyviä tai laaja-alaisia haitallisia vaikutuksia alueen vesiympäristöön. Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen arvioidaan vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000 kohteisiin, lähin Natura 2000 -alue sijaitsee noin 6 kilometrin päässä. Täytöstä ei aiheudu ympäristön kannalta merkittäviä muutoksia virtausolosuhteisiin. Madallustäytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia vesistön käyttöön, päinvastoin täytön seurauksena vesisyvyys täyttöalueella on veneilyyn tarkoituksenmukaisempi.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto puoltaa hanketta ja pitää erilaisten meritäyttöön soveltuvien materiaalien hyötykäyttöä kannatettavana.

Lisätiedot

Järvinen Satu, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 39225

satu.jarvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566